Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти центр


с. 1 с. 2 с. 3 с. 4
ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ЦЕНТР АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Атестація бібліотечних працівників закладів освіти

Матеріали на допомогу

учасникам атестаційного процесу


ДОНЕЦЬК 2010

Автори-укладачі: • Галкін С.Г. – завідувач відділу атестації педагогічних працівників Донецького облІППО

 • Радичев В.П. – завідувач інформаційно-бібліотечного Центру Донецького облІППО


ЗмістАТЕСТАЦІЯ ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕКАРІВ 4

Терміни і порядок атестації 4

Оформлення атестаційних документів 5

Виконання рішень атестаційної комісії 9

ОПЛАТА ПРАЦІ БІБЛІОТЕКАРІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 12

Консультації 12

АТЕСТАЦІЯ БІБЛІОТЕКАРІВ 24

ДОДАТОК 26

Положення 26

про проведення атестації працівників підприємств, 26

установ, організацій та закладів галузі культури 26


АТЕСТАЦІЯ ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕКАРІВ

Нормативні документи та всі матеріали з атестації надруковано у журналі «Управління школою» за 2008 рік, №№ 1 та 4.

Бібліотекарі закладів освіти не є педагогічними працівниками, вони належать до категорії працівників системи Міністерства культури і туризму України.

Порядок проведення атестації бібліотекарів працівників установ, організацій та закладів галузі культури визначається Положенням про проведення атестації працівників установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженим наказом Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 р. № 44.

Всі бібліотекарі незалежно від форм власності та підпорядкування закладу підлягають атестації.

Згідно з п. 3.2 Положення кількісний і персональний склад атестаційної комісії визначається і затверджується наказом керівника за погодженням з профспілковим комітетом. Атестація поділяється на чергову та позачергову. Чергова атестація відбувається один раз на 5 років. Позачергова (повторна) атестація проводиться лише для тих бібліотекарів, щодо яких під час попередньої атестації було прийнято рішення про відповідність посаді, яку вони займають, за умови виконання рекомендацій щодо підвищення кваліфікації фахового напряму діяльності, підвищення рівня і якості роботи. Така атестація проходить не раніше як через рік з дня попередньої атестації. Умовою атестації є попереднє підвищення кваліфікації.


Вимоги до посади:

- фахова освіта або вища педагогічна освіта

- певний стаж роботи на попередній посаді.
Терміни і порядок атестації

Виходячи з п. 2.2 Положення, атестація може проводитись у будь-які терміни, що визначається безпосередньо закладом, де працює бібліотекар і обов’язково узгоджується профспілковим комітетом і доводиться до відома бібліотекаря не пізніше ніж за місяць до початку атестації.. Тривалість атестації може бути різною. У деяких випадках колективу закладу освіти зручно проводити атестацію бібліотекаря протягом навчального року. У такому разі порядок і терміни атестації бібліотекарів можуть відповідати схемі проведення атестації педпрацівників:
Вересень

До 20.09


1. Створення атестаційної комісії закладу освіти, до складу якої входять методист з бібліотечних фондів районного методкабінету, представник управління культури


Жовтень

До 10.10


 1. Порушення питання про атестацію бібліотекаря:

заява бібліотекаря або подання керівника закладу
Від 10.10 до 20.10

 1. Засідання атестаційної комісії з розгляду заяви бібліотекаря чи подання керівника закладу.

 2. Складання плану-графіку атестації бібліотекаря.

 3. Видання наказу про атестацію бібліотекаря

 4. Доведення до відома бібліотекаря термінів і умов атестації (не пізніше ніж за місяць до початку атестації)Листопад-березень

 1. Вивчення професійної діяльності бібліотекаря згідно з планом-графіком.

 2. Складання характеристики виконання посадових обов’язків бібліотекаря.

 3. Оформлення атестаційного листа (у 2-х примірниках)Квітень

 1. Засідання атестаційної комісії з атестації бібліотекаря. Прийняття рішення атестаційною комісією про атестацію бібліотекаря

 2. Виконання рішень атестаційної комісії: видання наказу про результати атестації бібліотекаря


Оформлення атестаційних документів

Оформлення атестаційної документації: атестаційних листів, протоколів засідань атестаційної комісії, протоколів роботи лічильної комісії, бюлетенів таємного голосування відбувається згідно з додатками 2,3,4,5 до Положення про атестацію працівників культури і мистецтв.

Ініціатором проведення атестації може виступати бібліотекар, який подає заяву на проходження атестації:

Зразок:

Голові атестаційної комісії

_______________________

(назва закладу)

_______________________

П.І.Б.


бібліотекаря закладу освіти

________________________

П.І.Б.

Заява

Прошу атестувати мене у черговому (позачерговому) порядку на відповідність посаді (бібліотекаря, бібліотекаря ІІ категорії, бібліотекаря І категорії, провідного бібліотекаря) з встановленням (8,9,10,11,12) тарифного розряду.

Попередньо був атестований «__» ________ 200__р.

Результати попередньої атестації: ________________________________

___________________________________________________________________.

Підвищення кваліфікації пройшов (назвати заклад, форму, напрямок, дату підвищення кваліфікації).

Копія документу про підвищення кваліфікації додається.

Дата Підпис
Атестація бібліотекаря може проводитися за ініціативи керівника закладу освіти за відповідним поданням
Зразок:

До атестаційної комісії

Закладу освіти

Подання

Адміністрація закладу освіти порушує клопотання про атестацію бібліотекаря (прізвище, ім’я, по батькові) на відповідність посаді (бібліотекаря, бібліотекаря ІІ категорії, бібліотекаря І категорії, провідного бібліотекаря) з встановленням (8,9,10,11,12) тарифного розряду.

Попередньо був атестований «__» ________ 200__р.

Результати попередньої атестації: ________________________________

___________________________________________________________________.

Підвищення кваліфікації пройшов (назвати заклад, форму, напрямок, дату підвищення кваліфікації).

Копія документу про підвищення кваліфікації додається.

Дата Підпис керівника закладу освіти

Після розгляду на засіданні атестаційної комісії закладу освіти заяви від бібліотекаря або подання керівника закладу видається наказ про атестацію бібліотекаря:


Зразок

Назва навчального закладу

НАКАЗ
від «__»_______200__р. №_______
Про атестацію бібліотекаря
Відповідно до Положення про проведення атестації працівників установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженим наказом Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 р. № 44

НАКАЗУЮ:


 1. Провести атестацію бібліотекаря закладу освіти (П.І.Б.) у такі терміни:________________________________________________________

 2. Затвердити план-графік проведення атестації бібліотекаря.

 3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Керівник закладу Підпис

Наказ про атестацію бібліотекаря разом з затвердженим планом-графіком атестації доводиться до відома бібліотекаря, що атестується, не пізніше як за місяць до початку атестації.

План-графік атестації бібліотекаря може мати такий вигляд.

Зразок:
Погоджено Голова Затверджено керівникОргану профспілки навчального закладу
План-графік атестації бібліотекаря


з/п


Зміст роботи

Терміни

Відмітка про виконання

1.

Порушення питання про атестацію бібліотекаря (заява бібліотекаря чи наказ керівника закладу освіти)

Дата
2.

Ознайомлення бібліотекаря із Положенням про проведення атестації працівників

Дата
3.

Вивчення системи і досвіду роботи бібліотекаря, що атестується

Дата


Проведення бібліотекарем відкритого заходу для учнів навчального закладу

Дата


Організація бібліотекаркм тематичної виставки: (тема)

Дата


Виступ бібліотекаря на педагогічній раді: (тема)

Дата


Вивчення нормативності ведення бібліотечної документації

Дата
4.

Ознайомлення бібліотекаря з характеристикою та оцінкою виконання посадових обов’язків

Дата
5.

Розгляд питання про атестацію бібліотекаря на засіданні атестаційної комісії

Дата

Дата______

Бібліотекар закладу освіти Підпис

Відповідно до п. 4.2 Положення про проведення атестації характеристика бібліотекаря, що підлягає атестації, складається і підписується керівником закладу освіти або його заступником. У характеристиці висвітлюється всебічна і об’єктивна оцінка результатів професійної діяльності з урахуванням функціональних обов’язків, досвіду роботи, професійної компетентності, а також надаються рекомендації щодо підвищення ефективності роботи.

З характеристикою та атестаційним листом бібліотекар повинен ознайомитись (під підпис) не пізніше ніж за два тижні до засідання атестаційної комісії.
Рекомендації щодо оформлення атестаційного листа:
Атестаційний лист
1. Прізвище, ім’я, по батькові (заповнюється повністю)

__________________________________________________________________

2. Рік народження ____________________________________________________

3. Освіта, найменування навчального закладу, рік закінчення (визначається рівень освіти (загальна середня, середня спеціальна, базова вища, вища), назва навчального закладу (навчальних закладів у разі наявності декількох освіт), рік закінчення навчального закладу)

4. Спеціальність за освітою (заповнюється спеціальність та присвоєна кваліфікація згідно з дипломом (дипломами у разі наявності декількох освіт)___

____________________________________________________________________

5. Науковий ступінь, вчене звання _______________________________________

6. Загальний трудовий стаж_____________________________________________

7. Посада, яку займає працівник, на момент атестації, дата призначення на цю посаду ( вибрати відповідну посаду : «бібліотекар», «бібліотекар ІІ категорії», «бібліотекар І категорії», «провідний бібліотекар»)_________________________

____________________________________________________________________

8. Виконання рекомендацій останньої атестації (у разі їх наявності) (заповнюється у разі наявності рекомендацій, які були зроблені під час попередньої атестації і оформлюється згідно з попереднім атестаційним листом) _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей працівника, результати голосування (записується одне з рішень атестаційної комісії)________________


 • відповідає займаній посаді (бібліотекаря, бібліотекаря ІІ категорії, провідного бібліотекаря);

 • відповідає займаній посаді (бібліотекаря, бібліотекаря ІІ категорії, провідного бібліотекаря) за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік;

 • не відповідає займаній посаді (бібліотекаря, бібліотекаря ІІ категорії, провідного бібліотекаря)

10. Рекомендації атестаційної комісії (з указанням мотивів рекомендацій) адресовані керівнику закладу і можуть стосуватися:

 • питання заохочення працівника, у разі його якісної роботи;

 • умов, які мають бути виконані протягом року, уразі атестації за умови повторної атестації через рік : підвищення кваліфікації, фахова перепідготовка працівника, конкретні вимоги щодо покращення якості роботи;

 • переведення працівника на іншу посаду, або звільнення з роботи у разі невідповідності працівника займаній посаді.

11. Зауваження, пропозиції працівника, який атестується (заповнюється працівником, який проходив атестацію)
Голова атестаційної комісії__________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)


Секретар атестаційної комісії ________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)


Дата проведення атестації___________________________________________

З атестаційним листом ознайомився/лась (дата ознайомлення з атестаційним листом, особистий підпис працівника, який проходить атестацію)

При оформленні атестаційних листів та інших документів слід враховувати, що «бібліотекар», «бібліотекар ІІ категорії», «бібліотекар І категорії», «провідний бібліотекар» - це назви посад, а не кваліфікаційні категорії. Бібліотекарі атестуються на відповідність посаді, яку займають. Атестаційна комісія приймає одне з рішень :


 • відповідає займаній посаді;

 • відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік;

 • не відповідає займаній посаді.


Виконання рішень атестаційної комісії

Відповідно до розділу 5 Положення про проведення атестації матеріали атестації передаються керівнику закладу для прийняття рішення. Термін прийняття рішення – не пізніше двох місяців. Документом, що затверджує результати атестації бібліотекаря, є відповідний наказ керівника закладу освіти.


Зразок:

Назва навчального закладу

НАКАЗ

__________200__ р. № _____


Про результати атестації бібліотекаря

Відповідно до Положення про проведення атестації працівників установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженим наказом Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 р. № 44


НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити рішення атестаційної комісії закладу освіти щодо відповідності займаній посаді (назвати посаду) бібліотекаря (П.І.Б.).

 2. Встановити (підтвердити) відповідний тарифний розряд.

 3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Керівник закладу Підпис
У разі успішного проходження атестації у цьому наказі також вирішується питання щодо заохочення бібліотекаря (преміювання, нагородження, висловлювання подяки, тощо).

У окремих випадках атестації бібліотекаря за умови виконання рекомендацій, наказ може бути таким :


Зразок:

Назва навчального закладу

НАКАЗ

__________200__ р. № _____


Про результати атестації бібліотекаря

Відповідно до Положення про проведення атестації працівників установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженим наказом Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 р. № 44

НАКАЗУЮ:


 1. Затвердити рішення атестаційної комісії закладу освіти щодо відповідності займаній посаді (назвати посаду) бібліотекаря (П.І.Б.) за умови виконання рекомендацій, визначаються конкретні рекомендації, які належить виконати бібліотекарю, терміни їх виконання.

 2. Підтвердити відповідний тарифний розряд.

 3. Провести позачергову (повторну) атестацію бібліотекаря (П.І.Б.)через рік.

 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Керівник закладу Підпис
При атестації з рішенням «не відповідає займаній посаді» вирішується питання про переведення бібліотекаря на іншу посаду чи роботу. Це відбувається лише за письмовою згодою працівника і також відображається у наказі.

У разі незгоди працівника з пониженням посади або зміни роботи, працівник звільняється з роботи за дотриманням законодавства України про працю.Таблиця 1

с. 1 с. 2 с. 3 с. 4

скачать файл

Смотрите также: