Диференціальні рівняння. Ряди для студентів заочної форми навчання


с. 1
З А В Д А Н Н Я

контрольної роботи №5 з теми

Диференціальні рівняння. Ряди”

для студентів заочної форми навчання.


Вимоги

До ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ Роботи

Вибір варіанту
Варіанти задач обираються згідно з буквами прізвища, імені та по-батькові студента (на українській мові в залікової книжки) за допомогою наступної таблиці:


Буква

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Ї

Й

К

Л

М

Цифра

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

Буква

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ь

Ю

Я

Цифра

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2Впродовж учбового семестру студент повинен вивчити теорію по темам, які вказани в програмі, та виконати контрольні роботи.

При виконанні контрольної роботи необхідно:

  • роботу представляти в окремому зошиті в клітинку;

  • на першій сторінці контрольної роботи повинна бути таблиця, яку студент зобов'язаний заповнити перед виконанням завдання

Наприклад:Прізвище , ім'я , по-батькові: Баєв Ігор Миколаєвич

П.І.П

Б

А

Є


В

І

Г

0

Р

№ задачі

1

2

3

4

5

6

7

8

№ варіанта

2

1

7

3

1

4

8

10

Таблиця для заповнення


Прізвище , ім'я , по-батькові:

П.І.П


№ задачі

1

2

3

4

5

6

7

8

№ варіанта


Зауваження. Якщо деякі завдання не потрібно виконувати, по рішенню лектора, тоді замість № варіанта ставиться дефіс.


  • перед вирішенням кожного завдання переписати його умову ;

  • вирішення завдань виконувати строго в порядку нумерації;

  • детально описувати всі проміжні дії і обчислення, обгрунтовувати кожен етап рішення, указувати вживані формули;

  • у зошит вкладають листок для рецензії на роботу стандартного зразка;

  • помилки, відмічені рецензентом при перевірці контрольної роботи, виправляти в цьому ж зошиті, після тексту роботи під заголовком «Виправлення помилок»;

  • контрольна робота, виконана без дотримання вище згаданих вимог, буде повернена.


Завдання 1. Знайти загальні розв’язки диференціальних

рівнянь.

5.1.15.1.2


5.1.3


5.1.45.1.5


5.1.6


5.1.7

5.1.9Завдання 2. Знайти частинні розв’язки диференціальних рів-

нянь, що задовольняють заданим початковимумовам.
5.2.0


5.2.1


5.2.2


5.2.3


5.2.45.2.5


5.2.6


5.2.7


5.2.8


5.2.9


Завдання 3. Знайти загальний розв’язок системи диференці-

альних рівнянь, і виділити частинний розв’язок

цієї системи, що задовольняє заданим початко-

вим умовам.
5.3.2
5.3.3

5.3.4

5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.3.8
5.3.9

Завдання 4.
В сосуде - 100 л водного раствора соли. В сосуд втекает чистая вода со скоростью q = 5 лмин, а смесь вытекает с той же скоростью, причем концентрация раствора с помощью перемешивания поддержи-вается равномерной. В начальный момент времени в растворе содер-жалось m0 = 10 кг соли. Сколько соли будет содержаться в сосуде через 20 мин после начала процесса
Известно, что изолированный проводник вследствие несовершенст-ва изоляции теряет сообщенный ему заряд, причем скорость потери заряда пропорциональна наличному заряду в данный момент. В начальный момент проводнику сообщен заряд За пер-

вые две минуты проводник теряет Определить, через сколь-ко минут заряд проводника станет равным половине начального.


5.4.2

Закон распада радия состоит в том, что скорость распада пропорци-ональна наличному количеству радия. Известно, что половина его пер-воначального запаса распадается по истечении 1600 лет. Определить количество нераспавшегося радия по истечении 100 лет, если первона-

чальное его количество равно 1 кг.

5.4.3

Моторная лодка весом 300 кг движется прямолинейно с начальной

скоростью 10 м с. Сопротивление воды пропорционально скорости и равно 10 кг при скорости 1 м с. Какое расстояние пройдет лодка прежде, чем ее скорость станет равной 8 м с, и за какое время она пройдет это расстояние
5.4.4

Материальная точка массой 0,2 кг с начальной скоростью, равной0,05 м с, погружается в воду. Найти путь, пройденный точкой за 2 с,

если сила сопротивления жидкости пропорциональна скорости ( коэф-

фициент пропорциональности равен 2 ).
5.4.5

Точка массой 2 г движется прямолинейно. На нее действует сила,

пропорциональная квадрату времени, протекшему от момента, когда

скорость была рана н у л ю ( коэффициент пропорциональности равен 4).

Кроме того, точка испытывает сопротивление среды, пропорциональное

скорости ( коэффициент пропорциональности равен -3). Найти зависи-

мость пути от времени.
5.4.6

Тело весом 0,4 кг брошено вверх со скоростью 20 м с. Сопро-

тивление воздуха пропорционально квадрату скорости и равно 0,48 Г

при скорости 1 м с. Вычислить время подъема тела.


5.4.7

Материальная точка массой m = 1 г движется прямолинейно.

На нее действует в направлении движения сила, пропорциональная

времени, с коэффициентом пропорциональности кгм с3

и сила сопротивления среды, пропорциональная скорости, с коэфици-

ентом пропорциональности к2 = 0,003 кг с. Найти скорость точки че-

рез 3 с после начала движения, если начальная скорость точки была

равна н у л ю.


5.4.8

Пуля, двигаясь со скоростью v0 = 400 м с, углубляется в доста-точно толстую стену. Сила сопротивления стены сообщает пуле от-

рицательное ускорение, пропорциональное квадрату ее скорости.

Найти скорость пули через 0,001 с после вхождения пули в стену,

если коэффициент пропорциональности .
5.4.9

Моторная лодка движется в спокойной воде со скоростьюv0 = 12 км ч. На полном ходу ее мотор был выключен, и через 10 с

скорость лодки уменьшилась до v1 = 6 км ч. Сила сопротивления воды

пропорциональна скорости движения лодки. Найти скорость лодки через 1 мин после остановки мотора.


Завдання 5 Дослідити числові ряди на збіжність, використо-

вуючи:


1 ) необхідну ознаку збіжності, якщо це можливо;

2 ) достатні ознаки збіжності для числових рядів з

додатніми членами;

3 ) ознаку Лейбніца для знакопереміжних рядів, ці ж

збіжні ряди дослідити на абсолютну та умовну

збіжність.
Завдання 6. Знайти радіус та інтервал збіжності степеневого ряду.

Завдання 7. Знайти перші чотири членів розвинення функції f(x) в

ряд Тейлора в околі точки x 0:Завдання 8*. Використовуючи розвинення елементарних функцій,

розкласти в ряд Маклорена функцію f(x) і знайти

область збіжності отриманого ряду:


Завдання 9*. Знайти перші чотири члена розвинення в ряд Тейлора

розв’язку задачі Коші:


Завдання 10. Використовуючи функції f1(x) і f2(x) та відоме число a,

знайти: 1) розвинення в ряд Фур’є 2-періодичної функції;

побудувати графіки функції F1(x) та суми отриманого ряду;

  1. розвинення в ряди синусів та косинусів функції

на відрізку 0, a ;

3) побудувати графіки отриманих рядів.
с. 1

скачать файл

Смотрите также: