Каліненко І. С. Поурочні тестові завдання з фізики для 7 класу с


с. 1 с. 2 ... с. 6 с. 7


Каліненко І.С.

Поурочні тестові завдання з фізики

для 7 класу

с. Новгородське

2008

Вступ

Тести є давно відомою й широко практикованою формою перевірки навчальних досягнень учнів. Вони активізують пізнавальну діяльність школярів, сприяють розвитку уміння концентруватися, робити правильний вибір.Потрібно перевіряти не тільки запам’ятовування, але й глибину осмислення навчального матеріалу. Тестування має деякі переваги перед традиційними способами контролю навчальних досягнень учнів:

 • дозволяють охопити потрібний матеріал з мінімальними втратами часу;

 • використання елементів тестових завдань безпосередньо на уроках підвищує ефективність навчального процесу, забезпечує оперативний зворотній зв’язок між учителем і учнями;

 • результати тестування дають можливість глибше проаналізувати рівень навчальних досягнень учнів, що дозволяє абсолютно точно скорегувати зміст навчального процесу;

 • оцінка учнів не залежить від пристрастей того, хто перевіряє.

Запропоновані навчальні тести, є тестами закритої форми, множинного вибору для учнів 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які навчаються за новою програмою для 12 – річної школи. З урахуванням вікових особливостей школярів середньої ланки дані тестові завдання містять одну правильну відповідь із запропонованих трьох варіантів. Їх головна мета – виявлення прогалини в знаннях, уміннях, навичках школярів та усунення недоліків у підготовці учнів.

Зміст

з/п

Теми уроків, під час яких передбачена організація контролю якості засвоєння нових знань, умінь, навичок

сторінка
Починаємо вивчати фізику
1

Фізика як природнича наука. Фізичні тіла і фізичні явища. Механічні, теплові, електричні, магнітні та оптичні явища.

4

2

Методи дослідження фізичних явищ. Спостереження та експеримент. Вимірювання та вимірювальні прилади. Фізичні величини та їх одиниці.

6

3

Зв’язок фізики з повсякденним життям, технікою і виробничими технологіями. Творці фізичної науки. Внесок українських учених у розвиток фізики.

8

4

Навколишній світ, у якому ми живемо. Мікро -, макро- і мегасвіти. Простір і час. Послідовність, тривалість і періодичність подій. Одиниці часу.

10

5

Виміри простору. Довжина та одиниці довжини. Площа та одиниці площі. Об’єм та одиниці об’єму.

12

6

Взаємодія тіл. Земне тяжіння. Електризація тіл. Взаємодія заряджених тіл. Взаємодія магнітів. Сила – міра взаємодій. Енергія.

14
Будова речовини
7

Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл

16

8

Будова речовини. Атоми і молекули. Будова атома. Рух і взаємодія атомів і молекул

18

9

Залежність швидкості руху атомів і молекул від температури тіла. Дифузія.

20

10

Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах. Густина речовини.

22

11

Кристалічні та аморфні тіла. Залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури.

24
Світлові явища
12

Оптичні явища в природі. Джерела і приймачі світла. Світловий промінь.

26

13

Прямолінійне поширення світла. Сонячне і місячне затемнення

28

14

Дисперсія світла. Спектральний склад світла. Кольори.

30

15

Відбивання світла. Закони відбивання. Плоске дзеркало.

32

16

Поширення світла в різних середовищах. Заломлення світла на межі двох середовищ.

34

17

Лінзи. Оптична сила і фокусна відстань лінзи. Побудова зображень, що дає тонка лінза.

36

18

Фотометрія. Сила світла і освітленість.

38

19

Око. Вади зору. Окуляри.

40

20

Оптичні прилади (лупа, фотоапарат, проекційний апарат тощо).

42

21

Література

44

22

Додатки

45

1

Таблиця правильних відповідей на тестові завдання І варіанту

45

2

Таблиця правильних відповідей на тестові завдання ІІ варіанту

46

3

Допоміжні фізичні таблиці

47

Тема 1 Починаємо вивчати фізику

Тест № 1. Фізика як природнича наука. Фізичні тіла і фізичні явища. Механічні, теплові, електричні, магнітні та оптичні явища.

Варіант 1.

 1. Які з перелічених слів означають фізичне явище?

а) кипіння б) довжина в) алюміній

 1. Вода – це речовина?

а) так б) ні в) іноді

 1. Усе, що існує у Всесвіті, називається:

а) речовиною б) матерією в) природою

 1. Які з перелічених слів означають фізичне тіло?

а) мідь б) дощ в) Місяць

 1. Які з перелічених наук є природничими?

а) хімія б) математика в) етика

 1. На скільки груп можна умовно поділити фізичні явища?

а) на 4 б) на 5 в) на 6

 1. Які з перелічених слів означають речовину?

а) зірка б) олівець в) повітря

 1. Що вивчає розділ фізики – геофізика?

а) планету Земля б) живі тіла в) фізичні прилади

 1. Який розділ фізики займається вивченням механічних явищ?

а) термодинаміка б) оптика в) механіка

 1. Чи залежить характер руху тіл від взаємодії між ними?

а) так б) ні в) іноді

 1. За допомогою яких явищ можна пояснити роботу радіо та телебачення?

а) механічних б) електричних в) оптичних

  1. До якого виду матерії відноситься світло?

а) до речовини б) до поля в) до речовини і поля

Тема 1 Починаємо вивчати фізику

Тест № 1. Фізика як природнича наука. Фізичні тіла і фізичні явища. Механічні, теплові, електричні, магнітні та оптичні явища.

Варіант 2.

 1. Які з перелічених слів означають фізичне явище?

а) залізо б) висота в) грім

 1. Дзеркало – це речовина?

а) так б) ні

в) іноді, залежить від певних умов 1. Весь матеріальний світ називається…

а) природою б) матерією в) фізикою

4. Які з перелічених слів означають фізичне тіло?

а) олівець б) веселка в) свинець

5. Яка з перелічених наук не є природничою?

а) хімія б) математика в) географія

6. Скільки розрізняють видів матерії?

а) чотири б) три в) два


 1. Яку спільну назву можна дати: падінню каменя, нагрівання повітря у класі (від пічки чи батареї), світінню лампи?

а) речовини б) фізичні тіла в) фізичні явища

 1. Який розділ фізики займається вивченням живих тіл?

а) біофізика б) геофізика в) астрофізика

 1. Які явища вивчає молекулярна фізика?

а) теплові б) електричні в) механічні

 1. Вставте в речення необхідне, на ваш погляд, слово. «Молекула – це …частинка речовини.»

а) найбільша б) найменша в) середня

 1. За допомогою яких фізичних явищ можна пояснити утворення на небі веселки?

а) електричних б) оптичних в) механічних

  1. До якого виду матерії відносяться радіохвилі?

а) до речовини б) до поля в) до речовини і поля

Тема 1 Починаємо вивчати фізику

Тест № 2. Методи дослідження фізичних явищ. Спостереження та експеримент. Вимірювання та вимірювальні прилади. Фізичні величини та їх одиниці.

Варіант 1.

 1. Скласти речення з поданих слів.

Фізичних, та, джерела, спостереження, знань, експеримент.

 1. Вкажіть, у якому випадку дослідження проводились за допомогою спостереження:

а) з метою виявлення пари над киплячою водою над посудиною помістили холодну металеву кришку, на якій з’явилися краплини води;

б) літнього ранку на траві виявлено краплини води – росу;

в) для вимірювання маси тіла на шальки терезів клали різні гирі.


 1. Чому дорівнює ціна поділки зображеної лінійки?

а) 1 см б) 5 см в) 10 см

 1. Який прилад використовують для вимірювання температури тіла?

а) мензурка б) секундомір в) термометр

 1. Які одиниці використовують для вимірювання площі?

а) см2 б) дм в) °С

 1. Яким умовним символом (буквою) позначають об’єм тіл?

а) T б) S в) V

 1. Яка площа квадрата, сторона якого 10 см?

а) 10 см2 б) 100 м2 в) 100 см2

 1. Про яку фізичну величину йдеться у реченні «Вода кипить при 100°С»?

а) температура б) час в) довжина

 1. Лінійкою з ціною поділки 1 мм/под. Виміряли площу поверхні обкладинки зошита. З якою точністю визначили площу?

а) 1 мм б) 0,25 мм в) 0,5 мм

 1. Яка одиниця вимірювання довжини прийнята Міжнародною системою СІ?

а) 1 см б) 1 км в) 1 м

 1. Що більше 540 мм чи 5,4 м?

а) більше 540 мм б) більше 4,5 м в) однаково

 1. Визначити ціну поділки та показання термометра

а) 1°С; 32°С б) 0,5°С; 29°С в) 2°С; 33°С

Тема 1 Починаємо вивчати фізику

Тест № 2. Методи дослідження фізичних явищ. Спостереження та експеримент. Вимірювання та вимірювальні прилади. Фізичні величини та їх одиниці.

Варіант 2.

1. Скласти речення з поданих слівВеличина, характеристика, об’єкта, чи, фізична, кількісна, фізичної, явища, властивості.

 1. Як правильно розміщувати око відносно точки виміру фізичної величини по шкалі приладу?

а) трохи нижче точки поділу

б) трохи вище точки поділу

в) перпендикулярно до площини точки відліку


 1. Який прилад використовують для вимірювання об’єму тіл?

а) мензурка б) секундомір в) термометр

 1. Знайти ціну поділки мензурки зображеної на рисунку

а) 15 мл б) 2 мл в) 10 мл

 1. Яку фізичну величину вимірюють у м?

а) висоту б) об’єм в) площу

 1. Визначити верхню та нижню межу вимірювання мензурки.

а) 0 мл; 100 мл б) 10 мл; 100мл в) 100мл; 20мл

 1. Визначити об’єм кімнати, якщо її довжина 10м, ширина 9м, висота 3м

а) 270 м3 б) 21 см3 в) 27 м3

 1. Про яку фізичну величину йдеться у реченні «Територія України становить 603,7 тис.кв.км»?

а) об’єм б) довжина в) площа

 1. Яка одиниця вимірювання об’єму прийнята Міжнародною системою СІ?

а) мл б) см3 в) м3

 1. Що більше 51000 м чи 51 км?

а) більше 5100 м б) більше 51 км в) однакові

 1. Визначте ціну поділки лінійки.

а) 0,5 см. б) 1 см. в) 5 см

 1. За допомогою якої букви (символу) позначають температуру?

а) S б) V в) t°

Тема 1 Починаємо вивчати фізику

Тест № 3. Зв’язок фізики з повсякденним життям, технікою і виробничими технологіями. Творці фізичної науки. Внесок українських учених у розвиток фізики.

Варіант 1.

 1. Вказати назву кожного з фізичних приладів.

а)

б)


в)

 1. Завдяки відкриттям якого вченого стало можливим пояснити рух зірок, планет, підкинутого м’яча тощо?

а) Галілео Галілея б) Ісаака Ньютона в) Альберта Ейнштейна

 1. Хто з цих вчених творець фізичної науки на Україні?

а) І. Пулюй б) А. Ейнштейн в) А. Авогадро

 1. Хто з цих українських вчених народився у Полтаві?

а) Ю.Кондратюк б) С. Корольов в) І. Пулюй

 1. Хто з цих видатних фізиків України стояв біля витоків відкриття рентгенівських промінів?

а) Л. Ландау б) Ю. Кондратюк в) І. Пулюй

 1. В день температура повітря становила +6°С, а ввечері -5°С. На скільки градусів змінилася температура?

а) на 6°С б) на 1°С в) на 11°С

 1. Взуття виготовляють з різних матеріалів. Яким взуттям слід користуватися у сонячну теплу погоду?

а) зі шкіри б) гуми в) спеціальних пластиків

 1. Першим більш – менш точним годинником був…

а) сонячний годинник б) маятниковий годинник

в) електричний годинник 1. Головним сучасним джерелом енергії є:

а) електростанції б) Сонце в) генератори

 1. Одна з головних надзвичайних здатностей, за допомогою якої людина може сприймати навколишній світ.

а) смак б) нюх в) дотик

 1. Чи виконує людина роботу тримаючи довгий час повне відро води?

а) так, досить велику б) так, але незначну в) ні

 1. Одним з досягнень українського вченого М.Д. Пільчикова було винайдення прообразу:

а) скафандра б) гелікоптера в) зварних космічних конструкцій

Тема 1 Починаємо вивчати фізику

Тест № 3. Зв’язок фізики з повсякденним життям, технікою і виробничими технологіями. Творці фізичної науки. Внесок українських учених у розвиток фізики.

Варіант 2.

 1. Вказати назву кожного з наведених фізичних приладів.
 1. Який вчений на початку ХХ століття створив теорію відносності?

а) Галілео Галілей б) Ісаак Ньютон в) Альберт Ейнштейн

 1. Хто з цих вчених творець фізичної науки на Україні?

а) О. Смакула б) І.Ньютон в) А. Цельсій

 1. Хто з цих українських вчених народився в Житомирі?

а) Ю.Кондратюк б) С. Корольов в) І. Пулюй

 1. Хто з цих видатних фізиків України був теоретиком космонавтики?

а) Л. Ландау б) Ю. Кондратюк в) І. Сікорський

  1. В ночі температура повітря була:– 3°С, а вдень: +6°С. На скільки градусів змінилася температура повітря?

а) на 6°С б) на 3°С в) на 9°С

  1. Човни виготовляють з різних матеріалів. Які з них слід обрати для подорожі по швидкий річці за течією?

а) дерева б) легких сплавів в) гуми

  1. Скільки органів чуття має людина щоб сприймати навколишній світ?

а) два б) п’ять в) сім

  1. У витоках створення надшвидкісних потягів на магнітній подушці стоїть:

а) винайдення залізної руди б) дослідження взаємодії магнітів

в) побудова залізниці  1. Більшість сучасних побутових приладів використовують фізичні відкриття зроблені в…

а) ІХХ ст. б) ХХ ст. в) ХХІ ст.

  1. Одним з визначних досягнень українського вченого І.П. Пулюя було відкриття першої…

а) радіостанції б) фізичної школи в) електростанції

  1. Чуття людини, яке дозволяє їй виявити наявність або відсутність пахучих речовин.

а) смак б) нюх в) слух


с. 1 с. 2 ... с. 6 с. 7

скачать файл

Смотрите также: