Методичні рекомендації щодо атестації бібліотекарів навчальних закладів


с. 1
ВІДДІЛ ОСВІТИ ПОЛОГІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО АТЕСТАЦІЇ БІБЛІОТЕКАРІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ


Як атестувати шкільного бібліотекаря
Атестація працівників бібліотек здійснюється відповідно до Положення про атестацію працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України «Про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури» від 16 липня 2007 р. № 44 (далі — Положення).

Відповідно до пункту 1.1 цього Положення атестація працівників підприємств, установ, організацій та закладів культури проводиться за цим порядком незалежно від їх форм власності та підпорядкування.

Пунктом 1.2 Положення передбачено, що атестації підлягають працівники закладів культури відповідно до Переліку посад (професій) працівників, які підлягають атестації. Зокрема, зазначено посади завідувачів бібліотек, головних, повідних бібліотекарів, бібліотекарів без категорії, бібліотекарів II та I категорій.

Згідно зі статтею 6 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27 січня 1995 р. № 32/95-ВР бібліотеки навчальних закладів за своїм призначенням належать до спеціальних бібліотек.

Статтею 1 цього Закону передбачено, що бібліотека — …це культурний заклад або структурний підрозділ, головним завданням якого є забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки.

Поряд із цим у пункті 3 статті 12 зазначається: «Бібліотека може не мати статусу юридичної особи та перебувати у складі підприємства, установи або організації».

1

На підставі яких документів здійснюється атеста-

ція бібліотечних працівників загальноосвітніх на-

вчальних закладів? Який документ підтверджує на-

лежність посади шкільного бібліотекаря до галузі

культури, а не до галузі освіти?
Тому завідувачі бібліотек та бібліотекарі, які працюють у бібліотеках навчальних закладів, мають атестуватися відповідно до норм зазначеного Положення. Про це йдеться також у листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо оплати праці та встановлення розряду працівникам бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу» від 24 жовтня 2011 р. № 1/12-5765 (див. с. 23). У листі передбачено, що атестація та оплата праці бібліотечних працівників (у т.ч. і тих, які працюють у навчальних закладах) здійснюються за нормативними документами Міністерства культури і туризму України.
Які кваліфікаційні вимоги висувають до шкільних

бібліотекарів? Яким документом це регламентується?
Кваліфікаційні категорії працівникам культури встановлюються залежно від наявності певного рівня освіти та стажу роботи відповідно до вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства культури та мистецтв України від 14 квітня 2000 р. № 168 «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво. Розділи: ”Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи”. ”Музеї та заклади музейного типу”. ”Діяльність клубних закладів, центрів культури і дозвілля, центрів дозвілля, парків культури і відпочинку, зоопарків, науково-методичних центрів, будинків народної творчості”».

Так, для провідного бібліотекаря вимагається наявність повної вищої освіти відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та стаж роботи за професією бібліотекаря I категорії — не менше 2 років. Бібліотекар I категорії повинен мати повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра — без вимог до стажу роботи; спеціаліста — стаж роботи за професією бібліотекаря II категорії — не менше ніж 2 роки; бібліотекар II категорії — повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією бібліотекаря — не менше ніж 1 рік; бібліотекар — повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

2

При атестації бібліотечних працівників бібліотека-

рям присвоюється чи тільки підтверджується ква-

ліфікаційна категорія?
Згідно з Положенням атестація організовується та проводиться на підставі відповідного наказу (п. 2.1). При цьому чергова атестація проводиться один раз на п’ять років, а позачергова — не раніше як через рік з дня попередньої атестації для працівників культури, які: повинні пройти повторну атестацію після прийняття рішення попередньою атестаційною комісією про відповідність займаній посаді за умови виконання рекомендацій щодо підвищення кваліфікації певного фахового напряму.

На відміну від атестації педагогічних працівників, яким за її наслідками присвоюються відповідні кваліфікаційні категорії, педагогічні звання та визначається відповідність чи невідповідність займаній посаді, у т.ч. за умови виконання визначених атестаційною комісією певних заходів, працівники культури атестуються лише на відповідність/невідповідність займаній посаді чи відповідність за умови виконання рекомендацій атестаційної комісії.

Так, пунктом 4.6 Положення, а також пунктами 6 та 7 Додатка 2

до Положення установлено, що атестаційна комісія дає одну з таких оцінок професійної кваліфікації й ділових якостей працівника:

- відповідає займаній посаді;

- відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік;

- не відповідає займаній посаді.

3

Хто має право атестувати шкільних бібліотекарів

(атестаційні комісії яких рівнів: шкільна, районна,

обласна освітянської галузі чи атестаційні комісії

системи культури)?

Ураховуючи, що бібліотека навчального закладу —

його структурний підрозділ і не є самостійним за-

кладом культури, хто ініціює атестацію (директор

школи, сам бібліотекар чи відділ освіти), хто видає

наказ про атестацію, хто створює атестаційну ко-

місію і яким має бути її склад?
Щодо атестаційної комісії, то пунктом 3.1 Положення установлено, що атестація працівників культури проводиться атестаційною комісією, що створюється при закладі культури. При цьому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, як і попередніми міністерствами у галузі освіти і науки з іншими назвами, не встановлено будь-яких інших норм щодо створення для забезпечення атестації бібліотечних працівників навчальних закладів атестаційних комісій, у т.ч. при органах управління освіти і науки.

Тому за аналогією норми пункту 2.1 Положення атестаційну комісію доцільно створювати наказом керівника навчального закладу безпосередньо при закладі.

4

Алгоритм управлінської діяльності

з атестації шкільних бібліотекарів
Особливістю атестації бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів є приналежність їх до категорії працівників освіти та культури.

Відповідно до Закону України «Про освіту» працівники бібліотек у навчальних закладах є учасниками навчально-виховного процесу, проте статусу педагогічного працівника не мають. Для навчальних закладів, де алгоритм атестаційного процесу педагогічних працівників успішно відпрацьований, проблемним залишається питання атестації бібліотекарів. Механізм атестації бібліотекаря суттєво відрізняється від аналогічного процесу з атестації педагога.Атестації на відповідність займаній посаді підлягають бібліотекарі навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування закладу. Основним завданням атестації бібліотекарів є оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей працівника на основі об’єктивних, обґрунтованих критеріїв, виходячи з результатів його роботи, з метою визначення можливостей професійного і посадового росту.

5

Вивчення нормативно-правової бази

Щоб процес атестації бібліотечного працівника пройшов успішно, організатори мусять чітко усвідомити його особливості та відмінності від усталених стереотипів. Таке усвідомлення прийде на основі ретельного опрацювання чинних нормативно-правових документів, які регламентують атестаційний процес бібліотечних працівників

Зауважте!Окремого документа, який регулював би питання атестації

бібліотекарів навчальних закладів, натепер не існує.

Базовим документом, що визначає порядок та умови атестації бібліотечних працівників, є Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури (далі — Положення), затверджене наказом Міністерства культури і туризму України від 16 липня 2007 р. № 44 (зі змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства культури і туризму України від 3 березня 2008 р. № 9 і від 13 вересня 2010 р. №38 ) і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 3 вересня 2007 р. за № 1023/14290.

Окрім основного документа з атестації організаторам атестаційного

процесу необхідно знати норми і положення інших нормативних актів, якими регулюються питання, пов’язані з атестацією.

Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального

закладу, затверджене наказом Міністерства освіти України від 14 квітня 1999 р. № 139 визначає, що бібліотечні працівники повинні постійно підвищувати свій професійний рівень та проходити один раз на п’ять років атестацію;

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 81. Культура і мистецтво. Розділ «Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи»), затверджений наказом Міністерства культури і мистецтв України від 14 квітня 2000 р. № 168 є базовим для визначення кваліфікаційних категорій бібліотечним працівникам;

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників» від 29 грудня 2004 р. № 336 регулює порядок застосування Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників;

Наказом Міністерства культури і туризму України від 18 жовтня 2005 р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» затверджені схеми тарифних розрядів посад керівних працівників бібліотек, централізованих бібліотечних систем та інших бібліотечних працівників;

Типовими штатними нормативами загальноосвітніх навчальних закладів, які затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 6 грудня 2010 р. №1205 і зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 р. за №1308/18603, визначено назви посад та кількість працівників бібліотек.
Визначення кваліфікаційної категорії

бібліотечного працівника
Особливість оплати праці працівників шкільних бібліотек, які є структурними підрозділами навчальних закладів, полягає у тому, що їх кваліфікаційні категорії залежать не від займаної посади за штатним розписом, а від освітнього рівня та стажу роботи. Категорія є невід’ємною частиною посади бібліотекаря.

Наприклад: бібліотекар, бібліотекар ІІ категорії, бібліотекар І категорії, провідний бібліотекар.

Кваліфікаційна категорія бібліотекареві визначається при прийомі його на роботу з урахуванням освітньо-кваліфікаційного рівня та стажу роботи на попередній посаді. Тут слід розмежувати дефініції: посада за штатним розписом і категорія, за якою визначається посадовий оклад.

1. Приймаючи працівника на роботу, директор школи ретельно вивчає його особову справу, а саме:

- записи у трудовій книжці;

- документи про освіту та підвищення кваліфікації;

- атестаційний лист попередньої атестації (якщо такий є).

2. На підставі аналізу зазначених документів установлюється кваліфікаційна категорія: «бібліотекар» «бібліотекар І категорії», «бібліотекар ІІ категорії», «провідний бібліотекар».

3. Відповідно до штатного розпису навчального закладу керівник приймає рішення про посаду, на яку приймається працівник: «завідувач бібліотеки» або «бібліотекар».

4. Ураховуючи фонд заробітної плати поточного року на підставі діапазону тарифних розрядів для бібліотекарів відповідних категорій приймається рішення про встановлення відповідного посадового окладу в межах, передбачених тарифним розрядом.

5. На підставі прийнятих рішень видається наказ про призначення на посаду.


7

Планування атестаційного процесу. Підготовка до атестації. Курсова перепідготовка. Організація підвищеннякваліфікації у міжкурсовий період
Атестація поділяється на чергову та позачергову. Чергова атестація відбувається один раз на 5 років. Позачергова (повторна) атестація проводиться лише для тих бібліотекарів, щодо яких під час попередньої атестації було прийнято рішення про відповідність посаді, яку вони обіймають, за умови виконання рекомендацій щодо підвищення кваліфікації фахового напряму діяльності, підвищення рівня і якості роботи. Така атестація проходить не раніше як через рік із дня попередньої атестації.

Умовою атестації є попереднє підвищення кваліфікації.Відповідальність за своєчасне проходження бібліотекарями курсової перепідготовки та включення їх до перспективних планів атестації покладено на керівників навчальних закладів.
Що в компетенції адміністрації школи
Заходи з атестації бібліотекарів, які проводяться безпосередньо в закладі, у якому працює бібліотекар:

1. Ознайомлення бібліотекарів із порядком та умовами проходження атестації.

2. Включення бібліотечних працівників до перспективного плану курсової перепідготовки (за умови, якщо після попередньої курсової перепідготовки пройшло більше ніж 1 рік).

3. Організація підвищення кваліфікації бібліотечного працівника у міжкурсовий період: участь у методичних заходах, творчих конкурсах, проектах, передбачених для бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів; самоосвіта.

4. Забезпечення курсової перепідготовки бібліотечних працівників.

5. Включення бібліотечних працівників до перспективного

плану з атестації педагогічних та бібліотечних працівників (через рік після проходження курсів з підвищення кваліфікації).

6. Подання інформації про бібліотечних працівників, які підлягають черговій/позачерговій атестації, із зазначенням результатів попередньої атестації та строків проходження підвищення кваліфікації до відповідних кадрової та методичної служб органу управління освітою району.

8

Порядок атестаційного процесу
1. Порушення питання про атестацію бібліотекаря.

У Положенні чітко не прописано, хто має ініціювати атестацію бібліотекаря. Відтак можна припустити, що бібліотекар сам може подати заяву про атестацію, або ж керівник навчального закладу подає відповідне подання до атестаційної комісії.2. Формування атестаційної комісії.

Ураховуючи відсутність у Положенні розподілу атестаційних комісій на районні, міські, обласні, атестацію бібліотекарів може проводити первинна атестаційна комісія при закладі освіти із залученням до її складу методистів з бібліотечних фондів районного методичного кабінету.

Згідно з пунктом 3.2 Положення кількісний і персональний склад атестаційної комісії визначається і затверджується наказом керівника за погодженням із профспілковим комітетом.

3. Визначення термінів і порядку атестації.

Виходячи з пункту 2.2 Положення атестація може проводитись у будь-які терміни, що визначаються безпосередньо закладом, у якому працює бібліотекар. Строки проведення атестації обов’язково узгоджуються з профспілковим комітетом і доводяться до відома бібліотекаря не пізніше ніж за місяць до початку атестації. Тривалість атестації може бути різною. У деяких випадках колективу закладу освіти зручно проводити атестацію бібліотекаря впродовж навчального року. У такому випадку порядок і терміни атестації бібліотекарів можуть відповідати схемі проведення атестації педагогічних працівників.4. Засідання атестаційної комісії з розгляду заяви бібліотекаря чи

подання керівника закладу.

5. Складання плану-графіка атестації бібліотекаря.

Основним завданням атестації бібліотекарів є оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей працівника на основі об’єктивних і обґрунтованих критеріїв, виходячи з результатів його роботи, з метою визначення можливостей професійного і посадового росту.6. Видання наказу про атестацію бібліотечного(них) працівника( ів).

7. Доведення до відома бібліотекаря термінів і умов атестації (не пізніше ніж за місяць до початку атестації).

8. Підготовка та оформлення матеріалів і документів з атестації бібліотекаря, що засвідчують зростання його фахового і кваліфікаційного рівня. Ефективним засобом узагальнення матеріалів до атестації може бути формування бібліотекарем особистого портфоліо досягнень.

9. Вивчення системи і досвіду роботи бібліотекаря, що атестується, згідно із затвердженим планом-графіком.

10. Складання характеристики бібліотекаря та оформлення атестаційного листа.

Відповідно до пункту 4.2 Положення про проведення атестації характеристику бібліотекаря, який підлягає атестації, складає і підписує керівник закладу освіти або його заступник. У характеристиці висвітлюється всебічна й об’єктивна оцінка результатів професійної діяльності з урахуванням функціональних обов’язків, досвіду роботи, професійної компетентності, а також надаються рекомендації щодо підвищення ефективності роботи.

Із характеристикою та атестаційним листом бібліотекар повинен ознайомитись (під підпис) не пізніше ніж за два тижні до засідання атестаційної комісії.

11. Ухвалення рішення атестаційною комісією

До атестаційної комісії подаються характеристика на працівника, атестаційний лист попередньої атестації (у разі її проведення) та матеріали, що засвідчують зростання фахового і кваліфікаційного рівнів.

Атестаційна комісія на засіданні розглядає подані їй матеріали і заслуховує повідомлення директора про роботу працівника, який атестується, а також заслуховує самого працівника.

У разі відсутності працівника на засіданні атестаційної комісії

без поважних причин комісія може провести атестацію без нього.

Згідно з Положенням атестаційна комісія визначає одну з оцінок професійної компетенції бібліотекаря, а саме:

- відповідає займаній посаді;

- відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік;

- не відповідає займаній посаді.

Відповідно до пункту 4.10 Положення атестаційна комісія може вносити пропозиції керівництву щодо заохочення окремих працівників за досягнуті успіхи в роботі, включення до кадрового резерву, направлення на підвищення кваліфікації або перепідготовку тощо.

Приклад рекомендацій атестаційної комісії:

- здобути повну вищу освіту;

- перевести на іншу посаду за згодою працівника;

- звільнити з роботи;

- нагородити грамотою школи;

- представити до нагородження грамотою відділу освіти, головного управління освіти, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

- нагородити грошовою премією;

- тощо.


Якщо за час від попередньої атестації бібліотекар підвищив свій освітній чи кваліфікаційний рівень, виявив високий рівень професіоналізму, продемонстрував якість виконання функціональних обов’язків, атестаційна комісія за результатами атестації може рекомендувати керівникові навчального закладу підвищити бібліотекареві кваліфікаційну категорію або тарифний розряд. Ця норма передбачена пунктом 11 Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. № 336).

Рішення атестаційної комісії доводиться до відома працівника, який атестується, безпосередньо після підбиття підсумків голосування.Оформлення атестаційних документів

Оформлення атестаційної документації: атестаційних листів, протоколів засідань атестаційної комісії, протоколів роботи лічильної комісії, бюлетенів таємного голосування — відбувається згідно з додатками 2, 3, 4, 5 до Положення.Виконання рішень атестаційної комісії

Відповідно до розділу 5 Положення про проведення атестації матеріали атестації передаються керівнику закладу для прийняття рішення. Термін ухвалення рішення — не пізніше двох місяців. На підставі рішення атестаційної комісії керівник закладу приймає рішення про встановлення посадового окладу в межах, передбачених тарифним розрядом.

Документом, що затверджує результати атестації бібліотекаря, є відповідний наказ керівника закладу освіти.

У разі успішного проходження атестації відповідно до пункту 4.10. Положення у цьому наказі також вирішується питання щодо заохочення бібліотекаря (преміювання, нагородження, висловлювання подяки тощо).

При атестації з рішенням «не відповідає займаній посаді» вирішується питання про переведення бібліотекаря на іншу посаду чи роботу. Це відбувається лише за письмовою згодою працівника і також відображається

у наказі.У разі незгоди працівника з пониженням посади або зміни

роботи, працівник звільняється з роботи за дотриманням законодавства України про працю.

Відповідність між рішенням атестаційної комісії та рішенням керівника закладу, прийнятими за результатами атестації бібліотекаря, наведено у Таблиці (див.)

11

ТаблицяРішення атестаційної комісії

Рішення керівника закладу,

що визначаються наказомВідповідає займаній посаді

«бібліотекаря»Встановити (підтвердити) 8–9 тарифні розряди

Відповідає займаній посаді

«бібліотекаря ІІ категорії»Встановити (підтвердити) 8–10 тарифні розряди

Відповідає займаній посаді

«бібліотекаря І категорії»Встановити (підтвердити) 8–11 тарифні розряди

Відповідає займаній посаді

«провідного бібліотекаря»Встановити (підтвердити) 9–12 тарифні розряди

Відповідає займаній посаді «бібліотекаря

І категорії» за умови виконання

рекомендацій (прописати рекомендації

і терміни їх виконання)Встановити (підтвердити) 8–11 тарифні розряди

Направити на курси з підвищення кваліфікації

Атестувати на відповідність займаній посаді

через рікНе відповідає займаній посаді. Порушити

питання про переведення на іншу роботу

або звільнення з роботи (таке рішення

ухвалюється обов’язково за дотриманням

законодавства України про працю)


Перевести на іншу посаду (визначається,

на яку посаду переводиться працівник)


Атестаційний лист та характеристика працівника, який пройшов атестацію, зберігається в його особовій справі. Другий примірник атестаційного листа віддають на руки бібліотекареві.


12

Оформлення документів з атестації бібліотечногопрацівника загальноосвітнього навчального закладу

Відповідно до пункту 4.2 Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів культури, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 16 липня 2007 р. № 44 (далі — Положення), керівником структурного підрозділу (закладу культури) на особу, яка підлягає атестації, складається характеристика професійної діяльності у міжатестаційний період.

Бібліотечні працівники загальноосвітнього навчального закладу: завідувачі бібліотек (бібліотекарі) безпосередньо підпорядковуються керівнику навчального закладу, тому характеристика професійної діяльності на працівника, який атестується, складається керівником навчального закладу.

Атестаційна комісія розглядає характеристики, подані керівником навчального закладу, та враховує їх при ухваленні рішень та оформленні атестаційних листів


Рекомендації щодо складання характеристики

діяльності бібліотекаря

Характеристика діяльності шкільного бібліотекаря — це оцінка керівником навчального закладу досягнень та результатів роботи бібліотекаря у міжатестаційний період, тобто за п’ять років, що минули після останньої атестації.

У характеристиці дається всебічна й об’єктивна оцінка результатів праці бібліотекаря з урахуванням функціональних обов’язків, досвіду роботи, професійної компетентності, а також висловлюються необхідні рекомендації щодо підвищення ефективності його роботи.

Характеристика складається на кожного працівника окремо.

У характеристиці керівник навчального закладу зазначає:

- оцінку виконання працівником посадових обов’язків;

- відомості про його професійну підготовку;

- оцінку творчих та організаторських здібностей;

- оцінку морально-психологічних якостей;

- інформацію про виконання рекомендацій, наданих попередньою атестаційною комісією;

- висновок щодо відповідності займаній посаді.

Характеристику діяльності бібліотекаря школи підписує керівник навчального закладу, після чого з нею має можливість ознайомитись і працівник. Не пізніш як за два тижні до проведення атестації працівника ознайомлюють із характеристикою під підпис. У разі незгоди зі змістом характеристики працівник має право подати до атестаційної комісії додаткові матеріали щодо своєї професійної діяльності.


13

Рекомендації щодо оформлення атестаційного листа
На бібліотекаря навчального закладу, який атестується, оформляється атестаційний лист у двох примірниках, один із яких зберігається в особовій справі працівника, а другий після атестації видається працівнику.

Атестаційна комісія дає оцінку професійної кваліфікації і ділових якостей бібліотечного працівника загальноосвітнього навчального закладу та за результатами атестації ухвалює одне із таких рішень:

- працівник відповідає займаній посаді (бібліотекаря, бібліотекаря ІІ категорії, бібліотекаря І категорії, провідного бібліотекаря);

- працівник відповідає займаній посаді (бібліотекаря, бібліотекаря ІІ категорії, бібліотекаря І категорії, провідного бібліотекаря) за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік;

- працівник не відповідає займаній посаді (бібліотекаря, бібліотекаря ІІ категорії, бібліотекаря І категорії, провідного бібліотекаря).

В атестаційному листі зазначаються також рекомендації

атестаційної комісії (із зазначенням мотивів рекомендацій) адресовані керівнику закладу і можуть стосуватися:

- питання заохочення працівника у разі його якісної роботи; умов, які мають бути виконані протягом року у разі атестації за умови повторної атестації через рік: підвищення кваліфікації, фахова перепідготовка працівника, конкретні вимоги щодо покращення якості роботи;

- переведення працівника на іншу посаду або звільнення з роботи у разі невідповідності працівника займаній посаді.

Атестаційний лист заповнюється згідно з вимогами додатка 2 до Положення. Відповідальність за достовірність інформації, викладеної в атестаційному листі, покладається на голову атестаційної комісії.

Характеристика на працівника й атестаційний лист із результатами останньої атестації подаються до атестаційної комісії

14

Поради голові та членам атестаційної комісіїщодо оформлення атестаційного листа

1. Прізвище, ім’я, по батькові бібліотекаря, який атестується, необхідно за значити повністю відповідно до запису в паспорті.

2. Заповнюючи графу «Освіта», необхідно робити запис відповідно до диплома про здобуття особою вищої освіти та кваліфікації за певним освітнім рівнем: неповна вища освіта (середня-спеціальна), базова вища освіта, повна вища освіта. Якщо бібліотекар має кілька дипломів про вищу освіту, надаються відомості за кожним із них.

3. У графі «Посада, яку займає працівник на момент атестації, дата призначення на цю посаду» слід пам’ятати, що кваліфікаційна категорія: бібліотекар, бібліотекар ІІ категорії, бібліотекар І категорії, провідний бібліотекар є невід’ємною частиною посади бібліотечного працівника загальноосвітнього навчального закладу.

4. Графа «Виконання рекомендацій останньої атестації (у разі їх наявності)» заповнюється у разі наявності рекомендацій, які були надані під час попередньої атестації, і оформляється згідно з попереднім атестаційним листом.

5. Якщо за наслідками атестації бібліотекар продемонстрував якісне зростання результативності своєї діяльності та/або у міжатестаційний період підвищив свій освітньо-кваліфікаційний рівень, атестаційна комісія може рекомендувати керівникові підвищити бібліотекарю «кваліфікаційну категорію» та/або тарифний розряд посадового окладу, зазначивши все це у графі «Рекомендації атестаційної комісії (із зазначенням мотивів атестації)».

6. Характеристика діяльності бібліотечного працівника, який атестується, має давати повне уявлення про рівень його кваліфікації та результативність роботи, морально-етичні якості, виконання посадових обов’язків із зазначенням його посадових обов’язків.

15

ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇДодаток 3

до Положення про проведення

атестації працівників підпри-

ємств, установ, організацій та

закладів галузі культури


Протокол засідання атестаційної комісії № ______

від «_____» ______________20 ____

Присутні: голова _________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

секретар ________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

члени атестаційної комісії __________________________________________


 1. _____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

 1. _____________________________________________________________

 2. _____________________________________________________________

 3. _____________________________________________________________

 4. _____________________________________________________________

 5. _____________________________________________________________

 6. _____________________________________________________________

 7. _____________________________________________________________

 8. _____________________________________________________________

 9. _____________________________________________________________

 10. _____________________________________________________________


Порядок денний


 1. Атестація ___________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада працівника, який атестується) 1. Слухали: питання атестації ____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 1. Запитання до працівника, який атестується _______________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________


 1. Відповіді на них _____________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________


 1. Зауваження та рекомендації, висловлені членами атестаційної комісії ____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 1. Результати оцінки професійної кваліфікації і ділових якостей працівника:

відповідає займаній посаді ________ голосів;

відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік _____________ голосів;

не відповідає займаній посаді ___________ голосів.


 1. За результатами атестації _______________________________________

_____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові працівника, який атестується)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

(указати – відповідає займаній посаді; відповідає займаній посаді за умови усунення зазначених недоліків та виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік; не відповідає займаній посаді).
Голова атестаційної комісії ________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Секретар атестаційної комісії ______________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Члени атестаційної комісії _________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)


В.о.начальника відділу аналізу та прогнозування

соціокультурного розвитку регіонів С.Є.Пахлова

Додаток 4

до Положення про проведення

атестації працівників підпри-

ємств, установ, організацій та

закладів галузі культури
Бюлетень для таємного голосування при атестації


 1. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові працівника, який атестується)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 1. Посада _______________________________________________________

_____________________________________________________________

 1. Оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей працівника:

відповідає займаній посаді;

відповідає займаній посаді за умови усунення виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік;

не відповідає займаній посаді.

(непотрібне закреслити)

В.о.начальника відділу аналізу та прогнозування

соціокультурного розвитку регіонів С.Є.Пахлова


Додаток 5

до Положення про проведення

атестації працівників підпри-

ємств, установ, організацій та

закладів галузі культури


Протокол засідання лічильної комісії № ____

від «_____» ____________ 20 __
  1. Склад лічильної комісії: _________________________________

______________________________________________________

(прізвище, імена, по батькові членів комісії)

______________________________________________________

______________________________________________________  1. Присутні на засіданні _________ членів атестаційної комісії

  2. Результати голосування:

відповідає займаній посаді _________________ голосів;

відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік _____________ голосів;

не відповідає займаній посаді ______________ голосів;


  1. За результатами голосування ______________________________

_______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада працівника, який атестується)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

(указати: відповідає займаній посаді; відповідає займаній посаді за умови

виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік; не

відповідає займаній посаді)
Голова лічильної комісії _______________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Члени лічильної комісії ________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Затверджено атестаційною комісією

Присутні ____________ членів

Проголосували:

За ___________ членів

Проти _________ членів

Утримались __________ членів


В.о.начальника відділу аналізу та прогнозування

соціокультурного розвитку регіонів С.Є.ПахловаЗразок:

Голові атестаційної комісії

___________________________

(назва закладу або установи)

__________________________________

П.І.Б.


Бібліотекаря закладу (установи)

освіти


___________________________

П.І.Б.
Заява

Прошу атестувати мене у черговому порядку на відповідність посаді (бібліотекаря, бібліотекаря ІІ категорії, бібліотекаря І категорії, провідного бібліотекаря, завідувача бібліотекою) з встановленням (6, 7, 8, 9, 10) тарифного розряду.

Попередньо був атестований «___» ____________20___ р.

Результати попередньої атестації: __________________________________

________________________________________________________________

Підвищення кваліфікації пройшов (назвати заклад, форму, напрямок, дату підвищення кваліфікації.

Копія документу про підвищення кваліфікації додається.Дата Підпис

При проходженні позачергової (повторної) атестації заява виглядає наступним чином:


Зразок

Голові атестаційної комісії

___________________________

(назва закладу або установи)

___________________________

П.І.Б.


Бібліотекаря закладу (установи)

освіти


__________________________

П.І.Б.
Заява

Прошу атестувати мене у позачерговому порядку на відповідальність посаді (бібліотекаря, бібліотекаря ІІ категорії, бібліотекаря І категорії, провідного бібліотекаря, завідувача бібліотекою) з встановленням (6, 7, 8, 9, 10) тарифного розряду.
Попередньо був атестований «_____» _____________20___ р.

Результати попередньої атестації: __________________________________

_______________________________________________________________.

Підвищення кваліфікації пройшов (назвати заклад, форму, напрямок, дату підвищення кваліфікації.

Копія документу про підвищення кваліфікації додається.

Дата Підпис
Атестація бібліотекаря може проводитися за ініціативи керівника закладу освіти за відповідним поданням.

Зразок:

До атестаційної комісії

закладу освіти
Подання

Адміністрація закладу освіти порушує клопотання про атестацію бібліотекаря (прізвище, ім’я, по батькові) на відповідність посаді (бібліотекаря, бібліотекаря ІІ категорії, бібліотекаря І категорії, провідного бібліотекаря, завідувача бібліотекою) з встановленням (6, 7, 8, 9, 10) тарифного розряду.


Попередньо був атестований «___» __________ 20___ р.

Результати попередньої атестації: _________________________________

______________________________________________________________.

Підвищення кваліфікації пройшов (назвати заклад, форму, напрямок, дату підвищення кваліфікації. Копія документу про підвищення кваліфікації додається.Дата Підпис керівника закладу освіти

Після розгляду на засіданні атестаційної комісії закладу (установи) освіти заяви від бібліотекаря або подання керівника закладу видається наказ про атестацію бібліотекаря:Зразок:

Назва навчального закладу або освітньої установи

НАКАЗ

від «____» ____________ 20___р. № _____


Про атестацію бібліотекаря

Відповідно до Положення про проведення атестації працівників установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженим наказом Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 р. № 44.

Н А К А З У Ю:

1. Провести атестацію бібліотекаря закладу (установи) освіти (П.І.Б.) у такі терміни: __________________________________________________

_____________________________________________________________.

2. Затвердити план-графік проведення атестації бібліотекаря.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Керівник закладу Підпис

Наказ про атестацію бібліотекаря разом з затвердженим планом-графіком атестації доводиться до відома бібліотекаря, що підлягає атестації, не пізніше як за місяць до початку атестації.


План-графік атестації бібліотекаря може мати такий вигляд:


Зразок:

Погоджено Голова Затверджено керівник

органу профспілки навчального закладу
План-графік атестації бібліотекаря

з/п

Зміст роботи

Терміни


Відмітка про виконання

1.

Порушення питання про атестацію бібліотекаря (заява бібліотекаря чи наказ керівника закладу освіти)

Дата

2.

Ознайомлення бібліотекаря із Положенням про проведення атестації працівників

Дата

3.

Вивчення системи і досвіду роботи бібліотекаря, що атестується

ДатаПроведення бібліотекарем відкритого заходу для учнів навчального закладу

ДатаОрганізація бібліотекарем тематичної виставки: (тема)

ДатаВиступ бібліотекаря на педагогічній раді: (тема)

ДатаВивчення нормативності ведення бібліотечної документації

Дата
4.

Ознайомлення бібліотекаря з характеристикою та оцінкою виконання посадових обов’язків

Дата
5.

Розгляд питання про атестацію бібліотекаря на засіданні атестаційної комісії

Дата

Дата _______________

Бібліотекар закладу освіти

Рекомендації щодо оформлення атестаційного листа:Атестаційний лист

 1. Прізвище, ім’я, по батькові (заповнюється повністю)

_____________________________________________________________

 1. Рік народження _______________________________________________

_____________________________________________________________

 1. Освіта, найменування навчального закладу, рік закінчення (визначається рівень освіти (загальна середня, середня спеціальна, базова вища, вища), назва навчального закладу (навчальних закладів у разі наявності декількох освіт), рік закінчення навчального закладу)

 2. Спеціальність за освітою (заповнюється спеціальність та присвоєна кваліфікація згідно з дипломом (дипломами у разі наявності декількох освіт) _______________________________________________________

____________________________________________________________

 1. Науковий ступінь, вчене звання _________________________________

_____________________________________________________________

 1. Загальний трудовий стаж _______________________________________

_____________________________________________________________

 1. Посада, яку займає працівник, на момент атестації, дата призначення на цю посаду (вибрати відповідну посаду: «бібліотекар», «бібліотекар ІІ категорії», «бібліотекар І категорії», провідний бібліотекар», «завідувач бібліотекою»).

 2. Виконання рекомендацій останньої атестації (у разі їх наявності) (заповнюється у разі наявності рекомендацій, які були зроблені під час попередньої атестації оформлюється згідно з попереднім атестаційним листом) ______________________________________________________

_____________________________________________________________

 1. Оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей працівника, результати голосування (записується одне з рішень атестаційної комісії) _____________________

 • відповідає займаній посаді (бібліотекаря, бібліотекаря ІІ категорії, бібліотекаря І категорії, провідного бібліотекаря, завідувача бібліотеки);

 • відповідає займаній посаді (бібліотекаря, бібліотекаря ІІ категорії, бібліотекаря І категорії, провідного бібліотекаря, завідувача бібліотеки) за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік;

 • не відповідає займаній посаді (бібліотекаря, бібліотекаря ІІ категорії, бібліотекаря І категорії, провідного бібліотекаря, завідувача бібліотеки).
 1. Рекомендації атестаційної комісії (з указанням мотивів рекомендацій) адресовані керівнику закладу і можуть стосуватися:

 • питання заохочення працівника, у разі його якісної роботи;

 • умов, які мають бути виконані протягом року, у разі атестації за умови повторної атестації через рік: підвищення кваліфікації, фахова перепідготовка працівника, конкретні вимоги щодо покращення якості роботи;

 • переведення працівника на іншу посаду, або звільнення з роботи у разі невідповідності працівника займаній посаді.

 1. Зауваження, пропозиції працівника, який атестується (заповнюється працівником, який проходив атестацію).

Голова атестаційної комісії ________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Секретар атестаційної комісії ______________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Члени атестаційної комісії ________________________________________

________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Дата проведення атестації _________________________________________
З атестаційним листом ознайомився/лась (дата ознайомлення з атестаційним листом, особистий підпис працівника, який проходить атестацію).

Зразок

Назва навчального закладу або освітньої установи
НАКАЗ

від «____»______________20___р. № ______Про результати атестації бібліотекаря

Відповідно до Положення про проведення атестації працівників установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженим наказом Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 р. № 44

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити рішення атестаційної комісії закладу освіти щодо відповідальності займаній посаді (назвати посаду) бібліотекаря (П.І.Б.)

2. Встановити (підтвердити) відповідний тарифний розряд.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Керівник закладу Підпис
У разі успішного проходження атестації у цьому наказі також вирішується питання щодо заохочення бібліотекаря (преміювання, нагородження, висловлювання подяки тощо).

У окремих випадках атестації бібліотекаря за умови виконання рекомендацій, наказ може бути таким:Зразок

Назва навчального закладу або освітньої установи

НАКАЗ

від «____»______________20___ р. № ______Про результати атестації бібліотекаря

Відповідно до Положення про проведення атестації працівників установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 №44.НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити рішення атестаційної комісії закладу освіти щодо відповідності займаній посаді (назвати посаду) бібліотекаря (П.І.Б.) за умови виконання рекомендацій (визначаються конкретні рекомендації, які належить виконати бібліотекарю, терміни їх виконання)

 2. Підтвердити відповідний тарифний розряд.

 3. Провести позачергову (повторну) атестацію бібліотекаря (П.І.Б.) через рік.

 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Керівник закладу Підпис
с. 1

скачать файл

Смотрите также: