1. За фотографією секундоміра визначте ціну поділки його шкали. Шкала


с. 1
1. За фотографією секундоміра визначте ціну поділки його шкали. Шкала розрахована на 60 с.


А

Б

В

Г

5 с на поділку

1 с на поділку

0,2 с на поділку

0,1 с на поділку


2. Яка з характеристик руху обов'язково лишається незмінною під час переходу від однієї інерціальної системи відліку до іншої?

А. Прискорення

Б. Швидкість

В. Напрям руху

Г. Переміщення
3. Маленький камінець, який кинули зі швидкістю 0 під кутом  до горизонту, летить над дзеркальною поверхнею озера. Визначте швидкість руху камінця відносно його зображення у водному дзеркалі, коли камінець перебуває в найвищій точці своєї траєкторії


А

Б

В

Г

0

4. Пластилінова кулька вільно падає на підлогу без початкової швидкості. Який графік відображає залежність потенціальної енергії Еп цієї кульки від часу t.

5. Брусок, навантажений тягарцями, рівномірно тягли по горизонтальній рейці (див. фотографію 1). Потім цей брусок разом із тягарцями зважили (див. фотографію 2). Визначте за результатами вимірювань коефіцієнт тертя між бруском і рейкою.


А

Б

В

Г

0,04

0,25

0,4

0,025


6. Визначте, у скільки разів збільшується об'єм повітряної бульбашки, яка спливає з глибини 15 м до поверхні озера. Уважайте, що температура стала, атмосферний тиск дорівнює 100 кПа, g = 10 м/с2 , густина води

становить 1000 кг/м3 . Поверхневим натягом знехтуйте
А

Б

В

Г

У 2,5 раза

У 2 рази

В 1,5 раза

У 5 разів7. Унаслідок підвищення абсолютної температури газу в закритому балоні в 3 рази кожна друга молекула розпалася на 2 атоми. Визначте, у скільки разів збільшився тиск газу.


А

Б

В

Г

В 1,5 раза

У 3 рази

У 6 разів

У 4,5 раза8. На рисунку в системі координат р, Т зображено замкнутий цикл 12341, здійснений газом сталої маси (р - тиск, Т - температура). Укажіть, який вигляд має графік цього циклу в системі координат V, Т (V- об'єм, Т- температура).

9. Укажіть правильне твердження щодо адіабатного розширення ідеального газу.

А. Газ виконує роботу, його внутрішня енергія збільшується;

Б. Газ отримує тепло та виконує роботу

В. Газ отримує тепло, його внутрішня енергія збільшується

Г. Газ не отримує тепла, його внутрішня енергія зменшується
10. Визначте, яку роботу виконує розріджений азот масою 56 г під час ізобарного нагрівання на 50 К. Молярна маса азоту становить 28 г/моль, а універсальна газова стала дорівнює 8,3 Дж/(моль К).

А

Б

В

Г

3320 Дж

830 Дж

332 Дж

208 Дж11. На скільки зміниться внутрішня енергія льоду масою 3 кг у процесі його танення за нормальних умов (тиск р0 дорівнює 101 кПа, температура Т становить 273 К); питома теплота плавлення льоду дорівнює 3,3 105 Дж/кг.

А. збільшиться на 9,9105 Дж

Б. зменшиться на 3,3105 Дж

В. зменшиться на 9,9105 Дж

Г. збільшиться на 3,3105 Дж
12. Плоский повітряний конденсатор підключено до акумулятора. Як потрібно змінити відстань між пластинами конденсатора, щоб напруженість електричного поля всередині нього зменшилася вдвічі?

А. Зменшити в 4 рази

Б. Зменшити в 2 рази

В. Збільшити в 4 рази

Г. Збільшити в 2 рази
13. Порівняйте потенціали точок в однорідному електричному полі, зображеному на рисунку.


А

Б

В

Г

А=С, В=D

А>С, В=D

А=С, В<D

А<С, В=D14. Електричні лампи, на яких написано «220 В, 60 Вт» і «220 В, 120 Вт», з'єднали послідовно та підключили до мережі з напругою 220 В. Визначте загальну потужність струму в лампах. Залежність електричного опору від температури нитки розжарювання не враховуйте.


А

Б

В

Г

180 Вт

120 Вт

90 Вт

40 Вт15. Укажіть, яке явище є термоелектронною емісією.

А. Випромінювання електронів катодом під час його нагрівання

Б. Вибивання електронів з катоду під час бомбардування його позитивними йонами

В. Йонізація нейтральних атомів під час зіткнення з електронами

Г. Збільшення енергії вільних електронів під впливом електричного поля
16. Як зміниться маса речовини, що виділяється на електроді, якщо силу струму в електроліті збільшити в 3 рази, а час електролізу зменшити в 6 разів?

А. Збільшиться у 18 разів

Б. Зменшиться у 18 разів

В. Зменшиться у 2 рази

Г. Збільшиться у 2 рази
17. Укажіть, що лежить в основі принципу дії генератора змінного струму.

А. Явище електромагнітної індукції

Б. Магнітна дія струму

В. Явище електризації

Г. Взаємодія постійних магнітів
18. Під час незатухаючих коливань математичного маятника в момент проходження ним положення рівноваги мінімальною є

А.Частота коливань маятника

Б. потенціальна енергія маятника

В. Кінетична енергія маятника

Г. Вага маятника
19. Звукова хвиля переходить із повітря у воду. Визначте, як змінюються характеристики хвилі. Швидкість звуку в повітрі дорівнює 340 м/с, а у воді - 1500 м/с.

А. частота не змінюється, довжина хвилі збільшується

Б. частота збільшується, довжина хвилі не змінюється

В. частота зменшується, довжина хвилі збільшується

Г. частота збільшується, довжина хвилі зменшується
20. По поверхні озера зі швидкістю 1 м/с поширюється хвиля, профіль якої має вигляд синусоїди, зображеної на рисунку. Визначте період вертикальних коливань поплавка на поверхні озера.

А

Б

В

Г

0,2 с

0,4 с

0,8 с

1,2 с21. Відомо, що трансформатор під навантаженням гуде. Причиною виникнення звуку є

А. Коливання повітря під дією змінного магнітного поля

Б. Коливання пластинок осердя під час перемагнічування

В. Зміна довжини дроту під час нагрівання

Г. Розширення повітря під час нагрівання
22. Частота вільних електромагнітних коливань у контурі дорівнює 1 кГц. Визначте, скільки разів щосекунди сила струму в котушці індуктивності дорівнює нулю.


А

Б

В

Г

2000

1000

4000

50023. Визначте довжину хвилі, на яку настроєний радіоприймач, якщо ємність конденсатора його коливального контуру дорівнює 50 пФ, а індуктивність становить 2 мкГн. Уважайте, що = 3; швидкість світла у вакуумі дорівнює
3 108 м/с.

24. Вузький паралельний пучок світла падає на поверхню плоскопаралельної скляної пластинки, яка розташована в повітрі. На якому рисунку неправильно зображено можливе подальше поширення світла
25. Створена Бором модель атома пояснює

А. Природу рентгенівського випромінювання

Б. Явище радіоактивності

В. Походження лінійчастих спектрів.

Г. Існування ізотопів
26. Визначте, на скільки змінюється електричний заряд ядра внаслідок -розпаду - елементарний електричний заряд).

А. Збільшується на 4е

Б Зменшується на 4е

В. Збільшується на 2е

Г. зменшується на 2е
27. Установіть відповідність між явищем та причиною, що його зумовлює.

1. капілярні явища А. Залежність сили тяжіння від мас тіл

2. виникнення архімедової сили Б. залежність тиску рідини від глибини

3. виникнення сили пружності В. однакові прискорення всіх тіл під час вільного падіння

4. невагомість Г. сили поверхневого натягу

Д. деформація тіла
28. Установіть відповідність між властивостями речовини та її станом.

1. речовина зберігає об'єм, але не зберігає форму А. монокристал

2. тиск речовини за сталої температури

обернено пропорційний об'єму Б. рідина3. речовина є анізотропною В. розріджений газ

4. під час стискання за сталої температури тиск

речовини не змінюється Г. полікристалД. насичена пара
29. Установіть відповідність між одиницею фізичної величини в SI та фізичною ситуацією, що її визначає.


А. потенціальна енергія точкового тіла із зарядом в 1 Кл дорівнює 1 Дж

Б. заряд проходить через поперечний переріз провідника за 1 с при силі струму в ньому 1 А

В. за напруги 1 В на кінцях провідника сила струму в ньому дорівнює 1 А

Г. два точкові заряди по 1 Кл розташовані на відстані 1 м один від одного

Д. на електричний заряд в 1 Кл діє електричне поле із силою 1 Н

1. одиниця електричного заряду

2. одиниця напруженості електричного поля

3. одиниця потенціалу

4. одиниця електричного опору
3
1. відкриття явища радіоактивності

2. відкриття трьох типів радіоактивного випромінювання

3. створення приладу, за допомогою якого можна спостерігати траєкторію руху зарядженої частинки

4. створення теорії фотоелектричного ефекту
0.
Установіть відповідність між відкриттям (винаходом) та ім'ям його автора.

1. Рентген В.

2. Вільсон Ч

3. Беккерель А.

4. Резерфорд Е.

5. Ейнштейн А.31. По паралельних прямолінійних ділянках двоколійної залізниці назустріч один одному рівномірно рухаються два поїзди. Пасажир сидить біля вікна у вагоні поїзда, який рухається зі швидкістю 63 км/год відносно землі. Визначте час, протягом якого він бачитиме зустрічний поїзд, що проходить повз нього. Довжина зустрічного поїзда становить 300 м, а його швидкість дорівнює 45 км/год відносно землі. Відповідь запишіть у секундах.
32. Щоб відірвати від поверхні рідини тонку горизонтальну дротинку довжиною 8 см і масою 0,48 г, до неї необхідно прикласти силу 12 мН, напрямлену вертикально вгору. Визначте поверхневий натяг рідини, уважаючи, що g = 10 м/с2. Відповідь запишіть у міліньютонах на метр.
33. Напруга на електричному нагрівачі з опором 20 Ом дорівнює 200 В. За допомогою цього нагрівача воду масою 1 кг нагріли від 200С до 1000С за
200 с. Визначте коефіцієнт корисної дії (ККД) цієї нагрівальної установки. Питома теплоємність води дорівнює 4200 Дж/(кг  К). Відповідь запишіть у відсотках.
34. Усередині камери Вільсона, що перебуває в однорідному магнітному полі, розмістили стрічку з фольги. Частинка рухається перпендикулярно до ліній магнітного поля. Радіус трека частинки після проходження крізь фольгу зменшився у 2 рази. Визначте, яку частину кінетичної енергії втратила частинка під час проходження крізь фольгу. Відповідь запишіть десятковим дробом.
35. Сонячні промені падають під кутом 500 до горизонту. Визначте, під яким кутом  до горизонту треба розташувати плоске дзеркало, щоб сонячний зайчик освітив дно вузького глибокого вертикального колодязя ( - кут між відбиваючою поверхнею дзеркала та горизонтом). Відповідь запишіть у градусах.
36. Лазер щосекунди випускає 511015 фотонів. Довжина хвилі випромінювання дорівнює 450 нм. Визначте потужність випромінювання лазера. Стала Планка дорівнює 6,610-34 Джс, швидкість світла у вакуумі становить 3108 м/с. Відповідь запишіть у міліватах.
с. 1

скачать файл

Смотрите также: