Планування роботи кабінету математики


с. 1
Планування роботи кабінету математики

Робота навчального кабінету планується на підставі перспективного плану розвитку кабінету. План кабінету складається, як правило, на рік і містить конкретні завдання всім учителям, що викладають дисципліну.

Планування роботи кабінету доцільно проводити за такими розділами:


  1. Організаційна робота.

  2. Вдосконалення матеріально-технічної бази кабінету.

  3. Навчально-методична робота.

  4. Позакласна робота з учнями.

  5. Бібліографічна робота.

Навчально-методична робота

У цьому розділі необхідно спланувати роботу щодо створення такої навчально-методичної документації: оснащення технічними програмними педагогічними засобами навчання (складання диктантів, підбір матеріалів для слайдів, кодопозитивів, діафільмів, відеофільмів, відеокамери, навчальні програми для мультимедіа); підбір методичних статей, розробок уроків учителів, а також навчальної, довідкової і методичної літератури; розробка і своєчасне оновлення тематичних контрольних робіт; розробка матеріалів до стендів, плакатів, до оснащення методичного куточка або вісника; робота щодо систематизації матеріалів навчально-методичного комплексу в кабінеті.Удосконалення матеріально-технічної бази кабінету

У цьому розділі необхідно передбачити придбання технічних та сучасних електронних педагогічних засобів навчання, ремонт технічних засобів навчання, оформлення стендів,'виготовлення демонстраційних моделей, таблиць, плакатів, діаграм. Виготовлення слайдів, діафільмів, кодопози-тів, проведення відеозйомки різних матеріалів; поповнення кабінету навчальною, довідковою і методичною літературою.Позакласна робота з учнями

Заходи, що рекомендується запланувати в цьому розділі перш за все: проведення консультацій і додаткових занять; організація роботи гуртків, факультативів, наукового товариства учнів, ініціативних груп з організації творчих справ на базі кабінету; проведення олімпіад, інтелектуальних марафонів, конференцій, вікторин, командних змагань; проведення конкурсів; випуск стінгазет, інформаційних листків, бюлетенів; виступ на тематичних лінійках і в радіогазетах.Бібліографічна робота

У цьому розділі рекомендується спланувати роботу щодо створення систематизації і поповнення карток кабінету (наочних посібників, технічних і програмованих педагогічних засобів навчання, методичних розробок, журнальних статей, навчальної, довідкової та методичної літератури).Орієнтовний план роботи кабінету математики на 2009—2010 навчального рокуЗміст заходів

Термін виконання

Відповідальний за виконання

1

2

3

4

1

Обрати раду кабінету математики, розподілити обов'язки між членами ради

до 05.09.09р.
2

Регулярно проводити засідання ради кабінету

1 раз на місяць
3

Скласти графік чергування учнів у кабінеті

до 05.09.09р.
4

Силами активу учнів проводити генеральне прибирання кабінету

щоп'ятниці
5

Провести інвентаризацію матеріальних цінностей кабінету

до 01.11.09 р.
6

Закріпити за учнями робочі місця в кабінеті

до 03.09.09 р.
7

Проводити роз'яснювальну роботу серед учнів з питань дотримання техніки безпеки та безпеки життєдіяльності:

а) правила роботи в кабінеті;

б) правила пожежної безпеки;

в) права та обов'язки учнів;

г) єдині вимоги до учнів


регулярно протягом семестру
8

Скласти розклад роботи кабінету

до 10.09.09 р.
9

Перевірити своєчасність і правильність ведення інвентарної та матеріальної книг

до 01.10.09 р.
10

Оформити:

а) паспорт кабінету;

б) акт-дозвіл на експлуатацію кабінету;

в) журнал громадсько-адміністративного


контролю;

г) куточок з техніки безпекидо 15.09.09 р.
11

Систематизувати і підібрати дидактичний матеріал для проведення самостійних робіт з таких тем:

а) «Натуральні числа. Геометричні фігури


і величини» (5 кл.);

б) «Подільність чисел» (6 кл.);

в) «Лінійні рівняння з однією змінною» (7 кл.);

г) «Раціональні вирази» (8 кл.);

д) «Квадратні корені. Дійсні числа» (8 кл.)


жовтень 2009 р. вересень 2009 р. листопад 2009 р. грудень 2009 р. листопад 2009 р.
12

Скласти тексти математичних диктантів з таких тем: «Нерівності» (9 кл.); «Тригонометричні функції» (10 кл.); «Похідна та її застосування» (11 кл.); «Дробові числа» (5 кл.); «Звичайні дроби» (6 кл.)

жовтень 2009 р. вересень 2009 р. листопад 2009 р. листопад 2009 р. жовтень 2009 р.
13

Підібрати і скласти різнорівневі тематичні 'контрольні роботи з тем: «Найпростіші геометричні фігури та їх властивості» (7 кл.); «Чотирикутники» (8 кл.); «Розв'язування трикутників» (9 кл.); «Паралельність прямих у просторі» (10 кл.); «Геометричні тіла та поверхні» (11 кл.)

жовтень 2009 р.

вересень 2009 р. грудень 2009 р. листопад 2009 р. листопад 2009 р.


14

Розробити тексти усних вправ з тем: «Лінійні нерівності і їх системи» (8 кл.); «Квадратична функція» (9 кл.); «Тригонометричні функції» (10 кл.); «Об'єми многогранників» (11 кл.); «Площі многокутників» (9 кл.)

вересень 2009 р. жовтень 2009 р. листопад 2009 р. грудень 2009 р. грудень 2009 р.
15

Підібрати матеріал карток для відеокамери: усні вправи з теми «Розв'язування трикутників» (9 кл.); рисунки до задач з геометрії (8 кл.); відповідні тексти до математичних диктантів з теми «Нерівності»; тренувальні вправи з теми «Інтеграл та його застосування»

жовтень 2009 р. грудень 2009 р.

листопад 2009 р. грудень 2009 р.


16

Розробити індивідуальні завдання з тем:

«Відношення і пропорції» (6 кл.);

«Дробові числа» (5 кл.);

«Функції» (7 кл.);

«Подібність трикутників» (9 кл.);

«Коло і круг. Геометричні побудови»грудень 2009 р. грудень 2009 р. листопад 2009 р. жовтень 2009 р. вересень 2009 р.
17

Обновити інструкції лабораторних робіт з алгебри (9 кл.)

жовтень 2009 р.
18

Продовжити роботу з апробації електронних педагогічних засобів навчання

Постійно
19

Оформити постійно діючий стенд «На допомогу учням»

листопад 2009 р.
20

Підібрати збірку методичних статей з методики викладання математики за такою тематикою: «Узагальнення означень математичних понять і теорем»;

листопад 2009 р.«Моніторингові дослідження навчальних досягнень з математики»; «Прийоми аналітично-синтетичного пошуку розв'язування задач»

грудень 2009 р. жовтень 2009 р.
21

Організувати в кабінеті методичний куточок

жовтень 2009 р.
22

Спланувати і провести уроки відкритої думки: «Лінійні рівняння з однією змінною» (7 кл.); «Сума n -членів арифметичної професії» (9кл.);

«Розв'язування квадратних рівнянь» (8 кл.)вересень 2009 р.

листопад 2009 р. грудень 2009 р.


23

Розробити завдання для підсумкової перевірки знань учнів

грудень 2009 р.
24

Організувати обмін передовим педагогічним досвідом роботи серед членів кафедри з тем: «Узагальнені прийоми розв'язування рівнянь та нерівностей з однією змінною»; «Основні прийоми організації навчальної діяльності учнів»

грудень 2009 р. жовтень 2009 р.
25

3 метою підготовки навчально-методичного забезпечення нових програмних тем оформити тематичні папки: «Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики» (11 кл.); «Похідна та її застосування» (11 кл.); «Геометричні фігури та величини» (5 кл.)

грудень 2009 р. грудень 2009 р. листопад 2009 р.
26

Поповнити тематичні папки: «Моніторинг навчальних досягнень учнів з предмета»;

«Охорона праці та безпека життєдіяльності»; «Відношення і пропорції»; «Нормативні документи»січень2010р.
27

Скласти алгоритми розв'язування типових задач

лютий 2010р.
28

3 метою забезпечення виконання «Єдиних вимог до усного й писемного мовлення» організувати виставку «Кращі роботи учнів»

лютий 2010р.
29

Розробити тематику єдиних контрольних робіт з математики для 5— 11 класів

до 20.12.09 р.
30

Встановити стаціонарний мультимедійний проектор

жовтень 2009 р.
31

Оформити в кабінеті математики стенди: «На допомогу учням»; «Як розв'язати задачу»; «Від математики стародавнього світу до наших днів»

вересень 2009 р. листопад 2009 р.

березень 2010р.


32

Поповнити кабінет демонстраційними моделями до стереометричних задач

березень 2010 р.
33

Встановити в кабінеті стаціонарну камеру і провести всі роботи щодо створення замкненої телевізійної системи кабінету математики

грудень 2009 р.
34

Провести ремонт таблиць з геометрії дія 8 класу

жовтень 2009 р.
35

Організувати виготовлення наочних посібників гуртківцями

протягом року
36

Поповнити кабінет математики такими навчально-наочними посібниками: моделями плоских фігур; комплектами таблиць з алгебри для 9 кл.

Протягом року
37

Оформити підписку на періодичну пресу для кабінету математики

вересень 2009 р.
38

Скласти і подати заяву на виконання столярних робіт у кабінеті із вдосконалення шафи для збереження матеріалів навчально-методичного комплексу

до 10.09.09р.
39

Виготовити набір макетів з теми «Прямі і площини»

листопад 2009 р.
40

Організувати проведення педагогічного консультування для учнів 5—11 класів

до 05.09.09 р.
41

Організувати роботу ініціативної групи учнів 5— 11 класів з метою оформлення і розмноження навчально-методичних матеріалів

20.09.09 р.
42

Організувати і провести для учнів 5—11 класів олімпіаду з математики. Для чого:

а) з метою підготовки до олімпіади для кож-


ного класу розробити можливі зразки
олімпіадних завдань;

б) розробити зміст олімпіадних завдань;

в) один раз на тиждень проводити заняття
з учнями, які готуються до олімпіади


жовтень 2009 р.
43

Провести конкурс стінних газет, інформаційних бюлетенів

жовтень 2009 р.
44

Скорегувати і конкретизувати тематику творчих робіт з математики для участі учнів у МАН. Організувати проведення співбесід, консультацій, індивідуальних та групових співбесід з метою надання допомоги в науковому обґрунтуванні дослідницько-пошукової теми.

Організувати роботу секції математики в рамках МАН відповідно до тем, обраних учнямигрудень 2009 р.
45

Скласти індивідуальні програми для роботи з обдарованими дітьми

до 10.09.09 р.
46

Розробити план проведення тижня математики

до 01.10.09 р.
47

Організувати та провести природничо-математичний тур інтелектуального марафону

грудень 2009 р.
48

Провести конкурс на кращого знавця математики «Талант + творчість». Для чого:

а) розробити Положення про конкурс «Та-


лант + творчість»;

б) у кожному класі зробити інформаційне


повідомлення про конкурс;

в) підбити підсумки конкурсу й оформити


стенд

листопад 2009 р.
49

Систематизувати творчі роботи учнів і оформити відповідні папки

до 01.10.09р.
50

Вивчити склад фонду бібліотеки школи з проблем методики викладання математики, педагогіки і психології: статистичним методом; бібліографічним методом

жовтень 2009 р. листопад 2009 р.
51

Скласти короткі анотації на літературу з математики, що надійшла до бібліотеки

до 25.09.09 р.
52

Взяти участь у замовленні літератури для бібліотеки школи і кабінету

протягом року
53

Вилучити із бібліотечного фонду кабінету застарілу та непридатну для користування літературу

жовтень 2009 р.
54

Укомплектувати бібліотеку кабінету

підручниками та літературою відповідно до

вимог навчальних програм:

зв'язок із бібліотекою школи;

зв'язок із науково-методичним центром району;

зв'язок із спонсорамивересень 2009 р.
55

Взяти участь у проведенні Всеукраїнської акції «Живи, книго!»

протягом семестру
56

Оформити картотеки: періодичних видань; технічних засобів навчання;

з актуальних питань, необхідних для засвоєння навчальної програми; навчальної літератури; методичної літератури; довідкової літератури; натуральних навчально-наочних посібників; навчальних приладів; навчально-наочних посібників; екранно-звукових посібниківгрудень 2009 р. вересень 2009 р.

жовтень 2009 р.

жовтень 2009 р. листопад 2009 р. листопад 2009 р. жовтень 2009 р.

жовтень 2009 р. жовтень 2009 р.57

Провести акцію «Подаруй книгу!»

грудень 2009 р.
с. 1

скачать файл

Смотрите также: