1. За поданим графіком залежності проекції швидкості тіла від часу


с. 1
ТЕСТ ІЗ ФІЗИКИ

(додаткова сесія)

1. За поданим графіком залежності проекції швидкості тіла від часу знайдіть графік залежності координати тіла від часу. Початкова координата тіла х = 0.

Правильна відповідь

2. Тіло робить один повний оберт за 4 с. Визначте кутову швидкість тіла.

Правильна відповідь: 1,57 рад/с.


3. Трактор масою 8 т рухається по мосту зі швидкістю 36 км/год. Визначте, яка сила тиску трактора на середину мосту, якщо міст опуклий і має радіус 200 м. Вважайте, що g =10 м/с2.

Правильна відповідь: 76 кН.


4. Обчисліть модуль моменту сили тяжіння, яка діє на вантаж 2, відносно горизонтальної осі, що проходить через точку А перпендикулярно до рейки. Період сітки, накладеної на фото, дорівнює 5 см. Вважайте, що g=10 м/с2.

Правильна відповідь:1,1 Нм.


5. Літак масою 20 т летів протягом 1 год горизонтально зі сталою швидкістю 360 км/год. Сила тяги двигунів дорівнювала 10 кН. Визначте роботу, здійснену за цих умов силою тяжіння. Вважайте, що g =10 м/с2.

Правильна відповідь: 0 Дж.


6. Визначте силу Архімеда, яка діє на тіло об'ємом 2 м3, занурене в рідину густиною 103 кг/м3. Вважайте, що g=10 м/с2.

Правильна відповідь: 20000 Н.


7. У балоні знаходилося 0,3 кг гелію. Через деякий час у результаті витоку гелію та зменшення абсолютної температури на 10 % тиск у балоні зменшився на 20 %. Визначте, скільки молекул гелію просочилося з балона. NA=61023 моль-1; молярна маса гелію дорівнює 410-3 кг/моль.

Правильна відповідь: 51024.


8. На рисунку в системі координат p, Т зображено замкнутий цикл 12341, здійснений газом сталої маси. Установіть, який вигляд має графік цього циклу в системі координат V, Т.

Правильна відповідь:

9. Правильно продовжте твердження. Внутрішня енергія тіла збільшиться, якщо:

Правильна відповідь: нагріти тіло на 5 °С.


10. Робоче тіло теплового двигуна за цикл отримує від нагрівника кількість теплоти, що дорівнює 3 кДж, та віддає холодильнику кількість теплоти, що дорівнює 2,4 кДж. Визначте ККД двигуна.

Правильна відповідь: 20%.


11. Дівчинка торкнулася пальцем до металевої кулі, встановленої на стержні електрометра, а потім піднесла з протилежного боку кулі заряджену паличку (фото 1). Коли дівчинка прибрала руку, а потім віднесла вбік паличку (фото 2), то стрілка електрометра відхилилася. Визначте, що станеться із стрілкою електрометра, коли дівчинка знову піднесе ту ж заряджену паличку до металевої кулі, не торкаючись її ні рукою, ні паличкою (фото 3).

Правильна відповідь: Стрілка буде майже вертикальною.


12. Визначте, у якому із запропонованих варіантів відповідей номери ламп розташовано в порядку зростання яскравості їхнього

світіння. (Всі лампи однакові.)

Правильна відповідь: 4,2,1,5
13. Дротину протягують через волочильний верстат, у результаті чого її діаметр зменшується втричі, а маса залишається сталою. Визначте, як зміниться після цього опір дротини.

Правильна відповідь: Збільшиться у 81 раз


14. Визначити вид розряду в газі.

Правильна відповідь: Іскровий розряд


15. Визначте, яка з лампочок, зображених на схемі, світиться.

Правильна відповідь: Л1


16. Електронний пучок утворює світлу пляму в центрі екрана осцилографа. Над центром екрана розмістили полосовий магніт, північним полюсом донизу. Визначте, у який бік відхилиться пляма на екрані.

Правильна відповідь: Ліворуч


17. Визначте, які лампочки спалахуватимуть при періодичному короткочасному замиканні та розмиканні вимикача, якщо індуктивність котушки L1 досить велика.

Правильна відповідь: При замиканні вимикача спалахує Л2, при розмиканні спалахує Л1


18. На рис. А зображено графік залежності координати тіла від часу при гармонічних коливаннях. Визначте, який із графіків на рис. Б виражає залежність імпульсу тіла, що коливається, від часу.

Правильна відповідь: 2


19. Маятник, який можна вважати математичним, здійснив за певний інтервал часу 100 коливань. Довжину нитки маятника збільшили у 4 рази. Визначте кількість коливань маятника за такий же інтервал часу.

Правильна відповідь: 50.


20. Ідеальний коливальний контур складається з конденсатора ємністю 1 нФ та котушки індуктивністю 10 мкГн. Укажіть, на яку довжину хвилі випромінювання резонує даний контур. Швидкість світла дорівнює 3108 м/с.

Правильна відповідь: 190м.


21. Коливання напруги на конденсаторі, увімкненому в коло змінного струму, описуються рівнянням U=50Cos100t , де всі величини виражені в одиницях СІ. Ємність конденсатора дорівнює 2 мкФ. Визначте заряд конденсатора через чверть періоду після початку коливань.

Правильна відповідь: 0 Кл.


22. Визначте, до якої швидкості треба розігнати електрон, щоб його маса стала вдвічі більшою, ніж його маса спокою. Вважайте, що (/2)  0,87 .

Правильна відповідь: 2,6108 м/с.


23. Визначте максимальний імпульс, який може передати фотон видимого випромінювання з довжиною хвилі 660 нм дзеркалу, яке повністю відбиває

світло, h = 6,610-34 Джс.

Правильна відповідь: 210-27 (кгм)/с.
24. На рис.А наведено спектри поглинання атомів натрію, гідрогену та гелію. Визначте, з яких компонентів складається газова суміш, спектр якої зображено на рис. Б.

Правильна відповідь: Натрій і гелій.

25. Період піврозпаду ядер деякого хімічного елемента - одна година. Визначте, яка частина ядер від їхньої початкової кількості розпадається за дві години.

Правильна відповідь: 75%.


26. Установіть відповідність між назвами сил та їхнім аналітичним записом (формулою):

1 сила тертя ковзання;

2 сила Архімеда;

3 сила пружності;

4 сила гравітації між Сонцем і Землею.
2
А збільшується середня швидкість хаотичного руху молекул;

Б будується кристалічна решітка;

В руйнується кристалічна решітка;

Г зменшується середня швидкість хаотичного

руху молекул;Д з поверхні вилітають найбільш "швидкі"

молекули.7.
Установіть відповідність між назвою та описом явища згідно з молекулярно-кінетичною теорією:

1 випаровування;

2 охолодження;

3 нагрівання;

4 плавлення.
2
А домішкова провідність;

Б електроліз;

В тліючий розряд;

Г питомий опір;

Д діелектрична проникність.

8.
Установіть відповідність між назвами середовищ та поняттями (термінами), що стосуються проходження електричного струму в цих середовищах:

1 газ;

2 напівпровідник;

3 розчин електроліту;

4 метал.
29. Рухаючись проти течії, катер зачепив бакен і відірвав його від якоря, після чого продовжив рухатися далі. Через 20 хвилин катер розвернувся й одразу рушив у зворотному напрямку за течією. Визначте, через скільки хвилин з моменту розвороту він наздожене відірваний бакен, який несе течія. Швидкість течії в 5 разів менша, ніж швидкість руху катера у стоячій воді.

Правильна відповідь: 20 хв.


30. Тіло, маса якого дорівнює 990 г, лежить на горизонтальній поверхні. У тіло влучає куля масою 10 г і застрягає в ньому. Швидкість кулі дорівнює 600 м/с і напрямлена горизонтально. Визначте, з якою швидкістю (у м/с) почне рухатися тіло після попадання в нього кулі. Тертям між тілом та поверхнею можна знехтувати.

Правильна відповідь: 6м/с.


31. До посудини, де знаходилося 5 кг води, температура якої дорівнює 20° С, вливають 3 кг окропу. Визначити температуру (у градусах Цельсія) води після встановлення теплової рівноваги. Теплоємністю посудини знехтуйте.

Правильна відповідь: 50° С.


32. Коли працює телевізор, електрони вилітають з електронної гармати кінескопа, яка має нульовий потенціал, і досягають анода, потенціал якого дорівнює 25 кВ. Визначте роботу (у Дж), виконану електричним полем при

переміщенні електронів, якщо загальний заряд, який вони перенесли за час перегляду реклами, дорівнює 0,01 Кл.

Правильна відповідь: 250 Дж.
33. Електричне коло складається з гальванічного елемента (1), амперметра (2), перемикача (3) і двох резисторів. Опір резистора А дорівнює 1 Ом. Якщо змінювати положення перемикача, то покази амперметра змінюються. Знайдіть опір (у Ом) резистора Б, якщо внутрішній опір гальванічного елемента дорівнює 0,8 Ом.

Правильна відповідь: 2 Ом.34. Визначте магнітний потік (у Вб), що виникає у котушці, індуктивність якої 0,05 Гн, а сила струму у витках дорівнює 2 А.

Правильна відповідь: 1 Вб.


35. Зображення предмета, розміщеного перед тонкою збиральною лінзою на головній оптичній осі на відстані 30 см, утворюється з іншого боку лінзи на відстані 60 см. Визначте фокусну відстань лінзи (у сантиметрах).

Правильна відповідь: 20 см.
с. 1

скачать файл

Смотрите также: