Львівська обласна рада Львівська обласна державна адміністрація програма


с. 1


Львівська обласна рада

Львівська обласна державна адміністрація

ПРОГРАМА

проведення обласного конкурсу мікропроектів

місцевого розвитку на 2011 – 2015 роки

Львів – 2011

ЗМІСТ

Вступ

3

І. Мета Програми

3

ІІ. Основні завдання Програми

3

ІІІ. Пріоритети Програми

3

ІV. Механізм реалізації Програми

4

V. Умови проведення Конкурсу мікропроектів

4

VІ. Процедури проведення Конкурсу мікропроектів

5

VІІ. Критерії та порядок оцінки проектних заявок

6

VІІІ. Фінансування мікропроектів

6

ІХ. Очікувані результати

7

Х. Моніторинг програми

7

Додаток 1

Паспорт Програми

9

Додаток 2

Повноваження та регламент роботи Конкурсної ради

10

Додаток 3

Типова форма проектної заявки

11

Додаток 4

Перелік обов’язкових додатків до проектної заявки

15

Додаток 5

Таблиця оцінки проектних заявок

16

Додаток 6

Порядок фінансування мікропроектів

18


ВСТУП

Програма проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку на 2011 – 2015 роки (далі – Програма) орієнтована на вирішення проблем соціально - економічного розвитку громад шляхом підвищення ефективності використання місцевих ресурсів. Суть Програми – активізація громад при реалізації соціально значимих проектів за підтримки актуальних мікропроектів місцевого розвитку за рахунок субвенції обласного бюджету місцевим бюджетам.

Програма враховує принципи та завдання державної "Стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року", обласної "Стратегії розвитку Львівської області до 2015 року" та є логічним продовженням політики середньострокового планування на засадах проектного менеджменту.

Програма враховує результати та тенденції соціально-економічного розвитку попередніх періодів та стан інфраструктури місцевих громад.І. Мета Програми

Мета Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку на 2011 – 2015 роки (далі - Конкурс) полягає в сприянні територіальним громадам сіл, селищ, малих міст у вирішенні місцевих проблем та створення умов для сталого розвитку громад шляхом проведення щорічного конкурсного відбору мікропроектів місцевого розвитку відповідно до пріоритетних напрямків Конкурсу з їх дофінансуванням за рахунок субвенції обласного бюджету місцевим бюджетам.


ІІ. Основні завдання Програми

 1. Стимулювання діяльності щодо самоорганізації населення, громадських організацій, через надання фінансової підтримки їх громадським ініціативам.

 2. Об’єднання ресурсів громадськості та органів місцевого самоврядування для вирішення соціально-важливих проблем.

 3. Вирішення місцевих проблем територіальних громад сіл, селищ, малих міст Львівської області.

 4. Підвищення професійного рівня представників органів місцевого самоврядування, громадськості в питаннях менеджменту проектів та участі в національних, міжнародних грантових програмах, в тому числі - Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна, щорічного Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, Проекту "Місцевий розвиток орієнтований на громаду" (ЄС-ПРООН) тощо.

 5. Поширення позитивного досвіду, набутого у процесі реалізації мікропроектів.


ІІІ. Пріоритети Програми

 1. Роботи пов’язані з охороною навколишнього середовища в тому числі попередження забруднення річок, озер, повітря.

 2. Збереження наявних та створення нових парків, скверів, та інших об’єктів зеленого будівництва.

 3. Застосування енергоефективних технологій на об’єктах, будинках та комплексах населених пунктів.

 4. Реконструкція, будівництво, облаштування об’єктів соціально-культурного призначення.

 5. Сприяння організації дитячих будинків сімейного типу.

 6. Збереження історико-культурної спадщини.

 7. Реконструкція, модернізація, приведення до належного стану зовнішнього вуличного освітлення.

 8. Будівництво та реконструкція споруд для відпочинку та побуту громадян, дитячих майданчиків, пам’яток архітектури, цвинтарів тощо за місцем проживання громадян.

ІV. Механізм реалізації Програми

 1. Реалізацію Програми здійснює Конкурсна рада Львівської обласної ради та головне фінансове управління Львівської облдержадміністрації як головний розпорядник коштів Програми, відповідні місцеві ради та районні державні адміністрації.

 2. Конкурсна рада та її Персональний склад затверджується розпорядженням голови Львівської обласної ради. Головою Конкурсної ради є один із заступників голови обласної ради, співголовою заступник голови облдержадміністрації (за згодою).

 3. Для здійснення своїх повноважень Конкурсна рада може залучати представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх об'єднань, громадських організацій, незалежних експертів, науковців.

 4. Голова Конкурсної ради, співголова, заступник (заступники) голови та члени здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

 5. Головними виконавцями Програми є управління економічного аналізу та прогнозування Львівської обласної ради, головне управління економіки та інвестицій та головне фінансове управління облдержадміністрації (їх повноваження наведені у додатку 6).

 6. Повноваження та регламент роботи Конкурсної ради наведені в додатку  2.


V. Умови проведення Конкурсу мікропроектів

 1. Участь у Конкурсі можуть брати органи самоорганізації населення, громадські організації, ініціативні групи, сільські, селищні та міські ради (далі - Конкурсанти).

 2. Реалізація мікропроектів має здійснитися протягом поточного бюджетного року на який передбачаються кошти обласного бюджету для реалізації Програми.

 3. Максимальна сума субвенції, яка спрямовується на фінансування мікропроекту , становить 50 тис. грн.

 4. Обов’язковою умовою отримання коштів субвенції обласного бюджету є власний внесок Конкурсанта: залучення коштів місцевих бюджетів та коштів з інших джерел, не заборонених законодавством України до бюджету мікропроекту у тому числі й власний внесок Конкурсанта у вигляді нефінансового внеску (робота , матеріали). Обсяг залучених конкурсантом коштів має становити не менше суми коштів, яку планується залучити з обласного бюджету.

 5. У разі, якщо сума реалізації проекту становить понад 100 тис. грн., мають бути надані гарантії щодо забезпечення фінансування надлишкової суми вартості мікропроекту за рахунок коштів місцевих бюджетів (районного, сільського, селищного, міського) , спонсорських коштів, власного внеску конкурсанта у вигляді нефінансового вкладу (робота, матеріали).

 6. Мікропроекти не допускаються до участі в Конкурсі у випадках:

- конкурсант подає офіційний лист про відкликання мікропроекту до початку фінансування;

- громадська організація (конкурсант) знаходиться у стадії реорганізації чи ліквідації. 1. Не фінансуються мікропроекти, які передбачають:

- отримання заробітної плати, винагороди та інших компенсаційні виплати Конкурсантам;

- погашення боргових зобов’язань та матеріальних збитків;

- купівлю ліцензій, патентів, товарних знаків;

- купівлю і ремонт техніки для ініціативних груп, громадян;

- випуск авторських робіт, організацію та проведення персональних виставок;

- спрямування на політичну та виборчу діяльність;

- отримання прибутку і прямої матеріальної допомоги.
VІ. Процедури проведення Конкурсу мікропроектів


 1. Офіційне повідомлення про проведення Конкурсу та умови його проведення публікуються в офіційних засобах масової інформації із зазначенням кінцевого терміну подання заявок на участь у ньому.

 2. Інформація про Конкурс розміщується на веб-сторінках Львівської обласної державної адміністрації та обласної ради, а також в місцевих засобах масової інформації.

 3. За необхідності Конкурсна рада може організувати навчальні семінари для конкурсантів за тематикою, необхідною для якісної підготовки та впровадження мікропроектів за участі професійних експертів.

 4. Конкурсанти в термін, встановлений Конкурсною радою, подають до Конкурсної ради заявку за встановленим зразком (додаток 3) та відповідні додатки (список наведений в додатку 4) за адресою вказаною офіційному повідомленню.

 5. Заявки подаються конкурсантами в електронному та письмовому варіантах за підписом уповноваженої особи конкурсанта. На титульній сторінці обов’язково зазначається повна назва і місце знаходження конкурсанта.

 6. Реєстрація заявок, що беруть участь у Конкурсі, здійснюється управлінням економічного аналізу та прогнозування Львівської обласної ради. Приймання заявок на участь у Конкурсі розпочинається з дня опублікування офіційного повідомлення. Подання заявок на Конкурс здійснюється упродовж терміну, визначеного рішенням Конкурсної ради.

 7. Конкурсанти відповідно до чинного законодавства несуть відповідальність за достовірність інформації та документів, які вони подають.

 8. Конкурс проводиться у два етапи.

На першому етапі заявки на участь у Конкурсі розглядаються на відповідність за формальними ознаками (конкурсною радою приймається рішення щодо відповідності документів, поданих конкурсантом, умовам участі у Конкурсі та щодо реєстрації претендента як учасника Конкурсу, або щодо відмови у реєстрації, у разі невідповідності документів вимогам щодо участі у Конкурсі).

На другому етапі Конкурсною радою проводиться оцінювання заявок і визначаються переможці. 1. Підставою для відмови у реєстрації претендента, як учасника Конкурсу, є:

   • невідповідність конкурсанта вимогам пункту 4 розділу VІ "Процедури проведення Конкурсу мікропроектів";

   • невідповідність змісту проекту основним напрямам (пріоритетам) Конкурсу;

   • недотримання умов Конкурсу щодо комплектності поданих документів;

   • виявлення недостовірної інформації про діяльність громадської організації, ініціативної групи, інших об’єднань громадян та їх неспроможність реалізувати мікропроект;

 2. Відмова у реєстрації може бути оскаржена до Конкурсної ради впродовж трьох днів після її одержання. У разі відмови у реєстрації для участі в Конкурсі конкурсанти мають право подати удосконалений варіант заявки, але не пізніше кінцевого терміну, визначеного рішенням Конкурсної ради.


VІІ. Критерії та порядок оцінки проектних заявок

 1. Оцінювання заявок, поданих для участі у Конкурсі, відбувається у 2 етапи: перший етап – отримання експертних оцінок та рекомендацій; другий етап – оцінка проектів Конкурсною радою з врахуванням поданих експертами оцінок та рекомендацій.

 2. Оцінка проектів проводиться на основі таблиці оцінки (додаток 5) із застосуванням відповідного переліку критеріїв, кожному з яких відповідає шкала від 1 до 5 балів згідно з такими рівнями: 1-дуже погано; 2-погано; 3-достатньо; 4-добре; 5-дуже добре. Максимальна кількість балів – 100.

 3. Після оцінки заявок проводиться сумування усіх оцінок, виставлених членами Конкурсної ради та експертами, їх ділення на кількість членів Конкурсної ради та експертів, які оцінювали проекти – таким чином визначається середній бал кожної заявки.

 4. Рішення щодо фінансування мікропроектів приймається Конкурсною радою, виходячи з розміру середнього балу та об‘єму наявного фінансування.

 5. Рішення Конкурсної ради є підставою для оголошення результатів Конкурсу.VІІІ. Фінансування мікропроектів

 1. Фінансування мікропроектів, які перемогли у Конкурсі здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на відповідний рік шляхом передачі їх у вигляді цільової субвенції відповідним місцевим бюджетам .

 2. Кошти субвенції враховуються у складі відповідного бюджету і витрачаються  згідно чинного бюджетного законодавства та рішень органів місцевої влади.

 3. Видатки, здійснені Конкурсантами після завершення терміну реалізації мікропроекту, оплаті не підлягають.

 4. Реалізація мікропроектів органів самоорганізації населення громадських організацій, ініціативних груп, які стали переможцями Конкурсу, здійснюється на підставі угод між переможцями Конкурсу та відповідними органами місцевого самоврядування, на території яких реалізуються мікропроекти .

 5. На підставі рішення Конкурсної ради затверджується розподіл субвенції між місцевими бюджетами у визначеному законодавством порядку.

 6. Порядок фінансування Конкурсу мікропроектів місцевого розвитку Львівщини наведений в додатку 6.


ІХ. Очікувані результати

 1. Впровадження мікропроектів направлених на вирішення найбільш актуальних проблем сільских та селищних громад Львівської області

 2. Залучення коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством України до бюджетів мікропроектів в обсязі не менше суми коштів, яку планується залучити з обласного бюджету.

 3. Об’єднання ресурсів громадськості, органів місцевого самоврядування та інших джерел для вирішення соціально-важливих проблем громад та Львівщини вцілому.

 4. Підвищення професійного рівня представників громадськості та органів місцевого самоврядування в питаннях менеджменту проектів та участі в національних, міжнародних грантових програмах.

 5. Поширення позитивного досвіду, набутого у процесі реалізації мікропроектів.


Х. Моніторинг програми

 1. Моніторинг реалізації мікропроектів здійснює головне управління економіки та інвестицій Львівської облдержадміністрації .

 2. Узагальнену інформацію головне управління економіки та інвестицій Львівської облдержадміністрації подає управлінню економічного аналізу та прогнозування Львівської обласної ради.

 3. Контроль за ефективним використанням коштів здійснюється у встановленому законодавством порядку.

 4. Відповідальність за цільове використання субвенції покладається на замовників робіт.


Додаток 1

ПАСПОРТ


Програма проведення обласного конкурсу

мікропроектів місцевого розвитку на 2011 – 2015 роки


1. Ініціатор розроблення Програми – управління просторового розвитку Львівської обласної ради.
2. Дата, номер документа про затвердження Програми – рішення Львівської обласної ради від “___” __________ 2011 року № ____
3. Розробник Програми – управління просторового розвитку Львівської обласної ради.
4. Відповідальний виконавець Програми – управління економічного аналізу та прогнозування Львівської обласної ради , головне фінансове управління облдержадміністрації.
5. Учасники програми – районні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.
6. Термін реалізації Програми – 2011-2015 роки.
7. Обсяг коштів на реалізацію Програми визначається при затверджені обласного бюджету на відповідний рік.


Начальник управління просторового розвитку

Львівської обласної ради О.Паска


Додаток 2
Повноваження Конкурсної ради


 1. Затверджує план здійснення необхідних організаційно-технічних заходів з проведення Конкурсу

 2. Вносить пропозиції щодо пріоритетів Програми.

 3. Розглядає і затверджує документи щодо вимог до проектів та порядку їх оцінювання.

 4. Забезпечує поширення інформації про Конкурс, форм заявок на участь у Конкурсі та забезпечує організаційно-технічну та інформаційну підтримку Конкурсу.

 5. Забезпечує проведення експертизи проектів.

 6. Самостійно, або із залученням фахівців здійснює оцінку проектів.

 7. Самостійно, або із залученням фахівців організовує та проводить семінари по менеджменту проектів для конкурсантів.

 8. Визначає переможців Конкурсу, а також рекомендації про фінансування мікропроектів.

 9. Подає на затвердження головам Львівської обласної ради та Львівської облдержадміністрації перелік мікропроектів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок даної субвенції обласного бюджету.

 10. Здійснює моніторинг та оцінювання результатів впровадження мікропроектів.

 11. Аналізує соціально-економічні наслідки реалізації мікропроектів та в кінці бюджетного року інформує про них.Регламент роботи Конкурсної ради


 1. Засідання Конкурсної ради є правочинним за умови участі в роботі засідання більше половини членів від її загального складу.

 2. Рішення Конкурсної ради підписують голова Конкурсної ради, співголова та секретар Конкурсної ради.

 3. Рішення Конкурсної ради приймаються простою більшістю голосів її членів і оформляються протоколом. У разі рівної кількості голосів "за" і "проти" вирішальним є голос голови Конкурсної ради.


Начальник управління просторового розвитку

Львівської обласної ради О.Паска

Додаток 3

ФОРМА ЗАЯВКИ


з проведення обласного конкурсу мікропроектів

розвитку місцевих громад Львівщини

Категорія конкурсного відбору Реєстраційний номер

Заповнюється Конкурсною Радою Заповнюється Конкурсною Радою
І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ


Назва проекту
Тематичний напрямок (напрямки), якому відповідає проект (з переліку, визначеного Обласним конкурсом проектів розвитку територіальних громад)
Загальний бюджет проекту (грн.)
Очікуваний обсяг фінансування проекту (грн.)
Адреса організації

Телефон, факс, e-mail

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника організації
Прізвище, ім’я, по-батькові керівника проекту
Місце роботи, посада, звання керівника проекту
Адреса для листування з керівником проекту
Контактні телефони керівника проекту, факс, e-mail


Підпис керівника проекту _______________ Дата ________________

Підпис керівника організації _____________ Дата ________________

ІІ. П Р О Е К Т

1. Анотація проекту (не більше 1 сторінки на окремому аркуші).

В анотації стисло розкрийте зміст проекту за такою схемою:


 • - назва проекту;

 • - актуальність проекту;

 • - перелік заходів проекту;

 • - результати проекту;

 • - обсяг коштів та джерела його фінансування;

 • - організації-партнери, співвиконавці проекту.


2. Докладний опис проекту.

2.1. Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект (не більше 3 стор.).

 • - опишіть існуючі проблеми в селі, селищі, місті;

 • - визначіть цільову групу (перелічіть категорії населення), на які спрямовані результати проекту;

 • - вкажіть ознаки, за якими ви визначили цільову групу (групи) проекту для;

 • - відповідність діяльності за проектом напрямам цього Конкурсу.


2.2. Мета та завдання проекту (не більше 1 стор.).

Чітко сформулюйте мету проекту (1 речення).

Для досягнення поставленої мети ви перераховуєте завдання проекту; це будуть логічні та послідовні кроки для досягнення бажаних результатів. Обов’язково зазначте відповідність проекту одному із пріоритетних напрямків Конкурсу.

2.3. Технологія досягнення цілей (не більше 2 стор.).


 • - методи реалізації проекту;

 • - заходи проекту (короткий опис кожного заходу має дати можливість уявити, що й як буде відбуватися);

 • - яким чином проект буде базуватися на попередніх досягненнях;

 • - яким чином ви будете оцінювати досягнення результатів;

 • - розподіл функцій організацій-партнерів.

2.4. Тривалість і план реалізації заходів проекту (не більше 1 стор.).

Тривалість проекту складатиме … (не більше ____ місяців).

Подайте у табличній формі план заходів. Не потрібно вказувати конкретні дати, лише зазначте місяць реалізації даного заходу (“місяць 1”, “місяць 2” тощо). Також зазначте лише назву кожного заходу, детальний опис не потрібний


Тривалість

заходу

Захід


Місце проведення (село, селище, місто)

Організація-виконавець

Місяць 1

Підготовка заходу 1


Підготовка заходу 2
Місяць 2

Проведення заходу 1


Підготовка заходу 2

2.5. Очікувані результати проекту (не більше 1 стор.).

 • - короткотривалі результати;

 • - перспективні наслідки реалізації проекту;

 • - сталість результатів проекту за такою схемою:

а) фінансова сталість (з яких джерел фінансуватиметься подальша діяльність після завершення проекту);

б) інституційна сталість (чи функціонуватимуть структури, що дозволять продовжувати діяльність після завершення проекту);

в) соціальна сталість (чи досягнуті результати дозволять поліпшити ситуацію у селі, селищі, місті).ІІІ. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ (починати з нової сторінки)

В даному розділі ви описуєте усі необхідні кошти й вказуєте джерело отримання даних коштів. Найкраще це показати у наступних таблицях.Керівник проекту самостійно визначає статті витрат за проектом відповідно до його цілей та завдань.Загальний бюджет проектуЗахід

Стаття витрат

Розрахунок статті витрат

Джерела фінансування

Бюджет розвитку

Заявник

Інші

1

Захід 1
Разом по заходу 1

2

Захід 2
Разом по заходу 2

Разом по проекту

Підпис керівника проекту _______________ Дата ________________


Підпис керівника організації _____________ Дата ________________

Начальник управління просторового розвитку

Львівської обласної ради О.Паска


Додаток 4
Додатки до заявки
До заявки конкурсант має надати копії наступних документів (копії не потрібно посвідчувати нотаріально):

 1. Для органів самоорганізації населення:

   • протокол зборів (конференції) жителів адміністративно-територіального утворення про створення органу самоорганізації населення;

   • рішення виконавчого комітету відповідної ради (у випадку легалізації органу самоорганізації як юридичної особи);

   • документ, що підтверджує повноваження особи, яка представляє Конкурсанта.

 1. Для громадських організацій:

   • свідоцтво про державну реєстрацію;

   • статут;

   • документ, що підтверджує повноваження особи, яка представляє Конкурсанта.

 1. Для ініціативних груп громадян:

 • протокол створення ініціативної групи, завірений керівником органу місцевого самоврядування по місцю створення ініціативної групи;

 • персональний склад членів ініціативної групи із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження та місця проживання особи;

 • документ, що підтверджує повноваження особи, яка представляє Конкурсанта.

 1. Для органів місцевого самоврядування:

 • копію свідоцтва про державну реєстрацію;

 • рішення органу місцевого самоврядування про участь у проекті;

 • документ, що представляє повноваження особи;

 • персональний склад учасників реалізації проекту із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, рік народження та місце проживання.


Начальник управління просторового розвитку

Львівської обласної ради О.Паска

Додаток 5
Таблиця оцінювання проектів, поданих для участі в конкурсі мікропроектів місцевого розвитку на 2011 – 2015 роки

Розділ

100

Ба-

ли

1. Загальне оформлення проекту

10
1.1. Якість оформлення проекту1.2. Відповідність проекту пріоритетам конкурсу2. Опис, мета та завдання проекту

25
2.1. Наскільки значущою є вирішення проблеми для мешканців громади?2.2. Наскільки правильно визначені проблеми та потреби?2.3. Наскільки реалізація проекту дозволяє вплинути на вирішення проблеми?2.4. Наскільки чітко визначено та правильно обрано цільову групу?2.5. Наскільки логічно узгодженими є головні ланки проекту проблема-мета-завдання-заходи (наскільки логічним є механізм вирішення проблеми)?3. Технологія досягнення цілей

25
3.1. Детальність опису технології досягнення цілей3.2. Інноваційний підхід до вирішення проблеми та інноваційний потенціал проекту4. Очікувані результати проекту

25
4.1. Наявність якісних і кількісних критеріїв оцінки успішності проекту4.2. Конкретність і чіткість очікуваних результатів 4.3. Чи є очікувані результати запропонованого проекту сталими:

- фінансово (з яких джерел фінансуватиметься подальша діяльність після завершення проекту);

- інституційно (чи функціонуватимуть структури, що дозволять продовжувати діяльність після завершення проекту

- політично (чи захищені результати проекту від зміни політичної ситуації)

5. Бюджет та економічна ефективність

15
5.1. Відповідність статей бюджету до вимог конкурсу5.2. Обґрунтованість вартості реалізації проекту5.3. Підтвердження джерел фінансування5.4. Кількість додатково залучених ресурсів у виконанні проектуНачальник управління просторового розвитку

Львівської обласної ради О.Паска

Додаток 6

ПОРЯДОК

фінансування Програми обласного конкурсу мікропроектів

місцевого розвитку на 2011 – 2015 роки


 1. Порядок визначає механізм фінансування Програми за рахунок субвенції обласного бюджету місцевим бюджетам .

 2. Фінансування мікропроектів сільських, селищних та міських громад за рахунок субвенції здійснюється відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1764 (із змінами і доповненнями).

 3. На підставі рішення Конкурсної ради про підтримку мікропроектів сільських, селищних та міських громад, що його затвердили голови Львівської облдержадміністрації та Львівської обласної ради, головне фінансове управління облдержадміністрації здійснює підготовку проекту розпорядження про розподіл субвенції обласного бюджету на фінансування мікропроектів.

 4. Районні державні адміністрації в подальшому перераховують вказану субвенцію сільським, селищним та міським бюджетам .

 5. Перерахування коштів субвенції обласного бюджету місцевим бюджетам здійснюється за умови підтвердження акумулювання коштів громади, місцевих бюджетів (залучених коштів) на дофінансування відповідного мікропроекту.

 6. Узагальнену інформацію про обсяги використаних коштів субвенції та виконані роботи, у розрізі кожного мікропроекту, районні державні адміністрації подають до головного управління економіки та інвестицій облдержадміністрації .Начальник управління просторового розвитку

Львівської обласної ради О.Паскас. 1

скачать файл

Смотрите также: