1. Банківські операції Комерційні банки, як специфічний суб’єкт господарювання


с. 1
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою вступного випробування є комплексна перевірка знань вступників, які вони отримали в результаті вивчення циклу дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмами та навчальними планами підготовки бакалаврів/спеціалістів відповідного напряму. Вступник повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці і здатність вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідного рівня.

Вступне фахове випробування базується на вимогах до знань та вмінь випускників освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр/спеціаліст відповідного напряму і включає зміст нормативних навчальних дисциплін професійної підготовки:


 1. Банківські операції

 2. Фінансовий облік у банках

 3. Аналіз банківської діяльності

 4. Центральний банк і грошово - кредитна політика

 5. Грошово – кредитні системи зарубіжних країн


Програмний матеріал

Тема 1. Банківські операції

Комерційні банки, як специфічний суб’єкт господарювання. Види банків, їх операції. Принципи організації роботи банку. Ліцензування банківської діяльності.

Економічна характеристика ресурсів банку. Принципи організації платіжної системи, готівкових та безготівкових розрахунків. Способи, види та форми безготівкових розрахунків. Міжбанківські розрахунки та їх забезпечення. Принципи і структура СЕП. Організація готівкових розрахунків суб’єктів господарювання. Економічна сутність та функції векселів. Характеристика кредитних операцій комерційних банків. Форми кредитування: споживчий, банківський кредит, лізинг, іпотека, комерційний, міжбанківський кредит, бланковий, консорціумний. Операції банків на ринку цінних паперів.

Зміст валютних операцій. Види валютних операцій та їх ліцензування. Операції банку на міжбанківському валютному ринку. Класифікація валютних угод: овернайт, спот, форвард, своп.

Лізинг: об’єкти і суб’єкти лізингу. Відмінності гарантії від поруки, її сутність. Зміст консультаційних та інформаційних послуг. Трастові послуги: сутність, суб’єкти та види. Поняття факторингу і форфейтингу. Операції з банківськими металами. Фінансова стійкість, її значення та умови макроекономічної системи.

Вимоги щодо мінімального розміру капіталу, нормативи капіталу, ризику, інвестування, розпорядження, валютною позицією, нормативи обов’язкового резервування коштів банківською системою.


Тема 2. Фінансовий облік у банках

Сутність та значення банківського обліку.

Визначення предмета бухгалтерського обліку в комерційному банку.

Об’єкти бухгалтерського обліку. Особливості застосування елементів методу бухгалтерського обліку в банках та їх визначення. Бухгалтерський цикл у комерційному банку. Системи (форми) бухгалтерського обліку.

Порядок обліку операцій по формуванню статутного фонду до реєстрації комерційного банку за тимчасовим рахунком у регіональному управлінні Національного банку. Облік операцій з викупу банком акцій власної емісії та їх подальшої реалізації.

Порядок здійснення обліку касових операцій у прибуткових і видаткових касах.

Облік номіналу депозиту. Вплив методу виплати процентів ( за період або на період) на облік номіналу депозиту. Облік формування та використання резервів за стандартною та нестандартною заборгованістю за кредитами.

Облік із застосуванням платіжних доручень. Розрахунки платіжними вимогами-дорученням, чеками, акредитивами. Особливості обліку безготівкових розрахунків у системі електронних міжбанківських розрахунків (система електронних платежів – СЕП).

Організація обліку та аудиту операцій, пов’язаних з випуском і погашенням боргових зобов’язань комерційних банків. Облік вкладень банків в цінні папери. Облік вкладень банку в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком з метою їх подальшого продажу. Довгострокові вкладення банку в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, а також вкладення в асоційовані та дочірні компанії. Вкладення банку в боргові цінні папери з метою продажу. Вкладення банку в боргові цінні папери до погашення. Облік операцій з торгівлі цінними паперами. Нарахування доходів (витрат) за операціями з цінними паперами.

Облік торгових операцій в іноземній валюті. Облік міжнародних розрахунків. Облік операцій, пов’язаних з відкритою валютною позицією. Облік операцій з іншими платіжними засобами в іноземній валюті. Облік неторгових операцій в іноземній валюті.

Характеристика рахунків з обліку операцій за основними засобами та нематеріальними активами. Сутність процентних доходів і витрат; комісійних доходів і витрат; прибутків (збитків) від торговельних операцій; доходу у вигляді дивідендів; витрат на формування спеціальних резервів банку; доходів від повернення раніше списаних активів; інших операційних доходів і витрат; загальних адміністративних витрат; податку на прибуток; непередбачених доходів і витрат.

Правила обліку доходів та витрат за методом нарахування та відображення результатів у системі фінансового обліку та у фінансовій звітності. Зміст податкового обліку. Способи ведення обліку валових доходів і валових витрат: позасистемно, на балансових рахунках, на позабалансових рахунках.

Принципи підготовки фінансової звітності банків. Розкриття інформації у фінансовій звітності. Класифікація звітності банків. Фінансова, не фінансова звітність.
Тема 3. Аналіз банківської діяльності

Предмет і метод аналізу. Об’єкти і суб’єкти аналізу. Зміст та завдання аналізу активних операцій банку. Аналіз валютних операцій. Аналіз лізингових операцій банку. Аналіз факторингових операцій банку. Аналіз розрахунково – касового обслуговування клієнтів у національній валюті. Аналіз операцій із банківськими платіжними картками. Аналіз нетрадиційних банківських послуг.

Узагальнення аналізу на основі системи коефіцієнтів, що характеризують активи банку за рівнем забезпеченості, рівнем ризиковості використання, простроченої і сумнівної заборгованості та покриття її власними коштами.

Аналіз власного капіталу банку: статутного, резервного, нерозподіленого прибутку, субординованого капіталу. Нормативи банківського капіталу. Аналіз динаміки та структури зобов’язань банку. Аналіз доходів та витрат банку. Економічна сутність ліквідності банку, мета та завдання аналізу. Завдання та інформаційна база аналізу банківських ризиків.


Тема 4. Центральний банк і грошово – кредитна політика

Статус та основні напрями діяльності центральних банків. Національний банк України. Емісія грошей та регулювання готівкового грошового обігу. Рефінансування банків. Організація та регулювання платіжної системи.

Регулювання діяльності банків. Банківський нагляд. Центральний банк як банкір і фінансовий агент уряду.

Грошово-кредитна політика. Інструменти грошово-кредитної політики. Валютна політика. Валютне регулювання і контроль.


Тема 5. Грошово – кредитні системи зарубіжних країн

Суть і основні етапи еволюції грошових і кредитних систем країн з розвинутою ринковою економікою. Еволюція валютних систем.

Грошова і кредитна системи США. Грошова і кредитна системи Канади. Грошова і кредитна системи Японії.

Грошова і кредитна системи Великобританії. Грошова і кредитна системи Франції. Грошова і кредитна системи Німеччини. Грошова і кредитна системи Італії. Грошова і кредитна системи Європейського Союзу.

Грошова і кредитна системи Росії. Закономірності становлення й розвитку грошових і кредитних систем країн з різним ступенем розвитку економіки.

Критерії оцінювання виконання тестових завдань
Критерії оцінювання тестових вступних випробувань абітурієнтів старших курсів в 200 бальній шкалі .

Кожний варіант тестового вступного випробування складається з 10 завдань.

Максимальна можлива сума набраних балів становить 200.

Мінімальна кількість балів для участі в конкурсному відборі становить 124 балів.Нормативи оцінювання


Кількість вірних відповідей

Оцінка (кількість балів)

1-4

100-123

5

124

6

140

7

155

8

170

9

185

10

200

Список рекомендованої літератури

Основна література:

 1. Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 07.12.00 № 2121-ІІІ // ВВР – 201 – №5,6. – Ст. 36.

 2. Закон України “ Про Національний банк України” від 20.05.99 № 679-ХІV // Урядовий кур’єр. – 1999, 1 липня. – С. 1–9.

 3. Закон України „Про господарські товариства” від 19.09.91 № 1576-ХІІ // ВВР. – 1991. – № 49.

 4. Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” від 05.04.01 № 2346-ІІІ // Урядовий кур’єр. – 2001, 16 травня.

 5. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.01 № 2664-ІІІ // Урядовий кур’єр. – 2001, 23 серпня.

 6. Закон України “Про обіг векселів в Україні” від 05.04.01. №2374-ІІІ // Урядовий кур’єр. – 2001, 4 травня.

 7. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 30.06.99 №784-ХІV // Урядовий кур’єр. – 1999, 15 вересня.

 8. Закон України „Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань” від 22.11.96 № 543/96 // ВВР. – 1997. – № 5.

 9. Закон України „Про заставу” від 02.10.92 № 2654-ХІІ // ВВР. – 1992. – № 47.

 10. Закон України „Про інвестиційну діяльність” від 18.09.91 № 1560-ХІІ (із змінами і доповненнями) // Цінні папери в Україні. - К.: УФБ, 1993.

 11. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97 № 283/97-ВР (із змінами і доповненнями).

 12. Закон України „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 07.05.96 № 184/96-ВР (із змінами і доповненнями).

 13. Закон України “Про державну таємницю” від 10.09.99 № 079-ХІV // Урядовий кур’єр – 1999. – 24 листопада.

 14. Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність” від 19.02.92 № 2139-12 (із змінами і доповненнями).

 15. Закон України „Про фінансовий лізинг” від 16.12.97 № 723/97-ВР.

 16. Закон України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” від 15.03.01 № 2299-ІІІ // Урядовий кур’єр. – 2001. – 25 квітня.

 17. Закон України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” від 12.07.01 № 2658-ІІ // Урядовий кур’єр. – 2001. – 12 вересня.

 18. Закон України “Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб” від 20.09.01 № 2740-ІІІ // Урядовий кур’єр. – 2001. – 24 жовтня.

 19. Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19.02.93 № 15-93.

 20. Постанова КМУ та НБУ “Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті” від 21.06.95 № 444-95-п.

 21. Указ Президента України „Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки” від 12.06.96 № 436/95.

 22. Інструкція “Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”: Затверджена постановою Правління НБУ від 21.01.04. № 22.

 23. Інструкція „Про касові операції в банках України”: Затверджена постановою Правління НБУ від 14.08.03 № 337.

 24. Інструкція „Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іно­земній валютах”: Затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492.

 25. Інструкція “Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України”: Затверджена постановою Правління НБУ від 19.02.01 № 69.

 26. Інструкція “Про порядок регулювання діяльності банків в Україні”: Затверджена постановою Правління НБУ від 28.08.01 № 368.

 27. Інструкція „Про бухгалтерський облік доходів і витрат банку”: Затверджена постановою Правління НБУ від 18.06.03 № 255.

 28. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України: Затверджена постановою Правління НБУ від 20.08.03 № 355.

 29. Положення НБУ „Про порядок створення і державну реєстрацію банків, відкриття їх філій, представництв, відділень”: Затверджене по­становою Правління НБУ від 31.08.01 № 375.

 30. Положення НБУ „Про порядок видачі банкам банківських ліцен­зій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій”: Затверджене постановою Правління НБУ від 17.07.01 № 275.

 31. Положення “Про порядок визначення та застосування комплексної рейтингової оцінки комерційних банків за системою САМЕL”: Затверджене постановою Правління НБУ від 25.06.98 № 246.

 32. Положення “Про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства”: Затверджене постановою Правління НБУ від 28.06.01 № 369.

 33. Положення НБУ “Про механізм рефінансування комерційних бан­ків України”: Затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.00 № 484.

 34. Положення НБУ „Про порядок здійснення консорціумного кредитування”: Затверджене постановою Правління НБУ від 21.02.96 № 37.

 35. Положення НБУ „Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків”: Затверджене постановою Правління НБУ від 06.07.00 № 278.

 36. Положення “Про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості”: Затверджене постановою Правління НБУ від 13.12.02 № 505.

 37. Положення „Про порядок визначення справедливої вартості та зменшення корисності цінних паперів”: Затверджене постановою Правління НБУ від 17.12.03 № 561.

 38. Положення “Про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях”: Затверджене постановою Правління НБУ від 26.03.98 № 118.

 39. Положення “Про порядок формування обов’язкових резервів для банків України”: Затверджене постановою Правління НБУ від 27.06.01 № 244.

 40. Положення „Про порядок формування і використання банками резервного фонду”: Затверджене постановою Правління НБУ від 08.08.01 № 334.

 41. Положення „Про ведення касових операцій у національній валюті України”: Затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.04. № 637.

 42. Положення “Про виконання установами банків доручень підприємств та розрахункових документів на безспірне списання (стягнення) коштів”: Затверджене постановою Правління НБУ від 18.09.98 № 379.

 43. Положення “Про порядок створення і державної реєстрації банківських об’єднань”: Затверджене постановою Правління НБУ від 31.08.01 № 377.

 44. Положення „Про порядок здійснення банками вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами”: Затверджене постановою Правління НБУ від 03.12.03 № 516.

 45. Положення „Про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України”: Затверджене постановою Правління НБУ від 16.12.02 № 508.

 46. Положення „Про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями”: Затверджене постановою Правління НБУ від 03.12.03 № 514.

 47. Положення „Про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами”: Затверджене постановою Правління НБУ від 06.08.03 № 325.

 48. Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України: Затверджено постановою Правління НБУ від 18.03.99 №127.

 49. Уніфіковані правила і звичаї для документарних акредитивів: Розроблені Міжнародною Торговою Палатою № 500, 1993.

 50. Уніфіковані правила для договірних гарантій: Розроблені Міжнародною Торговою Палатою, 1992.

 51. Цивільний кодекс України.


Додаткова література:

 1. Адамік Б.П. Національний банк і грошово-кредитна політика: Навч.посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 278 с.

 2. Алексеєнко М.Д. Капітал банку: питання теорії і практики. Монографія. – К.: КНЕУ, 2002. – 276 с.

 3. Алексеєнко М. Трастові послуги та залучення коштів банками // Банківська справа, 2001. – № 2. – С. 38–41.

 4. Бадзим О.С., Задніпровська О.Г., Тичина В.Г. Банківські операції: навч. Посіб./К.:КНУТД. 2010. – 134 с.

 5. Банківські операції: Підручник. – 2-ге вид., випр. і доп. / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін; За заг. ред. А.М. Мороза – К: КНЕУ, 2002. – 476 с.

 6. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред проф. Р.І. Тиркала – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314 с.

 7. Банківська справа. Центральний банк і грошово – кредитна політика. Банківські операції: Навчальний посібник. – Т 1. / В.О. Сичов, В.Т. Александров, В.В. Остапенко та ін. – К.: АВТ, 2004 . – 528 с.

 8. Банківське право України: Навчальний посібник/ За заг. ред. А.О. Селиванов. – К.: „Ін Юре”, 2000. – 384 с.

 9. Бланк И.А. Управление формированием капитала. – К.: Ника-Центр, 2000. – 512 с.

 10. Валютна політика: Навчальний посібник/ Б.Ю. Лапчук - К.: Знання, 2008 -212 с.

 11. Васильченко З.М. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація: Монографія. – К.: Кондор, 2004. – 526 с.

 12. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посібник. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2001. – 255 с.

 13. Васюренко О.В. Банківські операції: навч. посібник для студ. екон. Спец. – К.: Знання, 2008 . – 318 с.

 14. Вовк В.Я. Банківські операції: конспект лекцій/ Х.:ХНЕУ, 2007. – 132 с.

 15. Внукова М.М. Основи факторингу: навчальний посібник – К.: Товариство “Знання”, 1998. – 174 с.

 16. Внукова Н.М. Ринок фінансових послуг: Навчально – методичний посібник. – Х.: ІНЖЕК, 2004. – 276 с.

 17. Васюренко О.В., Сердюк Л.В., Сидоренко О.М., Карасьова З.М., Каднічанська В.М. Облік і аудит у банках. К.:2008. – 623 с.

 18. Васюренко О.М. Облік і аудит в банках. К.: 2006.

 19. Гриджук Д.М. Забезпечення кредитних зобов’язань у діяльності банків. – К.: Істина, 2001. – 253 с.

 20. Гарантии и аккредитивы в современной банковской практике / А.Д. Голубович (ред.) – М.: Менатеп-информ, 1994. – 160 с.

 21. Гроші і кредит: Підручник / М. І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін. – К., 2001. – 602 с.

 22. Демківський А. Вексельна справа: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2003. – 336 с.

 23. Дзюблик О.В., Чайковський Я.І., Галапуп Н.Д., Кравчук І.С., Малахова О.Л., Пруський О.С. Банківські операції. Т.:2009. – 696 с.

 24. Жуков Е.Ф. Трастовые и факторинговые операции коммерческих банков: серия „Международный банковский бизнес”. – М.: Изд-во АО „Консалтбанкир”, 1995. – 48 с.

 25. Збірник виробничих ситуацій з навчальної дисципліни „Банківські операції” / Керівник авт. кол. А.М. Мороз. – К.: КНЕУ, 1998. – 380 с.

 26. Іванов В.М., Софіщенко І.Я. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. – К.: МАУП., 2001.

 27. Іпотечний ринок в Україні: проблеми стратегії розвитку / Ред. кол.: В.Д. Базидевич та ін. – К.: Б.в., 2004. – 140 с.

 28. Камарницький І.Ф. Інвестиційна діяльність комерційних банків: Монографія. – Чернівці: Рута, 2004. - 260 с.

 29. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у комерційних банках України: Підручник. – К.: КНЕУ, 2001. – 636 с.

 30. Коренєва О.Г., Слав’янська Р.Г., Євченко Н.Г., Карпенко О.В. Облік і аудит у банках, Суми, 2007

 31. Кузьмінська О.Е., Кириленко В.Б. Організація обліку в банках: К.: КНЕУ, 2002. – 282 с.

 32. Коваленко Н., Човнюк Ю. Тенденції розвитку лізингу: світовий досвід і реалії в Україні // Банківська справа, 2000. – № 6. – С. 29 –32; 2001. – № 1. – С. 47–51.

 33. Коробкіна С. Безготівкові розрахунки та шляхи вдосконалення їх // Банківська справа, 2000. – №1. – С.49–52.

 34. Кот Л.Л. Банківський кредит у трансформаційній економіці: питання теорії, методології, практики. – К.: Знання Укр., 2003. – 93 с.

 35. Кочетков В.М. Забезпечення фінансової стійкості комерційного банку: теоретико – методичні аспекти: Монографія. – К.: КНЕУ, 2002. – 238 с.

 36. Кравчук Г.Т. Інформаційні системи і технології в банківській сфері: Навчальний посібник для студентів вузів. – Львів: ЛБІ НБУ, 2002. – 135 с.

 37. Кредитна система України і банківські технології: Навчальний посібник для вищ. навч. зал. екон. Спец.: У 3 кн. / За заг. ред. І.В. Сало, НБУ. – Львів: ЛБІ НБУ, 2002.

 38. Крупка М.І., Андрущак Є.М., Пайтра Н.Г. Банківські операції.Л.:2009. – 248 с.

 39. Курилин Б. И. Безопасность банковских операций: Оценка и минимизация рисков. – К., 1995.

 40. Лаврушин О.И. Банковское дело. – М., 1998.

 41. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навчальний посібник. – 4 – те вид., стер. – К.: Знання, 2004. – 215 с.

 42. Левченко О. М. Етапи кредитування // Сіверянський літопис, 1999. – № 6. – С. 213–220.

 43. Левченко О. Класифікація банківських кредитів // Сіверянський літопис, 1999. – № 1. – С. 179–191.

 44. Левченко О.М. Оцінка кредитоспроможності позичальників // Економіка: проблеми теорії і практики: Зб. наук. праць. – Дніпропетр. нац ун-т. – 2001. – Вип. 94. – С. 26–34.

 45. Левченко О. Принципи банківського кредитування // Сіверянський літопис, 2000. – № 5. – С. 164–168.

 46. Луців Б.Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій: Монографія. – Тернопіль: Карт – бланк, 2001. – 318 с.

 47. Любунь О.С, Адамік Б.П., Іванець І.В. Національний банк України: основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності: Навчальний посібник/- 2-е видання перероб і допов. - К.:Університет економіки і права «Крок», 2005 — 512 с.

 48. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посібник / О.І. Береславська, О.М. Наконечний, М.Г. Пясецька та ін.. За заг. ред. М.І. Савлука . – К.: КНЕУ, 2002. – 392 с.

 49. Міжнародні розрахунки: тести лекцій / Укл. Т.Є. Оболенська. – К.: КНЕУ, 1999. – 128 с.

 50. Михайлов Д.М. Международные расчеты и гарантии. – М.: ФБК–ПРЕСС, 1998. – 366 с.

 51. Міщенко В.І., Слав’янська Н.Г., Коренєва О.Г. Банківські операції. К.: 2007. – 796 с.

 52. Міщенко В.І., Яценюк А.П., Коваленко В.В., Коренева О.Г. Банківський нагляд: Навч. посібник. К.: Знання, 2004. - 406 с.

 53. Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та перспективи змін/ За ред.. В.С. Стельмаха - К.:Центр наукових досліджень Національного банку України, Університет банківської справи, 2009 - 404с. 18.Монетаризм : теорія і практика. Монографія/ П.І. Юхименко. - К.:Кондор

 54. Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – 3-тє вид. – К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.

 55. Операції комерційних банків: опорний конспект лекцій. – К.: КНТЕУ, 2003. – Ч. 1: Традиційні банківські послуги. – 2003. – 113 с.

 56. Примостка Л.О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 263 с.

 57. Петрук О.М. Банківська справа: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2004. – 461 с.

 58. Руденко Л.В. Організація міжнародних кредитно-розрахункових операцій в банках: Посібник. – К.: “Академія”, 2002. – 376 с.

 59. Рудый К.В. Финансовые, денежные и кредитные системы зарубежных стран: Учеб. пособие. – 2-е изд. – М.: Новое знание, 2004. – 400 с.

 60. Савін К. Платіжні картки як сучасний інструмент банківського маркетингу: міжнародний досвід та перспективи для України // Банківська справа, 2000. – №1. – С. 40–46.

 61. Савлук М. І. Вступ до банківської справи. – К., 1998.

 62. Сугоняко О. Капіталізація банків: нова тенденція // Національний вісник НБУ. – 2003. – №10. – С. 22–23.

 63. Тиркало Р.І. Банківські операції з цінними паперами: Монографія. – Т.: Карт – бланк, 2004. – 211 с.

 64. Фролов С.М. Банківська справа: Навчальний посібник для студентів економ. Фак. Ун –тів. – Суми: СумДУ, 2001. – 205 с.

 65. Хмеленко О.В. Кредитування та контроль: Навчальний посібник. - Х.: ІНЖЕК, 2004. – 237 с.

 66. Облік і аудит у банках: / А.М. Герасимович, Л.М. Кіндрацька, Т.В. Кривов’яз та ін. – К.: КНЕУ, 2004. – 536 с.

 67. Операції комерційних банків/ Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – К.: Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500с.

 68. Лобозинська С.М. Облік і аудит у банку. К.:,2007

 69. Чайковський Я. Напрямки вдосконалення аналізу кредитоспроможності позичальника комерційного банку // Банківська справа, 2000. – № 5. – С. 13–15.

 70. Шевченко Р.І. Банківські операції: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2003. – 276 с.

 71. Шульга Н. П., Гаманкова О. А., Ковганич И. Н. Оценка кредитоспособности клиента: Рекомендации банкиру при выдаче кредита. – К.: Киевский институт банкиров банка “Украина”, 1995. – 59с.

 72. Шамова І.Н. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. – К.: КНЕУ, 2001.

 73. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навчальний посібник/ В.В. Коваленко - К.: Знання України, 2006 - 332с.Періодичні видання:

 1. Банківська справа.

 2. Вісник НБУ.

 3. Бюлетень НБУ.

 4. Деньги и кредит.

 5. Банковская практика за рубежом.

 6. Банковские технологии.

 7. Банковское дело.

 8. Банковское обозрение.

 9. Бюлетень финансовой информации.
с. 1

скачать файл

Смотрите также: