Питання на екзамен з предмета «Основи філософських знань» спеціальність


с. 1
Питання на екзамен з предмета «Основи філософських знань»

спеціальність 5.12010101 «Лікувальна справа»  1. Предмет філософії. Філософія як один з важливих видів людської життєдіяльності. Особливості предмету філософії.
  2. Структура філософії. Основна світоглядна проблема філософії. Матеріалізм. Ідеалізм.


  3. Функції філософії.  

  4. Світогляд. Історичні типи. Структура. Світогляд, риси світогляду, центральна проблема світогляду.

5. Основне питання філософії. Матеріалізм. Ідеалізм. Дві концепції розвитку філософії.

 1. Філософія Давньої Індії. Причини виникнення. Особливості філософії Давньої Індії.

 2. Охарактеризуйте основні школи Давньої Індії. Характеристика шкіл.

 3. Основні ідеї Буддизму.

 4. Філософія Давнього Китаю. Причини виникнення. Основні ідеї даосизму, конфуціанства.

 5. Джерела філософії Давнього Китаю. Відмінності від західної філософії.

 6. Давньогрецька філософія. Причини виникнення. Основні школи та їх ідеї. Особливості. Умови появи феномену давньогрецької філософії.

 7. Натурфілософія – філософська школа Давньої Греції. Причини виникнення. Вчення Анаксімена, Геракліта, Демокрита.

 8. Антропоцентризм – філософська школа Давньої Греції. Центр Всесвіту. Самопізнання як початок мудрості Сократа. Філософська система трьох світів Платона. Вчення про буття Аристотеля.

 9. Філософія Стародавнього Риму. Особливості. Філософські погляди Цицерона, Сенеки, Лукреція.

 10. Характерні риси та основні ідеї філософії епохи середньовіччя. Особливості середньовічного світогляду. Геоцентризм. Теоцентризм.

16. Патристика та її представники Квінта Тертуліан, Августин Блаженний. Несумісність віри та розуму.

17. Схоластика. Фома Аквінський. Панування теології. Функції філософії як «служниці релігії».

18. Реалізм, номіналізм – напрямки філософії середньовіччя. Відмінності. Універсалії.

19. Філософія епохи Відродження. Вивчення явищ природи. Антропоцентризм. Характерні особливості світогляду епохи Відродження.20. Наукова революція ХVІІ-XVІІІ ст. і проблема пізнання у філософії. Емпіризм і раціоналізм.

 1. Характеристика філософських ідей Френсіса Бекона. Чотири види примар. Роль досвіду у житті людини. Завдання філософії та шлях до істини.

 2. Характеристика філософських ідей Рене Декарта. Роль розуму у пізнанні світу. Індукція. Дедукція. Основні правила методу наукового пізнання.

 3. Характеристика філософських ідей Б. Спінози. Чотири шляхи здобування знань.

 4. Філософія Томаса Гоббса, Джона Локка, Девіда Юма.

 5. Німецька класична філософія. Філософські погляди Іммануіла Канта. Загальна характеристика німецької класичної філософії. Роль пізнавальної діяльності – чистого розуму.

 6. Діалектика Георга Гегеля. Охарактеризуйте закони та категорії діалектики

 7. Теорія пізнання Л. Фейєрбаха. Матеріальна причина існування природи. Критика релігії.

 8. Історичні умови і теоретичні джерела виникнення марксистської філософії. Соціально-економічні та політичні передумови. Розвиток природознавства. Майбутнє суспільства. Роль німецької класичної філософії. Засновники марксистської філософії.

 9. Філософічні погляди Карла Маркса, Фрідріха Енгельса, Леніна. Вчення про відчуження. Філософії марксизму і проблема людини. Ідеї марксизму.

 10. Проблема несвідомого та ірраціонального в філософії XIX-XX ст. Волюнтаризм Артура Шопенгауера.

Воля як основа світу. Бажання і страждання.

 1. Філософія життя Ф. Ніцше. Центральне поняття філософії Ніцше. Роль моралі в вихованні людини. Надлюдина як мета людства. Сенс життя.

 2. Психоаналіз Зиґмунда Фрейда. Ролі підсвідомого в житті людини. Причини неврозів і підсвідоме. Інстинкти, що керують поведінкою людини за Фрейдом.

 3. Екзистенціалізм як філософський напрямок ХХ століття. Загальне визначення екзистенціалізму. Представники. Головні аспекти екзистенціалізму. Вчення про екстремальну ситуацію.

 4. Охарактеризуйте сучасні філософські напрямки: феноменологія, постмодернізм, структуралізм. Руйнування світоглядно-філософських, економічних, політичних систем. Співіснування усіх форм буття. Риси постмодернізму. Епоха інформаційної цивілізації та розвиток філософії.

 5. Загальні риси української філософії. Причини спізнілого розвитку філософії. Біблія як джерело народження вітчизняного філософування. Слов’яно-греко-латинський колегіум князя Острозького. Києво-Могилянська академія. Кордоцентризм. Атеїзм. Звернення до внутрішнього світу людини. Проблема української державності, формування національної ідеї. Проблеми логіки, теорії пізнання, діалектики.

 6. Роль Києво–Могилянської академії у розвитку філософії на Україні. Гносеологічна проблематика. Антропологічна спрямованість. Проблеми, пов’язані з людиною, її практичним життям.

 7. Основні філософські ідеї Г.Сковороди. Буття як гармонійна взаємодія трьох світів. Проблема щасливого буття. Значення спорідненої праці для людини. Головна мета кожного символу Біблії.

 8. Філософія Просвітництва й романтизму в Україні. Загальні тенденції Просвітництва і Україна. Філософія серця як основа світогляду представників українського романтизму.

 9. Філософія української національної ідеї. Михайло Драгоманов – ідеолог вільної України та українського соціалізму. Ідея національної самостійності Івана Франка. Дмитро Донцов – фундатор ідеї інтегрального націоналізму. В’ячеслав Липинський та його проблеми держави і влади.

 10. Проблеми логіки, теорії пізнання, діалектики в українській філософії 60-70 рр. XX ст. Павло Копнін. Шинкарук.

 11. Єдність філософії і медицини. Єдині проблеми, завдання.

 12. Історичний розвиток філософії медицини. Філософія медицини давнього світу. Гармонія людини та природи. Гіппократ. Середньовічний етап розвитку. Вплив суспільства на розвиток патологічних процесів в організмі. Парацельс. Людина – машина у філософії Нового часу. Проблеми людини як соціальної істоти у філософії ХІХ ст.

 13. Філософія медицини ХХ століття. Причини популяризації філософії медицини у ХХ столітті. Основні проблеми. Видатні філософи і медики ХХ ст.

 14. Основні моделі етики медичного працівника. Модель Гіппократа, Парацельса, деонтологічна модель, біотична модель.

 15. Причини формування та основні складові біотичної моделі поведінки медичного працівника.

 16. Етичні проблеми медицини.

 17. Гуманізм у медицині. Гуманізм як основний зміст цивілізованого розвитку людства. Гуманістичне розуміння ролі медицини від давнини до сьогодення. Принцип Патерналізму. Принцип інформаційної згоди пацієнта в медицині.

 18. Вплив філософії на розвиток медицини. Три етапи розвитку медицини, як наука, що вивчає життєдіяльність людського організму. Внесок Гіппократа, Платона, Алкмеона.

 19. Наукові теорії в медицині про причини захворювання. Історія розвитку концепцій здоров’я. Теорія Сальє про адаптаційний синдром. Теорія зачарованого кола. Неогіппократизм. Позиція релігії про причини здоров’я та хвороби.

 20. Діалектика Георга Гегеля та її зв'язок з медициною. Назвати категорії та закони діалектики за Гегелем. Навести медичні приклади категорій і законів.

 21. Матерія та її атрибути: рух, простір, час.

 22. Буття як філософська категорія. Буття. Небуття. Сфери буття.

с. 1

скачать файл

Смотрите также: