Матеріали з досвіду роботи вчителя світової літератури Устіяновської


с. 1
Міністерство освіти і науки України
Відділ освіти виконавчого комітету


Стрийської міської ради
Середня загальноосвітня школа I-III ст. №10 м. Стрия


Матеріали з досвіду роботи

вчителя світової літератури

Устіяновської Вікторії Михайлівни

на конкурс

“Учитель року – 2011”

Стрий-2010

Є в творчості прогрес, вважає дехто,

Проте Есхіл є нездоланним до сих пір:

Ні Шоу, ні Мольєром, ані Брехтом,

Ні генієм на прізвище Шекспір.

І кожен з них – твій щирий співрозмовник,

Крізь час і простір, стилі, визнання,

До тебе, як до друга, світла повне,

Його величність Слово промовля!

Проблема творчого розвитку особистості в сучасному світі стоїть гостро. Для сучасної стратегії розвитку національної школи характерним є зростання уваги до особистості школяра, максимального розкриття його обдарування, інтелектуального розвитку, що забезпечує пріоритетність розвитку творчих рис.За останні роки інтерес до проблеми творчості значно зріс, а в умовах закладів нового типу він є особливо актуальним.

Третій рік я працюю над проблемною темою: «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках і в позаурочний час». І це дало мені змогу побачити наскільки талановиті мої учні, зрозуміти, наскільки велике їхнє бажання розвивати свої здібності, наскільки безмежні їхні можливості. Тому метою своєї роботи бачу: шляхом дослідження інтелектуальних та творчих особистісних якостей школярів домогтися диференціації, впливу на розвиток кожної дитини з урахуванням її інтересів, мотивів, системи цінностей; стимулювати розвиток здібностей кожної особистості.

Учитель - творець гармонійно поєднує ремесло і творчість: нестандартність роботи, артистизм, поетичність мови, талант у спілкуванні з дітьми.

Вважаю, що урок літератури повинен викликати колективне художнє переживання і обмін естетичними емоціями, дати імпульс внутрішній роботі думки учнів, підготувати до діалогу з письменником. Як досягнути цього?

На мій погляд, формування творчої людини засобами художньої літератури насамперед передбачає:


 • систематичне розв'язання на уроці та в позаурочний час різноманітних творчих завдань;

 • урахування вікових особливостей учнів;

 • залучення до роботи на уроці всіх учнів;

 • відштовхування в постановці творчих проблем від тексту;

 • використання різних засобів, підходів до учня;

 • проблемний підхід до вивчення творів.

Найважливішим засобом розвитку особистості, її життєвої  компетентності є діяльність: навчити і виховати можна лише в дії. Урок літератури є співтворчість вчителя й учня, діяльність яких ґрунтується на взаємодії й діалозі, що забезпечує найбільшу сприйнятливість і відкритість до впливу один на одного. Тому я вважаю, справжня суть роботи з розвитку творчої особистості учня полягає в організації життя дитини, де однією з важливих функцій є стимулювання позитивної мотивації кожного учня в процесі організації різних видів діяльності.

До методів і способів стимулювання творчої активності відношу такі:

 • створення сприятливої атмосфери спілкування (безоцінкові судження);

 • збагачення педагогічного середовища новими враженнями та судженнями;

 • забезпечення привабливого творчого характеру діяльності;

 • чітке визначення мети і кінцевих результатів роботи, способів її оцінювання;

 • спонукання до генерування оригінальних ідей;

 • залучення учнів у процес планування мети і поточних завдань творчого об'єднання;

 • повага, довіра, визнання й подяка за досягнуті результати;

 • надання права самостійно приймати рішення;

 • практична спрямованість навчання;

 • моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв'язання проблем тощо.

Виходячи з цього твердження, моделлю моєї роботи є: «Творчість. Лідерство. Компетентність. Успіх».

Творча особистість – це людина, яка вміє асоціювати, висовувати нові ідеї , зосереджувати думки на одних моментах, ігноруючи інші.

Зауважу, що робота з формування творчої особистості не терпить епізодичності, безсистемності. Вона має бути заздалегідь продуманою, спланованою, методично обґрунтованою. Лише така робота дасть певні результати.

Уроки літератури та мови в реалізації поставленої проблеми посідають особливе місце. Адже сама художня література – це царство творчості, її синонім. Вона представляє нам нові світи, створені уявою письменника, його фантазією, вигадкою. Предметом вивчення на уроці літератури є художній текст - продукт творчої діяльності письменника або поета. Учень лише в тому разі сприймає цей текст, коли він сам перебуває в позиції творця. Він знайомиться з художньою лабораторією письменника, ставиться в умови, коли треба написати письмову роботу, взяти участь в інсценівці, намалювати ілюстрації до твору, що вивчається…Тобто стає співтворцем. Процес такого вивчення літератури можна подати своєрідною формулою.Переконана, що творчість учня на уроці може проявлятися в різних видах художньої діяльності – музичній, театральній, образотворчій, декоративно-прикладній… Важливо, щоб із самого початку навчання він став не лише свідком, а й учасником живого дійства, висловлюючи в малюнку, грі, відповіді свої враження, почуття, переживання, щоб він був здатним до експерименту, імпровізації. Я вважаю, що саме на уроках літератури діти вперше серйозно замислюються над тим, що таке творчість. Жодна навчальна дисципліна не дає стільки імпульсів для творчості, як світова література. Особливо ж, якщо включати учнів до різноманітних видів естетичної діяльності .Тому, на мій погляд, уроки літератури не можна уявити поза творчістю, поза розвитком в учнів уяви, фантазії, асоціативності мислення, образності, уміння естетично оцінювати життєві та мистецькі явища. Переконана, що творчість породжує творчість. Наслідуючи цей принцип, використовую різні форми роботи в урочній та позакласній діяльності.Визнаючи комп’ютер потужним дидактичним засобом сучасної освіти активно використовую комп’ютерні технології та можливості мультимедійної системи на своїх уроках. Залучення учнів до використання комп’ютерних технологій, пошук, вивчення та обробка інформації з Інтернету, проведення зіставлень, досліджень під час підготовки до уроків літератури стимулює інтерес школярів до вивчення літературних творів, сприяє розвитку пізнавальних процесів, розвиває логіку, пам’ять, творчу уяву.

Не секрет, що останнім часом учні поступово втрачають інтерес до літератури. Монотонність і одноманітність уроків , проведених у вигляді «питання – відповідь», відсутність яскравих вражень робить їх нецікавими і непродуктивними.

Яким же чином треба будувати навчання, щоб процес пізнання став цікавим для учнів? Один із шляхів, на мою думку, є впровадження у педагогічну практику інтерактивних методів. Вони сприяють не тільки отриманню знань, а й. ще більшою мірою, навичок та умінь, розвивають творчу уяву школярів. Переконана, що важливі не пошук єдино правильної відповіді, а здатність розв’язувати проблему.

Такі технології розвивають критичне мислення учнів, їхню читацьку й мовну культури, здібності до самостійного аналізу, виховують толерантне ставлення до іншої думки, розвивають культуру полеміки та самореалізації.

Творча діяльність, як правило, «починається із проблеми або запитання, із подиву, здивування, із суперечності». Усвідомлення суперечностей викликає проблемні ситуації, у результаті яких формується проблема. Тому одним із найбільш частіше використовуваних мною підходів, для створення творчого завдання, є створення парадоксальної ситуації. Парадоксальність ситуації формується шляхом спеціального провокування, яке викликають суперечності. Така властивість творчого завдання отримала назву «латентність». (Під латентністю розуміють: суперечності між змістом завдання та наявним в учня досвідом вирішення, наявними знаннями; багатоплановість вирішення). На уроках літератури такі суперечності можуть виникнути між первісним суб'єктивним враженням і об'єктивним змістом твору; суперечності, що притаманні самому конфліктові твору; в оцінюванні твору різними письменниками, критиками тощо.

У такий спосіб проблемне викладання включає такі фрагменти діяльності учнів і вчителя, як організація проблемної ситуації і формування проблем, індивідуальне або групове рішення проблем учнями, перевірка отриманих рішень, а також систематизація, закріплення і застосування знову придбаних знань у теоретичній і практичній діяльності.

В умовах функціонування такої системи різні види навчальної діяльності реалізуються на уроках відповідних типів, які дають учням змогу брати активну участь у навчальному процесі, виробляти вміння самостійно набувати знання, узагальнювати, порівнювати, робити висновки, застосовувати знання в нестандартних ситуаціях.

Нестандартний урок заставляє учнів активно переживати, включатися в роботу, співпрацювати з учителем, тобто проявляти якості, необхідні для творчої діяльності.

У наш час люди все більше усвідомлюють, що саме творчість є найважливішою складовою творчого успіху. І здатність творити можна розвинути. Тому, на своїх уроках, я постійно підтримую творчість. Так на уроках у 5 класі використовую такі прийоми та форми роботи: уроки - рольові ігри, літературні екскурсії, уроки - КВК, уроки - театралізації; інтерактивні методики (захист проекту групою чи поодинці, де учням можна запропонувати різні завдання: створення кросвордів, ребусів, літературних задач за змістом твору, оформлення книжечки чи газети із власними віршами або творами, що вивчаються, інсценізації). На уроках узагальнення проводимо парад літературних героїв.

Широко застосовуються і такі види нестандартного уроку, як мандрівка, знайомство, усний журнал, застереження. Декілька прикладів з досвіду.

Урок-мандрівку доцільно проводити в середніх класах. Особлива атмосфера загадковості, бажання зрозуміти вчинки героя панує на уроках-подорожах до країни ліліпутів (6 кл.), на острів скарбів (6 кл.). Цікавим, дієвим та результативним буде й урок-подорож на острів Відчаю (Д. Дефо «Робінзон Крузо»), на якому діти об'єднуються в групи-екіпажі, в кожному з яких повинні бути обрані «капітан», «екскурсовод», «художник», «літописець», «кравець», «кухар», що отримують відповідні індивідуальні, диференційовані, особистісно зорієнтовані завдання. В 6 класі продовжую використання ігрових технологій, доповнивши навчання творчими завданнями проблемного характеру, наприклад: «Що є головним секретом розвитку людства?» (під час вивчення роману Д. Дефо «Робінзон Крузо»).

Щодо організації роботи в старших класах, то ігрові технології можна замінити діяльністю літературно - дослідницьких груп, уроками - конференціями, семінарами, програмами, дискусіями чи диспутами з розв'язанням проблемних задач. Фіналом може стати урок - захист власних проектів. Надзвичайно цікаві творчі конференції, на яких учні доповідають про свої дослідження.

Уроки-диспути як активізація мислення учнів, виховання культури спілкування. Головна мета уроку-диспуту - розв'язання складних морально-філософських питань.

Оскільки діалогові технології – це навчання у спілкуванні., то учитель активізує навчальну діяльність, стає організатором учнівського колективу, консультантом дискусії. На своїх уроках використовую і вважаю продуктивними саме такі форми роботи.

Вважаю, що під час вивчення літератури мають здійснюватися так звані мікро- і макродіалоги, коли початкове сприйняття читачем художнього твору під час обговорення, обміну думками між усіма учасниками навчального процесу коригується і поглиблюється.

Китайське прислів’я говорить «Я чую, і я забуваю. Я бачу, і я пам’ятаю. Я роблю, і я розумію.»

Учень – не пасивна фігура у навчанні, а активна складова творчого процесу, тому на своїх уроках намагаюся постійно ставити його в ситуацію дослідника.
Завдання використання пошукової, дослідницької діяльності в моїй роботі полягає в тому, щоб пробудити у учнів інтерес до пошукової роботи,

створити такі умови, що сприяли б розвитку широкої читацької культури. Безперечно, така робота потребує серйозної підготовки з боку і учнів, і вчителя.

Такі прийоми та види робіт зацікавлюють учнів, змушують шукати відповіді й тим самим залучають до глибокого й серйозного перечитування та дослідження твору, розвивають логіку та критичне мислення.

Переконана, що мистецтво учителя оживляти, зацікавлювати, прищеплювати інтерес, вражати розповсюджується не лише на навчальну діяльність, а й на виховну. Метод проектів - один з проблемно-пошукових методів, який доцільно застосувати в 7-11 кл. Завдяки цьому методу учень активно включається в спільну діяльність, відчуваючи себе рівноправним учасником діалогу, а вчитель допомагає і пояснює, оцінює. Якщо вчитель творчо підійде до організації роботи, чітко складе інструкції, створить творчу атмосферу, ситуацію успіху - то результатом стане краще розуміння художнього твору, його аналіз, побудова власних інтерпретацій, розвиток творчих здібностей.

Різномаїття інноваційних форм та прийомів роботи з учнями повинно використовуватися педогогом і в позашкільній діяльності.

Конкурси читців, літературно-музичні композиції, конференції, зустрічі «за круглим столом», засідання літературно - мистецької студії «Перехрестя», декади світової літератури , зустрічі з цікавими людьми, – ось далеко не всі ті заходи, які постійно готуються та проводяться в нашій школі.Саме такі форми роботи дають можливість учням виявити свої здібності, продемонструвати таланти.Творчий процес захоплює не тільки учнів, а й тебе самого. І вже ти сам не можеш собі дозволити , щоб твої учні не взяли участь у конкурсі, не працювати над самоосвітою, не створювати власними силами щось нове.Результатом своєї роботи над методичною проблемою вважаю:

 • різноманітність використання інноваційних методів та прийомів на уроках світової літератури;

 • впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес;

 • залучення учнів до дослідницької та проектної діяльності;

 • висока активність школярів у проведенні творчих заходів;

 • написання учнями творчих робіт.

Звичайно, далеко не кожен мій учень стане письменником, літератором, полюбить читати та писати творчі роботи. Але, не думаю, що це слід вважати моїм недопрацюванням. Адже, вбачаю своїм основним завданням – навчити своїх вихованців творчо мислити, хоч ким би вони не стали в майбутньому, полюбити сам процес творення. Бо від цього процесу – уміння творити нові ідеї, нові підходи, себе, врешті-решт, - залежить їхнє майбутнє.

с. 1

скачать файл

Смотрите также: