1. Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації


с. 1
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Метою вступного випробування є комплексна перевірка знань вступників, які вони отримали в результаті вивчення циклу дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою та навчальними планами підготовки бакалаврів/спеціалістів відповідного напряму. Вступник повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та знання і здатність вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідного рівня.

Вступне фахове випробування базується на вимогах до знань та вмінь випускників освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр/спеціаліст відповідного напряму і включає зміст наступних базових нормативних навчальних дисциплін професійної підготовки, а саме:
 1. Бухгалтерський облік;

 2. Управлінський облік.

Програмний матеріал
І. Бухгалтерський облік
Тема 1. Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації

Сутність господарського обліку. Види вимірників, що застосовуються в господарському обліку: натуральні, трудові і грошові. Оперативний, бухгалтерський і статистичний облік і їх взаємозв’язок з вимірниками. Визначення бухгалтерського обліку. Особливості бухгалтерського обліку як процесу. Ціль і основні завдання бухгалтерського обліку. Значення бухгалтерського обліку для забезпечення законності у виробничій та фінансово-господарській діяльності підприємства, для забезпечення збереження товарно-матеріальних цінностей. Загальні принципи бухгалтерського обліку. Вимоги до бухгалтерського обліку. Фінансовий та управлінський облік – складові бухгалтерського обліку. Спільність та різниця цих видів бухгалтерського обліку.Література [1,11,12,16,24,26,28,31,37,38,42 ]
Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку

Засоби господарювання – матеріальна основа бухгалтерського обліку. Групування засобів за їхніми видами й розміщенням. Групування засобів за джерелами утворення й призначенням. Предмет бухгалтерського обліку. Основні об’єкти бухгалтерського обліку: господарські засоби й джерело утворення майна. Засоби праці, предмети праці, кошти в наявності і в розрахунках як складові господарських засобів. Власний капітал та забезпечення зобов’язань, заборгованість за зобов’язаннями. Процеси виробництва та розподілу як об’єкти обліку.

Мета бухгалтерського обліку та його методичні засоби. Складові методу бухгалтерського обліку: документація, інвентаризація, рахунки, калькулювання, бухгалтерський баланс.

Література[1,11,12,16,24,26,28,31,37,38,42 ]
Тема 3. Бухгалтерський баланс

Сутність бухгалтерського балансу. Види балансів за строками складання. Види балансів у залежності від обсягу інформації. Види балансів за змістом. Бухгалтерський баланс як елемент фінансової звітності. Побудова бухгалтерського балансу. Загальна характеристика розділів активу й пасиву балансу. Основні закономірності рівності активу й пасиву балансу. Основні вимоги до складання балансу. Оцінка статей активу балансу. Оцінка статей пасиву балансу. Способи групування господарських засобів та джерел їх утворення для відображення в балансі. Сутність і типи господарських операцій. Вплив господарських операцій на актив, пасив і валюту бухгалтерського балансу.Література[1,7,12,16,24,31,34,37,40,42]

Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

Суть і призначення рахунків бухгалтерського обліку. Взаємозв’язок системи рахунків як складової методу бухгалтерського обліку з іншими його складовими. Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку. Бухгалтерське проведення. Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку на основі принципу подвійного запису. Порядок обліку господарських операцій на активних рахунках. Порядок обліку господарських операцій на пасивних рахунках.

Взаємозв’язок відображення господарських операцій на бухгалтерських рахунках, в системі рахунків і в балансі. Синтетичний і аналітичний облік. Суть і основні ознаки синтетичних рахунків. Суть і основні ознаки аналітичних рахунків.

Узагальнення даних поточного обліку в оборотній відомості. Методика складання оборотної відомості. Шахова оборотна відомість.Література [1,7-9,11,12,14,16,24,26,28,31,32,34,37,40,42]
Тема 5. Первинне спостереження, документація та інвентаризація

Документація в бухгалтерському обліку як спосіб первинного спостереження за виробничою та фінансово-господарською діяльністю. Документація як засіб суцільного й безперервного спостереження за господарськими операціями., засіб обгрунтування облікових записів. Основні вимоги до змісту первинних облікових документів.

Групування первинних документів за призначенням. Групування первинних документів за способом відображення господарських операцій. Групування первинних документів за змістом. Групування бухгалтерських документів за характером відображення господарських операцій.

Вимоги до первинних документів на етапі фіксації господарських операцій. Перевірка первинних документів по суті і по правильності визначення суми господарської операції. Опрацювання первинних документів у бухгалтерії. Порядок рознесення сум господарських операцій. Організація документообігу на підприємстві.

Сутність і необхідність інвентаризації. Ціль та завдання інвентаризації. Види інвентаризації. Організація інвентаризації на підприємстві. Результати інвентаризації та їх оформлення.

Література[1,6,11,12,16,18,24,26,28,31,34,37,39,40,42 ]
Тема 6. План рахунків бухгалтерського обліку

Головне призначення класифікації рахунків бухгалтерського обліку. Основні ознаки класифікації рахунків. Групування рахунків стосовно балансу на активні й активно-пасивні, а також на балансові й забалансові. Групування рахунків за економічним змістом на рахунки засобів, господарських процесів та джерел утворення засобів. Групування рахунків за призначенням та побудовою на основні, регулюючі, операційні, бюджетно-розподільчі, фінансово-результативні. Регулювання облікових сум з використанням контрактивних і контрпасивних рахунків. План рахунків бухгалтерського обліку. загальна характеристика класів рахунків.Література[1,7-9,11,12,16,18,24,26,28,31,34,37,39,40,42 ]

Тема 7. Форми бухгалтерського обліку

Сутність хронологічного й систематизованого обліку. Характеристика облікових регістрів. Групування облікових регістрів за призначенням та характером запису на хронологічні, систематизовані і комбіновані. Групування облікових регістрів за обсягом змісту на синтетичні, аналітичні, комбіновані. Групування облікових регістрів за зовнішньою формою на книги, картки, окремі листки, машинограми. Групування облікових регістрів за побудовою на односторонні, двосторонні, шахові.

Помилки в процесі відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Методи виправлення помилок: коректурний, доповнюючих статей, сторно.

Головні ознаки форм бухгалтерського обліку. Вимоги до змісту форм бухгалтерського обліку. Журнал – головна – найпростіша форма бухгалтерського обліку, що поєднує хронологічний запис із систематичним. Методика ведення обліку з використанням Журналу – головної. Меморіально-ордерна форма обліку. Узагальнення даних меморіальних ордерів. Методика ведення обліку з використанням меморіальних ордерів. Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку. Принцип, побудова й види журналів-ордерів. Методика ведення обліку з використанням журналів-ордерів.Література[1,11,12,16,24, 26,28,31,34,37,39,40,42]
Тема 8. Облік господарських процесів

Укрупнене групування господарських процесів на підприємстві з точки зору особливостей їх обліку. Облік праці при різних формах її оплати. Облік нарахування заробітної плати й відрахувань на соціальні заходи. Облік утримань із заробітної плати. Розрахунок і облік резерву на оплату відпусток.

Бухгалтерський облік основних засобів та інших необоротних активів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Облік виробничих запасів. Облік транспортно-заготівельних витрат при придбанні виробничих запасів. Розрахунок розподілу й облік транспортно-заготівельних витрат при вибутті виробничих запасів.

Облік прямих і непрямих витрат виробництва. Методика розподілу загальновиробничих витрат і облік його результатів. Облік готової продукції. Калькуляція фактичної собівартості продукції виробництва.

Облік реалізації готової продукції. Розрахунок відхилень фактичної собівартості від планової щодо реалізованої продукції й облік його результатів. Облік розрахунків з реалізації продукції й нарахування податку на додану вартість, що належить бюджету. Особливості обліку реалізації продукції в умовах надання знижок або часткового повернення раніше придбаної продукції. Визначення й облік фінансових результатів діяльності підприємства. Облік використання прибутку.Література[1,7,11-16,18,20,24,26,28,30,31,34,37-40,42,43]
Тема 9. Основи бухгалтерської звітності

Сутність і призначення бухгалтерської звітності. Склад фінансової звітності як складової бухгалтерської звітності. Користувачі фінансової звітності. Вимоги до бухгалтерської звітності. Класифікація видів бухгалтерської звітності за різними ознаками. Загальна характеристика бухгалтерської звітності. Методика складання річного фінансового звіту підприємства.Література[1,7,12,13,31,34,38,39,41 ]
ІІ. Управлінський облік
Тема 1. Управлінський облік: сутність, основні елементи

Сутність управлінського обліку та етапи його розвитку. Принципи побудови обліку. Предмет, метод та функції управлінського обліку. Взаємозв’язок управлінського та фінансового та податкового обліку. Базові моделі управлінського обліку.Література: [13,14,19-23,25,29]
Тема 2. Організація управлінського обліку на підприємстві

Принципи та етапи організації управлінського обліку на підприємстві. Чинники, які впливають на побудову управлінського обліку. Організаційна структура управління. Виробнича структура управління. Процес формування облікової інформації за рівнями управління. Центри витрат та центри відповідальності. Роль бухгалтера-аналітика в управлінні підприємством.Література:[ 13,14, 19-23,25,29, 30,31]
Тема 3. Функції та значення витратного механізму підприємства

Поняття витрат згідно з П(С)БО 1 та Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. Принципи облікової класифікації витрат. Класифікація витрат з метою оцінки запасів та визначення фінансових результатів(вичерпані та невичерпані, прямі та непрямі, основні та накладні). Класифікація витрат з метою прийняття рішень (релевантні та нерелевантні, постійні та змінні, маржинальні та середні, дійсні та можливі). Класифікація витрат з метою контролю виконання. Класифікація витрат за видами діяльності, функціями та елементами у відповідності з П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати” та П(С)БО 16 “Витрати”. Функції та поведінка змінних витрат у діяльності підприємства.Література:[ 7,13,14, 19,2223,25,29,30]
Тема 4. Виробничий процес, облік витрат і системи калькулювання

Мета обліку витрат на виробництво. Чинники, що визначають побудову обліку витрат виробничого процесу. Види, системи, методи і варіанти обліку витрат. Об’єкти обліку витрат і об’єкти калькулювання. Калькуляційні одиниці. Характеристика і сфера застосування попередільного (однопередільного та багатопередільного) та нормативного методів обліку витрат. Особливості обліку і оцінки залишків незавершеного виробництва та готової продукції та методи обліку.Література: [13,14,19,22,23,27,29,30]
Тема 5. Управлінський облік витрат за економічними елементами та статтями калькуляції

Види групувань витрат згідно з П(С)БО 16 “Витрати” (елементи витрат та статті калькуляції). Зв’язок між елементами витрат та статтями калькуляції. Облік та розподіл матеріальних витрат. Облік та розподіл витрат на оплату праці та відрахувань на соціальне страхування. Облік та розподіл інших витрат. Облік та розподіл загальновиробничих витрат (розподіл загальновиробничих витрат згідно з П(С)БО 16 “Витрати”, методи розподілу загальновиробничих витрат між виробництвами та видами продукції). Облік та списання адміністративних витрат. Облік та списання витрат на збут. Облік та списання інших операційних витрат. Особливості обліку і списання витрат допоміжних і обслуговуючих виробництв.Література:[ 7,13,14,19,22,23,25,27,29,30,36]
Тема 6.Управлінський аспект обліку доходів та визначення результатів за видами діяльності, структурними підрозділами та видами продукції

Визначення доходу згідно з П(С)БО 15 “Дохід”. Класифікація та оцінка доходів. Формування фінансових результатів згідно з П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”. Системи калькулювання та їх вплив на порядок формування фінансового результату. Центри витрат, центри доходів, центри прибутку та центри інвестицій. Звітність з доходів та фінансових результатів.Література:[7,13,14,19,22,23,27,34,36,38,39]
Тема 7. Проблеми удосконалення управлінського обліку на виробництві і системи калькулювання

Проблеми сучасного управлінського обліку. Калькулювання змінних витрат. Простий та розвинутий директ-костинг. Система стандарт-кост як зарубіжний аналог нормативного методу калькулювання. Калькулювання на основі діяльності. Калькулювання по методу однорідних секцій. Побудова обліку за функціями управління, структурними підрозділами та факторами виробництва. Побудова обліку за багатоступеневим варіантом, методом відшкодування сталих витрат та методом відшкодування граничних стандартних витрат.Література: [7,13,14,1719,20,22,23,25,27,33]
Тема8. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягів виробництва та прибутку

Значення стратегічного обліку в обліковій системі підприємства. Аналіз взаємозв’язку “витрати-обсяг-прибуток”. Маржинальний дохід, точка беззбитковості. Аналіз чутливості до зміни витрат, ціни та обсягу реалізації. Аналіз взаємозв’язку “витрати-обсяг-прибуток” в умовах виробництва декількох видів продукції.Література: [7,13,14,19,20,22,23,25,27,29,30]

Тема 9. Бюджетне планування та контроль

Суть планування діяльності підприємства. Види кошторисів, порядок їх складання та контроль виконання. Бюджет продаж. Бюджет використання матеріалів. Бюджет придбання матеріалів. Бюджет прямих витрат на оплату праці. Бюджет виробничих накладних витрат. Бюджет собівартості виробленої продукції. Бюджет реалізованої продукції. Бюджети адміністративних витрат та витрат на збут. Бюджетний звіт про прибуток. Бюджет грошових коштів. Бюджет капітальних вкладень. Бюджетний баланс.

Контроль виконання бюджетів та аналіз відхилень. Гнучкий бюджет. Відхилення від гнучкого бюджету в системі калькулювання змінних витрат.

Література:[ 13,14,19-23,30]
Тема 10. Управлінський облік на різних галузях діяльності

Управлінський облік постачальницько-заготівельної діяльності. Види запасів та їх оцінка відповідно до П(С)БО 9 “Запаси”. Планування матеріальних потреб. Облік в управлінні виробництвом. Норми та нормативи витрат. Облік збутової діяльності. Ціноутворення та його роль для прийняття рішень. Довгострокова та короткострокова нижня межа ціни. Трансфертна ціна. Роль обліку в інвестиційній діяльності. Облік в управлінні фінансовою діяльністю. Облік власного та залученого капіталу.Література:[ 7,13,14,19-23,25,27,29,30,38,39,40]
Тема 11. Внутрішня звітність підприємства та її взаємозв’язок з фінансовою звітністю

1.Поняття та суть звітності з управлінського обліку. Принципи складання звітності. Внутрішня звітність підрозділів підприємства. Інформаційна звітність. Звітність про економічні результати. Звіт про результати роботи за день. Види результативної звітності про персональну діяльність. Взаємозв’язок управлінської та фінансової звітності.Література: [13,14,19-23,25,2729,34,39,40,41]


Критерії оцінювання виконання тестових завдань

Оцінювання тестових вступних випробувань абітурієнтів старших курсів проводиться за 200 бальною шкалою .

Кожний варіант тестового вступного випробування складається з 10 завдань.

Максимально можлива сума набраних балів може становити 200.Мінімальна кількість балів для участі в конкурсному відборі становить 124 бали.
Нормативи оцінювання

Кількість вірних відповідей

Оцінка (кількість балів)

1-4

100-123

5

124

6

140

7

155

8

170

9

185

10

200


Список літератури
Основна література

 1. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999р., № 996-ХІV, зі змінами і доповненнями. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003р. № 1058-IV, із змінами і доповненнями.

 2. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23.09.1999р. № 1105-XIV, із змінами і доповненнями.

 3. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 02.03.2000р. № 1533-ІІІ, зі змінами та доповненнями.

 4. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими народженням та похованням: Закон України від 18.01.2001р. № 2240-ІІІ, зі змінами та доповненнями.

 5. Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні: Постанова Правління Національного банку України №637 від 15.12.2004р.

 6. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Наказ Міністерства фінансів України №88 від 24.05.1995 р.

 7. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34, затверджені наказами Міністерства фінансів України.

 8. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Мінфіну України від 30.11.1999р., №291( зі змінами і доповненнями).

 9. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Мінфіну України від 30.11.1999р. №291(зі змінами і доповненнями).

 10. Антони Р.Н. Основы бухгалтерского учета: Пер. з англ. – М.: СП «Триада НТТ», 1993.

 11. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К., 2000

 12. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2000.

 13. Бутинець Ф.Ф., Герасимчук Н.В.Управлінський облік: Збірник задач і вправ. Житомир: ЖІТІ,1998. –232 с.

 14. Бутинець Ф.Ф., Л.В.Чижевська, Н.В.Герасимчук. Бухгалтерський управлінський облік. – Ж.: ПП “Рута”. 2000. – 445 с.

 15. Василик О.Д. Теорія обліку і аудиту. – К.: НІОС, 2000.

 16. Васюта-Беркут О.І., Шепітько Г.Ф. Ромашовська Н.О. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб./За заг. ред. В.Б. Захожая. – К.: МАУП, 2001.

 17. Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку/ Пер. з англ. О. Мішіна, О. Ткача. – К.: Основи, 1999.

 18. Вербицкая Л.В. Теория бухгалтерского учета. – К.: МАУП, 2000.

 19. Голов С.Ф. Управленческий бухгалтерский учет. – К.: Скарби, 1998. – 377 с.

 20. Голов С.Ф., Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік. – К.:ТОВ “Автоінтерсервіс”. 1996.- 544 с.

 21. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник/ Під ред. М.В. Кужельного. – 6-е вид. – К.: А.С.К., 2001.

 22. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет.– М.:Аудит,1994.–560 с.

 23. Карпова Т.П Управленческий учет: Учебник для вузов.–М.:Аудит.ЮНИТИ.1998,-350 с.

 24. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: вид-во КНЕУ, 2001.

 25. Лень В.С. Управлінський облік: Навч. посіб.-2-ге вид.-К.:Знання-Прес,2006.-317с.

 26. Малюга Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Збірник задач і вправ. Навч. посібник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. Вид. 3-є, перероб. І доп. Житомир: ЖІТІ, 2000.

 27. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.1997.: Пер. з англ. (За ред. С.Ф.Голова. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998. – 731 с.

 28. Партин Г.О. Бухгалтерський облік. Основи теорії та практики (з урахуванням міжнародних стандартів). – К.: Знання, 2000.

 29. Пушкар М.С. Управлінський облік. Навч. Посібник. – Тернопіль: Поліграфіст, 1997.

 30. Сопко В.В. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в промышленности. К.: Техника. 1988,–112 с.

 31. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. К.:КНЕУ. 2000. – 578 с.Додаткова література


 1. Хендриксен Э. С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета: Пер. з англ./ Под ред. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1997.

 2. Бойчук І.М. економіка підприємствами.Навч. посіб.- К.: Атака,2002.-480с.

 3. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчальний посібник. // За ред. С.Ф.Голова.-Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс-Клуб”, 2001р. – 832 с.

 4. Голов С. Ф., Костюченко В. М., Кравченко І. Ю., Ямборко Г. А. Фінансовий облік: Підручник для студ. вищ. навч. закл., напрям "Економіка і підприємництво", спец. "Облік і аудит" / Сергій Федорович Голов (ред.). — К. : Лібра, 2005. — 976с.

 5. Контроллинг в бизнесе: Методические и практические основы построения контроллинга в организациях. (А.М.Карминский, Н.И.Оленев, А.Г.Приман, С.Г.Фалько. – М.: Финансы и статистика, 1998 г.

 6. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. – К.: Центр навч. л-ри, 2004. – 460 с.

 7. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланк, 2002 р.

 8. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність. – Київ: Алерта, 2006. – 1080 с.

 9. Бухгалтерський облік в галузях економіки: Підручн. для студ. вищ. навч. зал. / В.Б. Захожай, М.Ф. Базась, М.М. Матюха, В.М. Базась; За ред.. В.Б. Захожая, М.Ф. Базася. – К.: МАУП, 2005.- 968.

 10. Лень В.С., Гливенко В.В. Звітність підприємства: Підручник. – 2-ге вид., перероб. І допов. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.- 612 с.

 11. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. – Київ: Вид-во «Центр учбової літератури», 2005. – 632 с.

 12. М’якота В. Бухгалтерський облік на малих підприємствах. – Х.: Фактор, 2004. – 328 с.
с. 1

скачать файл

Смотрите также: