Ключова та предметна ікт-компетентності навчального курсу «Сходинки


с. 1

Ключова та предметна ІКТ-компетентності навчального курсу «Сходинки до інформатики»


Мета курсу «Сходинки до інформатики» - формування і розвиток в учнів інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві.

Завдання курсу «Сходинки до інформатики» - формування в учнів молодшого шкільного віку:

 • початкових уявлень про базові поняття інформатики (повідомлення, інформація та дані, інформаційні процеси, комп’ютер та інші пристрої, що використовуються для роботи з повідомленнями та даними, сфери їх застосування у житті сучасної людини в інформаційному суспільстві);

 • початкових навичок знаходити, використовувати, створювати та поширювати повідомлення та дані, застосовуючи для цього засоби інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) (створювати графічні зображення, комп’ютерні презентації, текстові документи, шукати інформацію в мережі Інтернет, користуватися електронною поштою та ін.);

 • алгоритмічного, логічного та критичного мислення;

 • початкових уявлень та навичок роботи з різними програмними засобами підтримки вивчення інших предметів початкової школи, а також для розв’язування практичних завдань з цих предметів.

Ключова ІКТ-компетентність – впевнене та критичне використання ІКТ та відповідних засобів для навчання, відпочинку та спілкування.

Предметна ІКТ-компетентність:

 • здатність раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби для розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням даних, їх пошуком, зберіганням, поданням і передаванням;

 • готовність вирішувати інформаційні проблеми шляхом застосування засобів ІКТ та алгоритмів виконання завдань;

 • здатність співпрацювати за допомогою засобів ІКТ для виконання комплексних завдань;

 • вміння безпечно працювати з комунікаційними системами.

Діяльнісний вимір предметної ІКТ-компетентності пов'язаний з такими вміннями учнів початкових класів:

технологічні вміння:

 • вмикає та вимикає комп’ютер;

 • вибирає об’єкти та переміщує їх з використанням маніпулятора мишки

 • виконує операції над об’єктами, зокрема, над вікнами, файлами, папками;

 • запускає програму на виконання та завершує роботу з нею;

 • використовує клавіатуру для введення символів, слів, речень, текстів;

 • здійснює підготовку та редагування нескладних текстів невеликого обсягу в середовищі текстового редактора;

 • працює з графічними об’єктами у середовищі графічного редактора, створює елементарні малюнки та змінює значення властивостей створених малюнків;

 • працює з комп‘ютерними програмами підтримки вивчення навчальних предметів;

 • створює прості презентації на 3-5 слайдів на підтримку власної проектної діяльності.

телекомунікаційні вміння:

 • одержує, створює і надсилає електронні листи;

 • виконує пошук в Інтернеті зображень і текстів за вказаною темою;

 • зберігає результати пошуку.

алгоритмічні вміння:

 • складає алгоритми дій з повсякденного життя, з використанням матеріалу навчальних предметів (математики, української мови тощо);

 • аналізує текст задачі;

 • складає, записує і виконує найпростіші алгоритми для виконавців у визначеному середовищі, розрізняє основні алгоритмічні конструкції.

У результаті засвоєння предметного змісту навчального курсу «Сходинки до інформатики» учні мають виявляти такі показники вміння вчитися:

 • розуміти мету навчальної діяльності, визначати завдання для її досягнення;

 • відбирати або знаходити потрібні знання, способи для розв’язування різних типів навчальних і життєвих задач (як типових, так і нестандартних, творчих);

 • генерувати різні способи розв’язування задачі, проблеми;

 • актуалізувати й відтворювати потрібну інформацію, моделювати, комбінувати, доповнювати, перетворювати її;

 • аналізувати навчальні об’єкти, розрізняти їх суттєві та несуттєві ознаки, групувати та класифікувати об‘єкти за певними ознаками;

 • співпрацювати у різних групах для виконання комплексних завдань (наприклад, участь у проектах, творчих роботах тощо), які вимагають застосування різних компетентностей, готовності до продуктивної праці.

З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів може бути використаний метод оцінювання портфоліо. Таке оцінювання передбачає визначення критеріїв для включення учнівських напрацювань до портфоліо; форми подання матеріалу; спланованість оцінного процесу; елементи самооцінки з боку учня тощо.

Пропонується проводити оцінювання на базі портфоліо учня: портфоліо розвитку та демонстраційне портфоліо.
с. 1

скачать файл

Смотрите также: