Де всі величини виражено в одиницях si. Визначте координату цього


с. 1
Зовнішнє незалежне оцінювання 2011

1. Координата тіла змінюється з часом згідно з рівнянням x = 12 - 5t, де всі величини виражено в одиницях SI. Визначте координату цього тіла через 4 с після початку руху.

А

Б

В

Г

-20 м

-8 м

20 м

32 м


2. По паралельних прямолінійних ділянках двоколійної залізниці назустріч один одному рівномірно рухаються два потяги: пасажирський і товарний. Потяги проходять один повз одного протягом 20 с. Модуль швидкості пасажирського потяга дорівнює 25 м/с, а його довжина становить 160 м. Визначте модуль швидкості товарного потяга, якщо його довжина дорівнює 440 м.

А

Б

В

Г

5 м/с

10 м/с

15 м/с

20 м/с
3. На рисунку зображено графіки залежності проекції швидкості х чотирьох тіл (А, Б, В, Г), що рухаються вздовж осі Ох, від часу t. Укажіть тіло, яке пройшло найбільший шлях за 6 с.

А

Б

В

Г

тіло А

тіло Б

тіло В

тіло Г
4. На рисунку зображено графік залежності проекції швидкості х матеріальної точки, яка рухається вздовж осі Ох, від часу t. Укажіть ділянку графіка, на якій проекція на вісь Ох рівнодійної усіх сил, прикладених до цієї точки, дорівнює нулю.

А

Б

В

Г

АВ

ВС

СD

DE
5. За допомогою системи блоків рівномірно піднімають вантаж масою m = 4 кг, прикладаючи силу F = 25 Н (див. рисунок). Вважайте, що g = 10 м/с2 . Коефіцієнт корисної дії такого механізму дорівнює

А

Б

В

Г

20 %

50 %

62,5 %

80 %6. Газ стискають у посудині з рухомим поршнем. Укажіть графік, який правильно відображає залежність концентрації молекул газу від об'єму (кількості молекул в одиниці об'єму).
7. Вертикальна циліндрична посудина з гелієм (молярна маса гелію дорівнює 4 г/моль), що зверху закрита легкорухомим поршнем масою 4 кг, знаходиться в повітрі, тиск якого становить 100 кПа. Маса гелію дорівнює 16 г, площа поперечного перерізу поршня становить 20 см . Визначте, на скільки збільшиться об'єм, який займе газ, якщо його нагріти на 6 К. Вважайте, що
g = 10 м/с2 ; універсальна газова стала дорівнює 8,3 Дж/(мольК).

А

Б

В

Г

415 см3

830 см3

1245 см3

1660 см3
8. На рисунку зображено графіки залежності тиску газу р від об'єму V. Укажіть, який із цих графіків відповідає процесу, що відбувся при сталому тиску газу.

А

Б

В

Г

графік А

графік Б

графік В

графік Г
9. На рисунку зображено графік залежності абсолютної температури Т води масою m від часу t при здійсненні теплопередачі з постійною потужністю Р. У момент часу t = 0 с вода була у твердому стані. За допомогою якого із зазначених виразів можна визначити питому теплоємність води в рідкому стані за результатами цього досліду?


А

Б

В

Г


10. Для визначення поверхневого натягу рідини використали вертикально розміщену піпетку, радіус отвору якої становить 1 мм. Загальна маса 100 крапель, що витекли з піпетки, дорівнює 12,56 г. Визначте поверхневий натяг рідини. Вважайте, що в момент відриву від піпетки діаметр шийки краплі дорівнює діаметру отвору. Вважайте, що g = 10 м/с2 ;  = 3,14.

А

Б

В

Г

100 мН/м

200 мН/м

314 мН/м

628 мН/м


11. Під час нагрівання двох твердих тіл, одне з яких виготовлено з кристалічної, а інше з аморфної речовини, перехід у рідкий стан відбувається

А для обох тіл різко при досягненні ними певної відповідної температури.

Б різко при досягненні певної температури лише тілом з кристалічної

речовини.В різко при досягненні певної температури лише тілом з аморфної речовини. Г поступово для обох тіл, супроводжуючись підвищенням температури суміші речовини в рідкому і твердому стані.
12. Визначте, як зміниться сила кулонівської взаємодії двох точкових заряджених тіл, якщо відстань між ними зменшити в n разів.

А збільшиться в n разів

Б зменшиться в n разів

В зменшиться в n2 разів

Г збільшиться в n2 разів
13. Порошинка масою 0,01 г, зарядом + 5 мкКл і з початковою швидкістю, що дорівнює нулю, прискорюється електричним полем, розпочинаючи рух з точки електричного поля, потенціал якої дорівнює 200 В. Визначте потенціал точки, у якій швидкість порошинки дорівнюватиме 10 м/с.

А

Б

В

Г

100 В

200 В

300 В

400 В


14. Стержні з металу і напівпровідника охолоджують на Т градусів кожен. Що при цьому відбувається з опором стержнів?

А опір обох стержнів зменшиться

Б опір обох стержнів збільшиться

В опір стержня з металу зменшиться, а опір стержня з напівпровідника збільшиться

Г опір стержня з металу збільшиться, а опір стержня з напівпровідника зменшиться
15. На рисунку зображено графік залежності напруги U на конденсаторі від його заряду q. Визначте ємність конденсатора.

А

Б

В

Г

210-5 Ф

510-5 Ф

110-6 Ф

210-6 Ф


16. В електричному колі, схему якого зображено на рисунку, амперметр показує значення сили струму 4,4 А. Яке значення сили струму покаже амперметр, якщо змінити полярність джерела струму? Внутрішнім опором джерела і амперметра знехтуйте. Опір діода, увімкненого в прямому напрямку, вважайте рівним нулю.


А

Б

В

Г

0,4 А

0,7 А

1 А

8,1 А


17. Протон, що влітає в однорідне магнітне поле зі швидкістю, напрям якої перпендикулярний до вектора магнітної індукції, рухатиметься по

А прямій.

Б колу.

В спіралі.

Г гвинтовій лінії.
18. Укажіть пристрій, у якому використовується явище виникнення сили, що діє на провідник у магнітному полі, коли через провідник тече електричний струм.

А реостат

Б лампочка розжарювання

В електродвигун

Г електрочайник
19. Під час резонансу відбувається істотне, порівняно з вільними коливаннями, зростання

А частоти коливань.

Б періоду коливань.

В амплітуди коливань.

Г фази коливань.
20. У схемі електричного кола, зображеній на рисунку, лампочки 1 і 2 є однаковими. Під час замикання ключа К лампочка 2 загорається на 0,5 с пізніше, ніж лампочка 1, тому що

А дріт, з якого виготовлено котушку, має досить великий опір.

Б лампочка 2 знаходиться далі від джерела електрорушійної сили, ніж лампочка 1.

В у котушці виникає електрорушійна сила самоіндукції, що перешкоджає зростанню струму в ній.

Г електрони сповільнюються на ділянках кола, що вигинаються.
21. Предмет розташовано на відстані 1 м від збиральної лінзи з оптичною силою 2 дптр. Визначте відстань між лінзою та зображенням предмета.

А

Б

В

Г

4 м

2 м

1 м

0,5 м


22. Тіло масою 0,5 кг коливається так, що проекція прискорення ax його руху змінюється з часом відповідно до рівняння . Визначте проекцію на вісь Ох сили, що діє на тіло, у момент часу с.

А

Б

В

Г

0 Н

1,5 Н

2,5 Н

3 Н


23. У вакуумі ядро випромінює два електрони в протилежних напрямках зі швидкістю 0,8с, де с - швидкість світла у вакуумі. Який вираз описує збільшення відстані між електронами в системі відліку, пов'язаній з ядром?

А

Б

В

Г

2 сt

0,98 сt

сt

1,6 сt


24. Ізотоп якого елемента утвориться з радіоактивного ізотопу Торія після його чотирьох -розпадів і одного -розпаду?

А

Б

В

Г


25. Максимальну довжину світлової хвилі, що падає на поверхню металу, при перевищенні якої не відбувається фотоефект, називають

А фіолетовою межею фотоефекту.

Б синьою межею фотоефекту.

В червоною межею фотоефекту.

Г зеленою межею фотоефекту.
26. Машина рухається прямолінійно зі швидкістю . Установіть відповідність між модулями миттєвих швидкостей точок колеса машини відносно землі та буквами, якими позначено відповідні точки на рисунку. Кут  =30°. Колесо не проковзує.
1 0

2

3

4
27. Установіть відповідність між назвою технічного пристрою і фізичним явищем, що лежить в основі принципу його дії.

1 лампа розжарювання

А взаємодія постійних магнітів

2 генератор змінного струму

Б явище самоіндукції

3 ванна для електролізу

В явище електромагнітної індукції

4 компас

Г хімічна дія струму
Д теплова дія струму

28. Гармонічні коливання відбуваються за законом , де всі величини виражено в одиницях SI. Установіть відповідність між фізичними величинами, що характеризують коливання, та їх значеннями в одиницях SI.

1 амплітуда

А 0,5

2 початкова фаза

Б /3

3 період

В 2

4 циклічна частота

Г 0,4
Д 4


29. Скориставшись даними таблиці, установіть відповідність між характеристиками світлових хвиль і середовищем, у якому поширюється світло. Швидкість світла у вакуумі дорівнює 3108 м/с.

Речовина

Алмаз

Бензол

Кіновар

Повітря

Спеціальне скло

Показник заломлення

2,4

1,5

3,0

1,0

2,0
1 частота 51014 Гц, довжина хвилі 200 нм

А алмаз

2 частота 41014 Гц, довжина хвилі 500 нм

Б бензол

3 частота 51014 Гц, довжина хвилі 250 нм

В кіновар

4 частота 61014 Гц, довжина хвилі 500 нм

Г повітря
Д спеціальне скло


30. Маса планети Z удвічі більша за масу Землі, а її діаметр удвічі менший від діаметра Землі. Визначте співвідношення періодів обертання — штучних супутників планет Z і Земля, що рухаються по коловим орбітам на невеликій висоті.

31. Школяр масою 50 кг, стоячи на гладенькому льоду, кидає ядро масою
5 кг під кутом 60° до горизонту зі швидкістю 8 м/с. Якої швидкості набуває школяр? Відповідь запишіть у м/с.
32. На рисунку в системі координат p, T зображено замкнутий цикл 12341 теплової машини, у якої робочим тілом є ідеальний газ. Визначте співвідношення
абсолютних значень робіт газу на ділянках 1-2 і 3-4.
33. В електричному колі, схему якого зображено на рисунку, опір резисторів R1 = 30 Ом, R2 = 60 Ом,
R3 = 30 Ом і R4 = 40 Ом. Визначте напругу на резисторі R4, якщо сила струму в резисторі R3 дорівнює
20 мА. Відповідь запишіть у вольтах.
34. На рисунку зображено графік залежності магнітного потоку Ф, що пронизує замкнутий контур з провідника, від часу t. Визначте модуль електрорушійної сили, що індукується в контурі. Відповідь запишіть у вольтах.
35. Маятник з дуже легким маркером на кінці закріплено на рухомому іграшковому автомобілі. Маятник коливається в площині zOy, перпендикулярній напрямку руху автомобіля. Довжина маятника дорівнює 0,1 м. Маркер залишив на столі слід, зображений на рисунку. Визначте швидкість автомобіля (у м/с). Вважайте, що
g = 10 м/с2 ,  = 3,14. Відповідь округліть до сотих.
36. Лампа A розташована між двома вертикальними плоскими дзеркалами (див. рисунок), кут між якими дорівнює 45°. Скільки зображень утворюють дзеркала?
с. 1

скачать файл

Смотрите также: