1. За поданим графіком залежності проекції швидкості тіла від часу


с. 1
ТЕСТ ІЗ ФІЗИКИ

1. За поданим графіком залежності проекції швидкості тіла від часу знайдіть графік залежності координати тіла від часу. Початкова координата тіла х = 0.

2. Тіло обертається з кутовою швидкістю 1,57 рад/с. Визначте період обертання тіла.

А

Б

В

Г

2 с

3,14 с

5 с

4 с

3. Трактор рухається по мосту зі швидкістю 36 км/год. Визначте масу трактора, якщо сила тиску трактора на середину опуклого мосту радіусом 200 м дорівнює 76 кН. Вважайте, що g =10 м/с2.

А

Б

В

Г

7,6 т

8 т

8,4 т

8,8 т

4. Обчисліть масу вантажу 2, якщо момент сили тяжіння цього вантажу відносно горизонтальної осі, що проходить через точку А перпендикулярно до рейки дорівнює 0,55 Нм. Період сітки, накладеної на фото, дорівнює
2,5 см. Вважайте, що g=10 м/с2.

А

Б

В

Г

50 г

100 г

200 г

500 г

5. Літак масою 20 т летів протягом 1 год горизонтально зі сталою швидкістю 360 км/год. Сила тяги двигунів дорівнювала 10 кН. Визначте роботу, здійснену підіймальною силою за цих умов. Вважайте, що g =10 м/с2.

А

Б

В

Г

-3,6109 Дж

3,6109 Дж

0 Дж

7,21010 Дж

6. Визначте об'єм тіла, якщо при зануренні його в рідину густиною 103 кг/м3 на нього діє сила Архімеда величиною 2104 Н. Вважайте, що g=10 м/с2.

А

Б

В

Г

2 м3

1 м3

0,5 м3

0,2 м3

7. У балоні знаходилося 0,3 кг гелію. Через деякий час у результаті витоку гелію та зменшення абсолютної температури на 10 % тиск у балоні зменшився. Визначте, на скільки відсотків зменшився тиск у балоні, якщо відомо, що назовні з балона просочилося 51024 молекул. NA=61023 моль-1; молярна маса гелію дорівнює 410-3 кг/моль.

А

Б

В

Г

10 %

20 %

25 %

50 %
8. На рисунку в системі координат p, V зображено замкнутий цикл 12341, здійснений газом сталої маси (лінії 23 та 41 – частини гіпербол). Установіть, який вигляд має графік цього циклу в системі координат p, Т.
9. Правильно продовжте твердження. Внутрішня енергія тіла зненшиться, якщо:

А опустити тіло на 5 м;

Б охолодити тіло на 5 0С;

В сховати тіло до теплоізолюючої шафи;

Г деформувати тіло під пресом.

10. Робоче тіло теплового двигуна за цикл отримує від нагрівника деяку кількість теплоти, та віддає холодильнику кількість теплоти, що дорівнює
2,4 кДж. Визначте, яку кількість теплоти отримує двигун за цикл від нагрівника, якщо ККД двигуна дорівнює 20 %.

А

Б

В

Г

15 кДж

12 кДж

9 кДж

3 кДж

11. Дівчинка торкнулася пальцем до металевої кулі, встановленої на стержні електрометра, а потім піднесла з протилежного боку кулі заряджену негативно паличку (фото 1). Коли дівчинка прибрала руку, а потім віднесла вбік паличку (фото 2), то стрілка електрометра відхилилася. Визначте, що станеться із стрілкою електрометра, коли дівчинка вдруге піднесе іншу заряджену позитивно паличку до металевої кулі електрометра, не торкаючись її ні рукою, ні паличкою (фото 3).

А Стрілка відхилиться ще більше;

Б Відхилення стрілки трохи зменшиться;

В Стрілка повністю опуститься;

Г Положення стрілки не зміниться.

12. Визначте, у якому із запропонованих варіантів відповідей номери ламп розташовано в порядку зростання яскравості їхнього світіння. (Всі лампи однакові.)

А

Б

В

Г

1,2,3,5

5,3,2,1

3,4,5,1

2,3,5,1

13. Дротину протягують через волочильний верстат, у результаті чого її діаметр зменшується вдвічі, а маса залишається сталою. Визначте, як зміниться після цього опір дротини.

А

Б

В

Г

Збільшиться у 16 разів

Збільшиться у 8 разів

Збільшиться у 4 рази

Збільшиться у 2 рази

14. Визначити вид розряду в газі.

А Тліючий розряд;

Б Коронний розряд;

В Іскровий розряд;

Г Дуговий розряд.
15. Визначте, яка з лампочок, зображених на схемі, світиться.

А

Б

В

Г

Л1

Л2

Л3

Л4
16. Електронний пучок утворює світлу пляму в центрі екрана осцилографа. Над центром екрана розмістили полосовий магніт, південним полюсом донизу. Визначте, у який бік відхилиться пляма на екрані.

А

Б

В

Г

Ліворуч

Праворуч

Угору

Униз

17. Визначте, які лампочки спалахуватимуть при періодичному короткочасному замиканні та розмиканні вимикача, якщо індуктивність котушки L1 досить велика.

А При замиканні вимикача спалахують обидві лампочки, при розмиканні обидві гаснуть.

Б При замиканні вимикача спалахує Л1, при розмиканні спалахує Л2.

В При замиканні вимикача спалахує Л2, при розмиканні спалахує Л1.

Г При замиканні та розмиканні вимикача жодна з лампочок спалахувати не буде.

18. На рис. А зображено графік залежності координати тіла від часу при гармонічних коливаннях. Визначте, який із графіків на рис. Б виражає залежність імпульсу тіла, що коливається, від часу.

А

Б

В

Г

1

2

3

4

19. Маятник, який можна вважати математичним, здійснив за певний інтервал часу 100 коливань. Довжину нитки маятника зменшили в 4 рази. Визначте кількість коливань маятника за такий же інтервал часу.

А

Б

В

Г

400

200

50

25

20. Ідеальний коливальний контур складається з конденсатора ємністю 1 нФ і котушки. Визначте індуктивність котушки, якщо контур резонує на дов-жину хвилі випромінювання 188,4 м. Швидкість світла дорівнює 3108 м/с.

А

Б

В

Г

5 мкГн

50 мкГн

1 мкГн

10 мкГн

21. Коливання напруги на конденсаторі, увімкненому в коло змінного струму, описуються рівнянням U=50Cos100t , де всі величини виражені в одиницях СІ. Ємність конденсатора дорівнює 2 мкФ. Визначте заряд конденсатора через половину періоду після початку коливань.

А

Б

В

Г

110-4 Кл

110-2 Кл

0 Кл

510-5 Кл

22. Визначте масу протона у системі відліку, відносно якої він рухається зі швидкістю 0,8с. Маса спокою протона mp0.

А

Б

В

Г

0,6 mp0

5/4 mp0

5/3 mp0

2,4 mp0

23. Визначте довжину хвилі випромінювання фотона, якщо максимальний імпульс, який може передати фотон дзеркалу, що повністю відбиває світло, дорівнює 210-27 (кгм)/с. h = 6,610-34 Джс.

А

Б

В

Г

330 нм

660 нм

990 нм

1320 нм


24. На рис.А наведено спектри поглинання атомів натрію, гідрогену та гелію. Визначте, з яких компонентів складається газова суміш, спектр якої зображено на рис. Б.

А Натрій, гідроген і гелій.

Б Натрій і гелій.

В Натрій і гідроген.

Г Гелій і гідроген.
25. Період піврозпаду ядер ізотопу хімічного елемента - дві години. Визначте, яка частина ядер від їхньої початкової кількості розпадається за чотири години.

А

Б

В

Г

25 %

50 %

75 %

100 %

2
А

Б

В

Г

Д
6.
Установіть відповідність між назвами сил та їхнім аналітичним записом (формулою):

1 сила тертя ковзання;

2 сила Ампера;

3 сила поверхневого натягу;

4 сила Архімеда.

2
А збільшується середня швидкість хаотичного руху молекул;

Б будується кристалічна решітка;

В руйнується кристалічна решітка;

Г молекули не взаємодіють одна з одною;

Д з поверхні вилітають найбільш "швидкі"

молекули.7.
Установіть відповідність між назвою та описом явища згідно з молекулярно-кінетичною теорією:

1 випаровування;

2 кристалізація;

3 нагрівання;

4 плавлення.

2
А газ;

Б електроліт;

В метал;

Г діелектрик;

Д напівпровідник.

8.
Установіть відповідність між переліком вільних носіїв електричних зарядів, що забезпечують проходження струму в речовині, та відповідними речовинами:

1 вільні електрони;

2 позитивні та негативні йони;

3 електрони, позитивні та негативні йони;

4 «дірки» та електрони.
29. Пропливаючи під мостом проти течії, весляр загубив капелюх. Виявивши пропажу через 10 хвилин, весляр повернув назад і підібрав капелюх на відстані 1 км нижче за течією від мосту. Визначте (у кілометрах за годину) швидкість течії річки.
30. Тіло, маса якого дорівнює 990 г, лежить на горизонтальній поверхні. У тіло влучає куля масою 10 г і застрягає в ньому. Швидкість кулі дорівнює 600 м/с і напрямлена горизонтально. Визначте початкову швидкість кулі
(в м/с), якщо після її влучання в тіло воно починає рухатися зі швидкістю
6 м/с. Тертям між тілом та поверхнею можна знехтувати.
31. До посудини, де знаходилося 5 кг води, температура якої дорівнює 20 0С, вливають деяку кількість окропу. Визначте масу (у кілограмах) влитого окропу, якщо після встановлення теплової рівноваги температура суміші становила 50 0С. Теплоємністю посудини знехтуйте.
32. Коли працює телевізор, електрони вилітають з електронної гармати кінескопа, яка має нульовий потенціал, і досягають анода. Знайдіть потенціал анода (у кВ) за умови, що робота, виконана електричним полем при переміщенні електронів дорівнює 250 Дж, а загальний заряд, який перенесли електрони за час перегляду реклами, дорівнює 0,01 Кл.
33. Електричне коло складається з гальванічного елемента (1), амперметра (2), перемикача (3) і двох резисторів з опорами 1 Ом і 2 Ом. Якщо змінювати положення перемикача, то покази амперметра змінюються. Знайдіть внутрішній опір гальванічного елемента.34. Визначте силу струму ( в амперах), у котушці індуктивністю 0,05 Гн, якщо в ній виникає магнітний потік 0,1 Вб.
35. Збиральна тонка лінза з фокусною відстанню 20 см утворює зображення предмета, розміщеного перед нею на головній оптичній осі, на відстані 60 см. Визначте відстань (у см), на якій розміщено предмет перед лінзою.
с. 1

скачать файл

Смотрите также: