Мій шлях професійного розвитку


с. 1
Тернопільський обласний комунальний інститут

післядипломної педагогічної освіти

ПРОЕКТ


МІЙ ШЛЯХ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

на 2013 – 2017 р.р.
з проблеми:

«Використання проектних технологій на уроках світової літератури»

Слухача групи курсів підвищення кваліфікації

Цибульської С.Й.,

вчителя світової літератури

Теребовлянської СШ І – ІІІ ст. №3 з ПВІМ

Науковий керівник

Когут О.І.

завідувач кафедри педагогіки та

психології, канд. філол. наук, доцент

Тернопіль

2013

1. Назва проекту. «Мій шлях професійного розвитку з проблеми: Використання проектних технологій на уроках світової літератури»

2. Обгрунтування проблеми.

Сучасні вимоги до навчального процесу полягають не тільки в тому, щоб учні набули загальнопредметних компетенцій, отримали систему наукових фактів, готових істин і штампів. Навчання повинно формувати у школярів здатність творчо мислити, вміння зіставляти й аналізувати факти, аргументовано захищати власну точку зору, вчитися глибше занурюватися у бездонну криницю мудрості та життєвого досвіду. У цій ситуації на допомогу вчителеві мають прийти найсучасніші інновації. І якщо провідною ідеєю педагога буде виховання дитини з високими моральними якостями, то він неодмінно базуватиме роботу на безмежному аспекті творчих ідей та знахідок. Одним із кращих прикладів формування та розвитку креативності учнів є проектні технології, які використовують принципи рефлексії, партнерство, неординарність, креативність, толерантність.

«Проектна діяльність набуває особистісної значущості, оскільки в процесі володіння нею проявляється вміння враховувати і долати перешкоди для досягнення цілей проекту, формується стійка підпорядкованість мотивів, при цьому активна самодіяльність у навчальному процесі сприяє творчому і соціальному становленню особистості. Ступінь задоволення, отриманого при досягненні поставленої мети, впливає на поведінку людини у схожих ситуаціях у майбутньому» (Дж. Джонсон).

Питанням проектних технологій займались Є.Полат, О.Пометун, Л.Перевєрзєв, Л.Ващенко, С.Москвін, П.Архангельський, С.Стефансон, А.Хуторський.

У сучасній вітчизняній педагогіці над проблемою використання проектних технологій на уроках світової літератури працюють Р.Куницька, О.Драч, С. Дячок , О.Костецька, І.Лазоришин , О Фіголь.

3. Мета проекту. Удосконалення професійних компетентностей щодо впровадження проектних технологій у викладання світової літератури з метою розвитку пізнавальних, дослідницьких, творчих та загальнокультурних компетентностей учня, розширення сфери самостійності учнів – від навчальної самостійності до свобідного і відповідального життєвого самовизначення.

4. Завдання проекту.


 • Зібрати і систематизувати матеріал про сучасні інноваційні технології на уроках світової літератури.

 • Ознайомитися з досвідом колег, які застосовують проектні технології, апробувати та впровадити на уроках світової літератури у своєму навчальному закладі.

 • Узагальнити власний досвід застосування інноваційних, зокрема проектних технологій.

 • Укласти дидактичний матеріал щодо організації впровадження проектних технологій і проведення уроків та позакласних заходів з використанням зазначених технологій.

5. Характеристика проекту:

 • за кінцевим результатом – теоретико-практичний;

 • за змістом – монопредметний;

 • за кількістю учасників – індивідуальний;

 • за тривалістю – довготривалий;

 • за ступенем самостійності – частково-пошуковий;

 • за характером контактів – зовнішній;

6. Визначення учасників.

ТОКІППО, кафедра педагогіки та психології, Когут О.І. , канд. філол. наук, доцент; лабораторія суспільствознавчих дисциплін та гуманітарної освіти, Зіневич Л.С., методист; РМК, Савончак Р.Г., методист; видавництво «Мандрівець», Дворницька І.П., головний редактор; адміністрація Теребовлянської СШ І – ІІІ ступенів №3 з ПВІМ; учні школи.7. Визначення бази реалізації проекту.

Теребовлянська СШ І – ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов.8. Термін реалізації проекту.

З «08» лютого 2013 року до 2017 року.9. Прогнозований результат.

Підвищення мотивації до навчання, підвищення ефективності уроку, розвиток пізнавальних, творчих навичок учнів, критичного мислення, вмінь самостійно шукати інформацію; самостійної діяльності учнів: індивідуальної, парної, групової, яку учні виконують протягом певного часу; розв’язування певної значущої для учнів проблеми; подання підсумків проектів, що реалізуються в реальному вигляді, формі (звіт, веб-сайт, доповідь, газета чи журнал тощо); співробітництво учнів між собою і вчителем.


10. Визначення ресурсів:

 • консультації науковців, викладачів ТОКІППО, методистів, обговорення етапів роботи та результатів на засіданнях ШМО, РМО;

 • комп’ютер, принтер, мультимедійне обладнання, фотоапарат, канцелярське приладдя, відеофільми;

 • власні кошти;

 • науково-методична література, фахова періодика, прикладні засоби, інтернет.


11. Етапи реалізації завдань проекту.


з/п

Етапи роботи над проектом та його реалізації

Зміст діяльності

Термін

1.

Діагностико-прогностичний

етап.


1. Вивчення власних потреб, можливостей.

2. Діагностика провалин у фаховій підготовці.

3. Оцінка дидактичних можливостей предмета.

4. Визначення мети і завдань.

5. Опис проекту.

6. Експертиза проекту.

7. Захист проекту.


Під час курсів підвищення кваліфікації.

2.

Організаційний етап.

1. Конкретизація завдань.

2.Формування програми діяльності щодо реалізації проекту, узгодження з методистом РМК, адміністрацією школи.

3. Вибір способу збору інформації, форм і методів.

4.Формування уявлень про результати (форма звіту).

5.Розробка критеріїв оцінки процесу і результату.


1 рік між курсового періоду.

3.

Діяльнісний етап

1.Збір інформації.

2. Аналіз, вибір стратегії і тактики.

3. Робота з літературою.

4. Проведення експерименту.2,3,4 рік між курсового періоду

4.

Узагальнюючо-підсумковий

1. Оцінка як самої діяльності, так і кінцевого продукту, формулювання висновків.

2. Показ результатів у формі: звіту з демонстрацією матеріалів, письмовий звіт.

3. Самооцінка результатів за встановленими критеріями.


4-5 роки між курсового періоду.
Наступні курси підвищення кваліфікації.


12. Технологія опису формування професійних компетентностей.


з/п

Зміст діяльності

Термін

Форма узагальнення

Науково- методичний супровід

Відмітка про виконання

1.

2.


3.

4.


5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.14.
15.
16.

17.


18.
19.

20.


21.

22.

23.


Вивчити законодавчі нормативно-правових документи з питань освіти.

Здійснити самодіагностику готовності до проектно-впроваджувальної діяльності

Ознайомитися з науково-методичною літературою з проблеми використання ІКТ, проектних технологій, мультимедії на уроках гуманітарного циклу
Опрацювати статтю Р.М. Куницької «Використання проектних технологій на уроках світової літератури» (Скарбниця методичних ідей. Бібліотека «Таврійський вісник освіти- 2011, №4 (36) та обговорити на шкільному методоб’єднанні вчителів світової літератури
Ознайомитися з передовим педагогічним досвідом:

Дячок С.О. (Тернопіль);

Костецької О.М. (Долина);

Лазоришин І.Є. (Галич);

Фіголь О.В. (Черкаси).
Опрацювати статті з питань використання ІКТ, проектних технологій, мультимедійних уроків у викладанні світової літератури вчителів Тернопільщини, України.

Апробувати та використовувати електронні засоби (підручники, посібники, енциклопедії, тестові програми) на уроках світової літератури.


Створити електронну базу творчих учнівських робіт (презентації, публікації, галереї, відеоролики за темами).
Удосконалити навички роботи з комп’ютерними програмами Microsoft Office Publisher, Power Point, Windows Movie Maker, Ulead Video Studio; виконання комп’ютерних тестових завдань.

Обговорити на засіданнях методоб’єднання впровадження проектних технологій на уроках світової літератури та в позакласній роботі


Відвідувати уроки вчителів, які впроваджують проектні технології в процес навчання та обговорювати їх.

Цільове консультування у методистів РМК, ТОКІППО, на профільних кафедрах.

Залучити до проекту інтегрованого характеру «Я і світ Античності» для учнів 8 класу до підсумкового уроку за темою «Людина та її світ у давніх літературах»

Розробити план виконання та структуру ігрового проекту «Міфологія народів світу» для учнів 6 класу та провести урок-гру на підсумковому уроці за темою «Міф і література»


Розробити план виконання та структуру творчого проекту «Героїчний епос народів світу» для учнів 7 класу

Продовжити роботу над тривалим творчим проектом «Літературна доба» для учнів 9 класу

Розробити план виконання та структуру науково-дослідницького проекту «Життя і творчість Михайла Булгакова» для учнів 11 класу
Запропонувати учням 7 класу фото проект «Пам’ятники Адаму Міцкевичу в Україні»

Залучити учнів 9 класу до створення відеофільму «Віртуальна подорож музеями письменників-романтиків»

У 10 класі запропонувати учням банк цитат «Життєва мудрість»

Залучення обдарованих дітей до роботи у редколегії шкільної газети «С.А.Й.Т.»


Представлення результатів спіл спіл діяльності з учнями на науково-практичній конференції
Підготовка атестаційних матеріалів. Узагальнення власного досвіду, створення власного портфоліо і представлення його на наступних курсах підвищення кваліфікації.

Систематично, постійно

Вересень-жовтень 2013

Систематично, постійно

Жовтень, 2013


Систематично, постійно


Систематично, постійно

Постійно


Щосеместрово

Постійно, після завершення проектної роботи.

Постійно

Постійно


Постійно
І семестр 2013-2014 року, підчас вивчення теми «Людина та її світ у давніх літературах»
І семестр 2013-2014 навч. року, під час вивчення теми «Міф і література»
І семестр 2013-2014 навч. року, під час вивчення теми «Героїчний епос»
Щорічно

ІІ секместр, під час вичення творчості Булгакова М.О.


І семестр 2013-2014 навч. року під час вивчення творів А.Міцкевича
Після вивчення теми «Особливості романтизму як художнього напряму, його естетичні принципи»
Протягом навчального року

Постійно


Протягом періоду 2014-2017 р.р.
2017 рік

Тези, витяги, копії

Самоаналіз


Фахові видання, Інтернет-сайти МО, міжшкільні та районні


Фахова періодика

Фахова періодика, Інтернет, фахові посібники, наукові праці, проекти


Фахова література, науково-дослідницькі праці, дидактичні розробки


Засоби програмного забезпечення, коп’ютер, Інтернет, відеоматеріали
Учнівські роботи

Комп’ютерні програми, тести

ШМО, МО вчителів світової літератури

ШМО, МО вчителів світової літератури


Наукові конференції, тренінги, фахові матеріали, друковані видання


Урок – представлення учнівських презентацій

Підсумковий урок-гра. Вікторина у запитаннях та малюнках.

Колективний колаж «Героїчний епос народів світу»

Презентація «Літературна доба»


Презентація проектів

Презентація


Відеофільми, відеоролики

Представлення роботи на комп’ютері на підсумковому уроці


Учнівські творчі доробки
Учнівські роботи

Власне портфоліоАдміністрація школи, методисти
Методист, адміністрація школи
Методисти, адміністрація школи, вчителі МО
Методист, вчителі МО

Методист, Інтернет


Методисти, адміністрація школи, Інтернет

Методист, Інтернет, вчитель інформатики


Учні

Методист, вчитель інформатики


Методист, вчителі з досвідом роботи за даною темою


Методист, вчителі з досвідом роботи за даною темою
Методисти РМК, науковці, вчителі-практики

Методист РМК, учні


Методист РМК, учні

Методист РМК, учні

Методист РМК, вчитель інформатики, вчитель художньої культури
Методист РМК, вчитель інформатики

Адміністрація школи, батьки, учні


Інтернет, вчитель інформатики

Інтернет, методична література, бібліотека
Адміністрація школи
Адміністрація школи, методист

Методисти

с. 1

скачать файл

Смотрите также: