А. П. Корисько 20 р. Міністерство культури україни державний методичний


с. 1 с. 2


З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Директор Державного методичного центру навчальних закладів культури і мистецтв України ____________ А.П. Корисько

«____» ____________ 20__ р.

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ


БАТІК


ПРОГРАМА

навчальної дисципліни за виборомпідготовки молодшого спеціаліста

напряму 0202 «Мистецтво»

спеціальності 5.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво»
(Шифр за ОПП: _______)

Київ 2013

Розробник:


Біла С.Л.

- викладач обласного комунального закладу «Лозівське училище культури і мистецтв»

Рецензенти:
Відповідальний за випуск:

Стронько Т.Ф.Редактор:
Колесник Є.Д.

Рекомендовано на засіданні

Координаційної комісії з навчально-методичної роботи училищ (коледжів) культури

(культури і мистецтв)

Протокол №___від_____2013 р.

© Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв, 2013 р.

І. ВСТУП
Програма вивчення навчальної дисципліни за вибором «Батік» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 5.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво».

Предметом вивчення дисципліни «Батік» є різноманітні способи ручного розпису тканини. В основі цих прийомів лежить принцип резервування, тобто покривання шаром, що не пропускає фарбу, тих шматків тканини, які повинні залишатися не зафарбованими й утворити візерунок.

Сучасні техніки розпису тканини дуже різноманітні. Батік увібрав у себе особливості й художні прийоми багатьох образотворчих мистецтв – акварелі, пастелі, графіки, вітражу, мозаїки. Значне спрощення прийомів розпису, в порівнянні з традиційними техніками, розмаїття спеціальних засобів дозволяє розписувати різні деталі одягу, предмети інтер’єру, картини на шовку навіть тим, хто ніколи раніше не займався оформленням тканини.

Творче засвоєння техніки художнього розпису тканини потребує складання ефективної методики, яка базувалася б на засадах національно-художніх традицій. Вивчення художніх особливостей розпису тканини сприяє розвитку зацікавленості в образній формі вивчення оточуючого світу, формуванню національного типу художнього сприйняття.

Батік має величезне коло діяльності – від реалізму, де при розписі можуть використовуватись елементи живопису і графіки – до орнаменту або абстракції. Тому художній розпис тканини, як жоден інший вид народного мистецтва, має можливість донести до студента давні, глибинні художні образи (знаки, символи) і мотиви архаїчного українського мистецтва.Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни йде в тісному зв’язку з такими дисциплінами, як живопис, графіка, декоративно-прикладне мистецтво, орнамент.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Батік» є формування системи знань та умінь, необхідних для художнього розпису тканини, навичок застосування різних матеріалів і технік розпису при виконані практичних завдань.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Батік» є:


 • формування уявлень про історію виникнення розпису, процес його трансформації від прадавніх часів до сучасного виду декоративно-прикладного мистецтва;

 • ознайомлення з основними прийомами техніки художнього розпису тканини;

 • формування естетичного смаку та культури естетичного сприйняття.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

Знати:

 • історію походження і розвитку найдавнішого виду розпису по шовку – батіку;

 • основні закономірності композиційного розміщення об’єктів на площині;

 • особливості техніки і технології художнього розпису по тканині;

 • інструменти і матеріали для виконання роботи.

Уміти:

  • дотримуватись певної послідовності при виконанні практичного завдання – від задуму до готової роботи;

  • досягти просторової перспективи за допомогою досконалого, витонченого проведення ліній резервом;

  • знаходити оригінальне композиційне рішення;

  • розкрити задум твору за допомогою колористичної гами;

  • застосовувати творчий підхід при декоруванні батіку допоміжними засобами;

  • втілювати задум твору через застосування кольорового контуру;

  • застосовувати допоміжні речовини (масляні, акрилові фарби) у техніці змішаного батіку.

  • володіти технічними засобами холодного, гарячого та змішаного батіку;

  • володіти технологією використання резерву та фарб;

  • відтворювати форми предметів рослинного походження з послідуючим втіленням в декоративно-прикладних композиціях.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 162 години / 4, 5 кредитів ECTS.

2. Опис навчальної дисципліни

Курс: ІІІ
Підготовка:
«молодший

спеціаліст»Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кредитів

Національних: 3


ЕСTS: 4,5
Змістових

модулів: 2
Тижневих годин:
5 семестр –

16 тиж. / 2

6 семестр –21 тиж. / 2
Загальна кількість годин:
162

Галузь знань:
0202 «Мистецтво»

Напрям підготовки:
6.020208
«Декоративно- прикладне мистецтво»

Шрифт та назва спеціальності:

5.02020801


«Декоративно- прикладне мистецтво»

Назва спеціалізації:
«Декоративно- прикладне мистецтво»

Освітньо-кваліфікаційний рівень:


«Молодший спеціаліст»

Обов’язковий
Рік підготовки: 3
Семестр: 5, 6

Практичні заняття:74
Самостійна робота:

88

Види контролю:Модульний
(поточний)

Семестровий контроль


5, 6 семестр -
диференційний
залік


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Основною формою навчальної діяльності студентів з дисципліни «Батік» є практичні заняття, під час яких виклад навчального матеріалу закріплюється виконанням нескладних практичних завдань, однак для більш ґрунтовного засвоєння знань і умінь студенти обов’язково самостійно готуються до занять. Зміст тем містить як теоретичні, так і практичні базові основи і спрямований на засвоєння різноманітних технік та прийомів розпису тканини, що сприятиме формуванню стійких навичок виконання виробів декоративно-прикладного характеру, розвитку художнього смаку та творчих здібностей студентів, подальшому творчому зростанню майбутніх митців, надаючи їм додаткову можливість подальшої творчої самореалізації.Рекомендації до самостійної роботи

Студенти повинні уміти:

 • організовувати власний вільний час при роботі над теоретичним, ілюстративним та практичним матеріалом;

 • створювати ескізні композиції в графічному, а згодом - у кольоровому зображенні;

 • втілювати задуми, виражені в ескізних варіантах, у практичній роботі до певної завершеності;

 • розвивати творчу уяву та образне мислення при створенні декоративних композицій;

 • узагальнювати та стилізувати природні форми;

 • володіти знаннями, набутими у процесі навчання.

Навчання будується за модульною системою, що сприяє найбільш ретельному вивченню матеріалу, опануванню технічних прийомів, відповідних конкретним завданням.

При використанні модульного методу зміст навчання з предмету «Батік» розподіляється на певні логічно завершені частини – змістові модулі, які мають самостійне значення.ІІ. Структура навчальної дисципліни

(орієнтовний тематичний план)


№ теми

Найменування теми,

модуля


Кількість годин

Всього

Практичні

Модульний контроль

Самостійні

V семестр

Змістовий модуль І. Холодний батік та його види.

74

30

2

42

Тема 1.

Введення. Історія розпису тканини. Оснащення та матеріали.
4
6

Тема 2.

Різновиди резервів та загусників.
6
8

Тема 3.

Композиція у декоративно-текстильному просторі.
8

2

14

Тема 4.

Холодний класичний батік. Прийоми роботи по шовку.
6
8

Тема 5.

Розпис по сухій поверхні.
6
6

VІ семестр

Змістовий модуль ІІ. Гарячий батік та його види.

88

40

2

46

Тема 6.

Багатобарвний гарячий батік.
10
10

Тема 7.

Виконання композиції методом пошарового розпису.
10

2

12

Тема 8.

Вільний розпис по шовку.
10
12

Тема 9.

Змішана техніка і акриловий батік.
10
12


ІІІ. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

1. Зміст тем практичних аудиторних занять
Змістовий модуль І. Холодний батік та його види

Мета: ознайомити студентів з ручним художнім розписом тканини у техніці «холодний батік».

Студенти повинні:

 • ознайомитися з історією розпису тканини;

 • підбирати і використовувати необхідні матеріали та інструменти для художнього розпису;

 • ознайомитись із засобами композиційного рішення у батіку та використовувати ці знання при виконанні практичних завдань;

 • вивчити класичні прийоми у техніці «холодний батік» та розпису по шовку.


Тема 1. Введення. Історія розпису тканини. Оснащення

та матеріалиЗміст теми:

 • ознайомлення із стародавнім та сучасним видом мистецтва «Батік»;

 • вивчення інструментів та матеріалів, необхідних для художнього розпису тканини;

 • демонстрування наочних посібників, репродукцій у техніці «батік».

Практичне завдання: змайструвати підрамник та обгорнути його тканиною для подальшої роботи.

План виконання завдання:

 • виготовлення рами;

 • обгорнення підрамнику тканиною.

Розмір: формат 50х60.
Інструменти та матеріали: трубочка, резерв, олівці, фарби, підрамник, тканина.
Тема 2. Різновиди резервів та загусників

Зміст теми:

 • ознайомлення з рідкими та густими резервами;

 • роз’яснення поняття (навіщо потрібен резерв);

 • вивчення технології варіння резерву у домашніх умовах;

 • демонстрація проведення ліній по поверхні тканини.

Практичне завдання: хаотичне розміщення ліній, нанесених резервом на поверхню тканини.

План виконання завдання:

 • лінійне зображення на поверхні;

 • нанесення резерву різного кольору;

 • знайомство з технікою використання резерву та спеціальними інструментами.

Техніка виконання: резервування тканини.

Розмір: формат 60х50.
Інструменти та матеріали: олівець, трубочка, резерв, фарби, підрамник, тканина.
Тема 3. Композиція у декоративно-текстильному просторі

Мета: навчитися створювати організаційне розміщення на площині певних предметів в єдине композиційне ціле, підчинивши цьому додаткові деталі.
Зміст теми:

 • відтворення ідейно-образного змісту за допомогою художніх і технічних прийомів;

 • виконання композиційного рішення сюжетів на прикладах робіт видатних майстрів у техніці батіку.

Практичне завдання: зробити копію роботи майстра у техніці «батік» (М. Коринь, «Гайдамацька пісня», 1968 р., батік; / В кн. Малініна А., Малініна І. – Основи розпису тканини. Батік // Навчально-методичний посібник. – Харків: Скорпіон, 2005. – 31 с.).

План виконання завдання:

 • вивчення роботи;

 • нанесення малюнку на робочу поверхню, порівнюючи його з аналогом;

 • нанесення резерву на поверхню;

 • просушка;

 • фарбування кольором.

Розмір: формат 50х60.
Матеріали: олівець, трубочка, резерв, фарби, підрамник, тканина.
Тема 4. Холодний класичний батік. Прийоми роботи по шовку
Мета: вивчити та ознайомитися з технікою розпису «холодний батік» та його можливостями.

Зміст теми:

 • виконання холодного батіку від світлого до темного кольору;

 • прийоми нанесення резерву;

 • тестування поверхні на воду.

Практичне завдання: композиція «Безкраї лани» - нанести резервуючий склад на тканину, повільно обвести усі контури малюнку, просушити за допомогою фена та провести тест на воду.

План виконання завдання:

 • робота з резервом (контурне обведення);

 • тест на воду;

 • корекція зарезервованого контуру в місцях, де це потрібно.

Розмір: формат 50х60.
Матеріали: олівець, трубочка, резерв, вода, фарби, шовк, підрамник.
Тема 5. Розпис по сухій поверхні
Зміст теми:

 • ознайомлення з технікою холодного батіку по сухій та вологій поверхні;

 • вивчення технології розпису;

 • демонстрація репродукцій у техніці холодного батіку.

Практичне завдання: композиція «Зимова казка» - виконання роботи в техніці холодного батіку по сухій поверхні.

План виконання завдання:

 • виконання ескізу до композиції;

 • нанесення резерву на поверхню;

 • нанесення фарб на поверхню;

 • деталізація.

Розмір: формат 60х80.
Матеріали: олівець, резерв, фарби, шовк.
Змістовий модуль ІІ. Гарячий батік та його види
Мета: надати навички роботи в техніці гарячого батіку. На основі володіння техніками виконання сформувати закономірності композиційної побудови, знайти рішення, яке максимально відповідає творчому задуму.

Студенти повинні:

 • ознайомитися з прийомами розпису різних видів батіку (пошаровий, вільний та змішаний) у техніці «гарячий батік»;

 • дізнатися про трафаретну, вузликову техніки виконання змішаного батіку;

 • ознайомитися з різновидами етнічного батіку: китайського, японського, індійського.Тема 6. Багатобарвний гарячий батік

Зміст теми:

 • ознайомлення з технікою «гарячий батік»;

 • вивчення прийомів виконання простого (в один шар) і складного (декілька шарів) гарячого батіку;

 • демонстрація робіт у техніці «гарячий батік».

Практичне завдання: виконання композиції у техніці гарячого батіку на тему «Дерева восени» або «Осінній ліс».

План виконання завдання:

 • виконання ескізу до заданої теми;

 • перенесення ескізу на формат у натуральну величину;

 • нанесення резерву та занурювання тканини у фарбу не більше 3-х разів;

 • виділення воску;

 • фіксація фарб.

Техніка виконання: гарячий батік.

Розмір: формат 60х80.
Матеріали: олівець, пензлі, віск, фарби, тканина, підрамник, скороварка.
Тема 7. Виконання композиції методом пошарового розпису.

Зміст теми:

 • ознайомлення з технікою пошарового розпису;

 • опанування різних підходів до виконання роботи;

 • демонстрація робіт, виконаних у цій техніці.

Практичне завдання: виконати композицію на тему «Місто фантазій» методом пошарового розпису.

План виконання завдання:

 • ознайомлення з технікою пошарового розпису від світлого до темного кольору;

 • вивчення прийомів виконання розпису;

 • нанесення резерву та занурювання тканини у фарбу декілька разів;

 • узагальнення композиційного рішення.

Техніка виконання: пошаровий розпис (гарячий батік).

Розмір: формат 60х80.
Матеріали: олівець, пензлі, віск, фарби, шовк, скороварка.
Тема 8. Вільний розпис по шовку.

Зміст теми:

 • ознайомлення з технікою вільного розпису по шовку;

 • допоміжні речовини (сода, спирт, морська сіль);

 • перегляд репродукцій з відповідними ефектами.

Практичне завдання: виконати роботу у техніці батік на тему «Соняшники» методом вільного розпису.

План виконання завдання:

 • виконання роботи від п’ятна, без резерву і з ним;

 • задум колористичної гами;

 • збереження цілісності у роботі.

Розмір: формат 60х80.
Матеріали: олівець, пензлі, віск, резерв, фарби, сіль, спирт, сода, шовк, підрамник.
Тема 9. Змішана техніка і акриловий батік.

Зміст теми:

 • ознайомлення зі змішаною технікою;

 • поняття про вузликову і трафаретну техніку.

Практичне завдання: композиція на тему: «Травнева мрія» у змішаній техніці.

План виконання завдання:

 • задум (ескіз);

 • вузликові мережі з воску;

 • вибір колористичного рішення;

 • деталізація у роботі.

Техніка виконання: змішана.

Розмір: формат 60х80.
Матеріали: фарби, віск, тканина, скороварка.

2. Організація самостійної роботи студентів

Теми

Год.

Завдання до самостійної роботи

Тема 1.

6

Ознайомитись з допоміжними навчально-методичними матеріалами (бібліотечні фонди, інтернет-ресурси).

Мета: сформувати навички пошукової діяльності в роботі з навчальною, публіцистичною літературою.

Практичне завдання: працювати з наочними посібниками (альбомами, журналами), навчальною літературою про виконавські техніки, оснащення, матеріали, притаманні художньому розпису на тканині.

Тема 2.

8

Закріпити навички роботи з резервом.

Мета: закріпити навички варіння резерву у домашніх умовах, навчитись віртуозно володіти рукою при нанесенні резерву.

Практичне завдання:

- виконати резервом замкнену композицію з лініями по колу на тему: «Птахи» або «Метелики».Інструменти і матеріали: олівець, трубочка, резерв, фарби, підрамник, тканина.

Тема 3.

14

Закріпити навички композиційного рішення сюжетів.

Мета: розвинути навички композиційного рішення сюжетів на прикладах робіт видатних майстрів.

Практичне завдання:

- зробити копію роботи майстра (В. Лещенко, Т.Лещенко, «Вечорниці», 1993 р., батік; // В журн. Лещенко В. Художники України. - К. - № 23. - 2005. - 14 с.)Інструменти і матеріали: олівець, трубочка, резерв, фарби, підрамник, тканина.

Тема 4.

8

Закріплення навичок виконання холодного батіку на шовку.

Мета: закріпити навички володіння технікою холодного батіку, намагаючись досягти ефекту просторовості при виконанні композицій.

Практичне завдання: виконати композицію «Ліс» у техніці холодного батіку.

Інструменти і матеріали: олівець, трубочка, резерв, вода, фарби, підрамник, шовк.

Тема 5.

6

Розпис по вологій поверхні.

Мета: опанувати навички розпису по вологій поверхні.

Практичне завдання: виконати композицію «Гори».

Інструменти і матеріали: олівець, резерв, вода, фарби, шовк.

Тема 6.

10

Багатобарвний гарячий батік.

Мета: закріпити навички розпису тканини у техніці багатобарвного гарячого батіку.

Практичне завдання: композиція «Карнавал» - виконати гарячий батік засобом опускання у фарбу.

Інструменти і матеріали: олівець, пензлі, фарби, тканина, підрамник, віск, скороварка.

Тема 7.

12

Техніка пошарового розпису гарячого батіку.

Мета: закріпити навички володіння технікою пошарового розпису.

Практичне завдання: виконати пейзаж у техніці «гарячий батік» методом пошарового розпису.

Інструменти і матеріали: олівець, пензлі, віск, фарби, шовк, підрамник, скороварка.

Тема 8.

12

Техніка вільного розпису.

Мета: закріпити навички володіння технікою «вільний розпис».

Практичне завдання: композиція «Україно-матінко» - виконати панно у техніці вільного розпису.

Інструменти і матеріали: олівець, пензлі, віск, резерв, фарби, сіль, спирт, сода, шовк, підрамник.

Тема 9.

12

Змішана техніка гарячого батіку.

Мета: засвоїти навички змішаної техніки гарячого батіку.

Практичне завдання: виконати композицію в змішаній техніці на тему: «Етнічні мотиви».

Інструменти і матеріали: фарби, віск, тканина, скороварка.

Всього:

88

с. 1 с. 2

скачать файл

Смотрите также: