1. Установіть, який із графіків залежності прискорення тіла від часу


с. 1
ЗНО- 2008

Основна сесія

1. Установіть, який із графіків залежності прискорення тіла від часу, що рухається прямолінійно, відповідає рівноприскореному руху.

2. Під час ремонту будинку шматки штукатурки падають з третього поверху. Виз­начте, з якого поверху шматки штукатурки падають удвічі довше. Висота, з якої падають шматки, визначається кількістю нижніх поверхів, під тим, з якого вони впали. Опором повітря знехтуйте.


А

Б

В

Г

З дев'ятого

З четвертого

З шостого

З дванадцятого
3. Визначте масу бруска, що висить на нитці. Вважайте, що g =10 м/с2.
А

Б

В

Г

45 г

90 г

110 г

180 г


4. Визначте, як зміниться гравітаційна сила взаємодії двох тіл однакової маси, якщо половину маси першого тіла перенести на друге.


А

Б

В

Г

Зменшиться на 50%

Збільшиться на 50%

Зменшиться

на 25%


Збільшиться

на 25%
5. На коротке плече важеля довжиною 16 см діє сила 100 Н. Щоб підняти вантаж, до довгого плеча довжиною 80 см було прикладено силу 25Н. Визначте ККД важеля.


А

Б

В

Г

90%

80%

75%

65%6. Тепловою рівновагою називають такий стан системи, при якому:

А усі параметри системи за відсутності зовнішніх впливів залишаються

незмінними;Б система здійснює роботу, а її внутрішня енергія залишається без змін;

В робота, яку виконує система, дорівнює отриманій кількості теплоти;

Г система отримує певну кількість теплоти, але не виконує роботу.
7. На рисунку в системі координат V, Т зображено замкнутий цикл 1231, здійснений газом сталої маси. Визначте, який вигляд має графік цього циклу в системі координат р, V.


8. Визначте, яку швидкість повинна мати свинцева куля, щоб унаслідок удару в сталеву плиту куля нагрілась до температури плавлення. Температура кулі до удару дорівнює 127 °С, температура плавлення свинцю дорівнює 327 °С. Питома теплоємність свинцю дорівнює 121 Дж/(кгК). Вважайте, що вся кінетична енергія витрачається на нагрівання кулі.
А

Б

В

Г

150м/с

340 м/с

220м/с

430 м/с
9. На рисунку зображено робочий цикл теплового двигуна. Визначте корисну ро­боту, яку здійснює двигун за один цикл.А

Б

В

Г

40 Дж

40 МДж

20 МДж

20 Дж
10. У електронагрівачі, через який тече постійний струм, за певний час виділяється кількість теплоти, що дорівнює Q. Визначте кількість теплоти, що виділиться за вдвічі більший час у електронагрівачі з удвічі більшим опором за умови, що величина струму залишається тією самою, що і в першому випадку.


А

Б

В

Г

Q

2 Q

4 Q

8 Q
11. При електролізі ZnSO4 виділилося 68 г цинку. Визначте затрачену при цьому енергію, якщо напруга на затискачах електролітичної ванни становить 10 В. Електрохімічний еквівалент цинку дорівнює 34 • 10-8 кг/Кл.


А

Б

В

Г

2 МДж

2000 МДж

50 кДж

20 кДж
12. Магнітний потік усередині контура з площею поперечного перерізу 10 см2 ста­новить 0,2 мВб. Визначте перпендикулярну складову індукції магнітного поля всередині контура. Поле вважайте однорідним.


А

Б

В

Г

0,02 Тл

5 Тл

0,2 Тл

0,5 Тл
13. У магнітне поле зі сталою магнітною індукцією влітає електрон. Визначте, яка сила діє на електрон.


А

Б

В

Г

Сила Ампера

Сила Кулона

Сила Архімеда

Сила Лоренца
14. Установіть, взаємодію чого спостерігав Ерстед у своєму фундаментальному досліді.

А взаємодію двох провідників із струмом;

Б взаємодію магнітної стрілки з магнітним полем провідника, по якому тече

струм;


В взаємодію магнітної стрілки зі струмом, що протікає в електроліті;

Г взаємодію намагнічених голок із зарядженим ебонітовим диском.

15. Поряд з котушкою, намотаною алюмінієвим дротом на немагнітному каркасі, підвішені на нитках два магніти (1 і 2). Визначте, що відбуватиметься з магні­тами після замикання вимикача в електричному колі.
А магніт 1 притягнеться до котушки, магніт 2 відштовхнеться від неї;

Б обидва магніти відштовхнуться від котушки;

В обидва магніти притягнуться до котушки;

Г магніти спочатку повернуться на 180°, потім притягнуться до котушки.
16. Провідник, кожен метр якого має масу 10 г, завис в однорідному магнітному полі перпендикулярно до його силових ліній. Визначте індукцію магнітного поля, коли сила струму в провіднику дорівнює 10 А. Вважайте, що g =10 м/с2.


А

Б

В

Г

0,01 Тл

0,1 Тл

0,001 Тл

1 Тл17. Плавучий буй за 45 с піднявся на гребенях хвиль 15 разів. Визначте швидкість хвиль, якщо відстань між їхніми гребенями дорівнює 3 м.


А

Б

В

Г

0,33 м/с

3 м/с

9 м/с

1 м/с18. Частота вільних електромагнітних коливань у контурі дорівнює 20 кГц. Визначте частоту, якщо конденсатор ємністю 0,2 мкФ замінити конденсатором ємністю 5 мкФ.


А

Б

В

Г

400 кГц

800 Гц

4 кГц

8 кГц19. Електромагнітна хвиля поширюється у просторі. Виберіть правильне твердження.

А Швидкість електромагнітних хвиль у вакуумі залежить від довжини хвилі. ~- Б Електромагнітна хвиля є поперечною хвилею.

В Вектор магнітної індукції поля хвилі напрямлений у бік її поширення.

Г Для поширення електромагнітних хвиль потрібне пружне середовище.
20. Відомо, що трансформатор під навантаженням гуде. Причиною виникнення звуку є:

А коливання пластинок осердя при перемагнічуванні;

Б коливання витків обмоток унаслідок магнітної взаємодії;

В зміна довжини дроту при нагріванні;

Г розширення повітря при нагріванні.
21. Взаємне посилення чи послаблення двох когерентних світлових хвиль називається:

А дифракцією світла;

Б заломленням світла;

В відбиванням світла;

Г інтерференцією світла.
22. Максимальна відстань виявлення об'єкта локатором становить 150 км. Визначте частоту випромінювання високочастотних імпульсів цим радіолокатором. Ма­ксимальна відстань виявлення не залежить від потужності радіолокатора. Швидкість світла дорівнює 3 • 108 м/с.

А 4000 імпульсів за секунду;

Б 2000 імпульсів за секунду;

В 1000 імпульсів за секунду;

Г 8000 імпульсів за секунду.
23. Світловий промінь переходить із середовища 1 в середовище 2 (див. рисунок). Виберіть правильне твердження.

А Промінь переходить із середовища 1 у середовище 2, не заломлюючись.

Б Швидкість світла в середовищі 1 менша, ніж у середовищі 2.

В Кут падіння променя більший від кута заломлення.

Г Довжина світлової хвилі в середовищі 2 менша від довжини хвилі в середовищі 1.
24. Ядро випроменило нейтрон. Укажіть число нуклонів у новому ядрі.


А

Б

В

Г

58

26

25

59
25. Ізотоп якого елемента утворюється при електронному -розпаді


А

Б

В

Г2
А ;

Б ;

В ;

Г ;

Д .
6.
Установіть відповідність між фізичним законом та формулою, що його описує:

1 закон збереження імпульсу;

2 третій закон динаміки Ньютона;

3 другий закон динаміки Ньютона;

4 закон всесвітнього тяжіння.

А

Б

В

Г

Д

1
2
3
4
2
А газовий розряд, що виник унаслідок іоні­зації молекул газу;

Б випромінювання квантів світла люмінофо­ром, на який потрапляють частинки;

В іонізація молекул фотоемульсії;

Г утворення центрів конденсації пари за ра­хунок іонізації молекул газу;

Д іонізація молекул рідини
7.
Установіть відповідність між назвами приладів для реєстрації радіоактивного випромінювання та фізичними процесами, на яких ґрунтується робота цих приладів:

1 лічильник Гейгера-Мюллера;

2 камера Вільсона;

3 бульбашкова камера;

4 фотоемульсійний лічильник.

А

Б

В

Г

Д

1
2
3
428. Установіть відповідність між назвами одиниць фізичних величин і фізичними величинами, для вимірювання яких вони використовуються:

1
А фарад;

Б вольт;

В ампер;

Г кулон;

Д тесла.
електроємність;

2 електричний заряд;

А

Б

В

Г

Д

1
2
3
43 магнітна індукція;.

4 сила струму


29. Два хлопці розтягують гумовий джгут у протилежні боки, прикріпивши до його кінців динамометри. Визначте (у ньютонах) силу пружності, що виникає в

джгуті, коли обидва динамометри показують 10 Н.


Відповідь:____________________
30. Рух тіла описується рівнянням х = - 5 + 2t + 9t2, де всі величини виражені в оди­ницях СІ. Визначте (у м/с2) прискорення, з яким рухається тіло.
Відповідь:_____________________
31. Температура в нагрівачі теплового двигуна дорівнює 227 °С, температура холо­дильника дорівнює 27 °С. Визначте (у відсотках) максимально можливе зна­чення ККД теплового двигуна.
Відповідь:_____________________
32. У капілярі, зануреному одним кінцем у воду, вода піднімається на висоту 10 мм. Визначте (в міліметрах), якої максимальної довжини (висоти) стовпчик води може втримати вертикальний капіляр з обома відкритими в повітрі кінцями.
Відповідь:_____________________
33. Період вертикальних коливань тягаря на пружині дорівнює 3,6с. Визначте (у се­кундах), яким буде період коливань, якщо масу тягаря збільшити у 8 разів, а жорсткість пружини збільшити в 2 рази.
Відповідь:_____________________
34. Два конденсатори з'єднані послідовно. На одному з них написано «1 мкФ,
6 В», на другому написано «2 мкФ, 6 В». Визначте (у вольтах), яку максимально до­пустиму напругу можна прикласти до цієї ділянки кола.
Відповідь:_____________________
35. Укажіть період піврозпаду радіоактивного елемента (у добах), якщо кількість його атомів зменшилась у 8 разів за 15 діб.
Відповідь:_____________________
с. 1

скачать файл

Смотрите также: