Положення про студентське самоврядування у Львівському автомобільно-дорожньому


с. 1
Положення

про студентське самоврядування у Львівському автомобільно-дорожньому коледжі

НУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА».

Загальні положення

1.Студентське самоврядування у коледжі - це самостійна громадська діяльність студенів із реалізації функцій управління яка здійснюється студентами відповідно до мети i завдання, що стоять перед студентським колективом.

2.0ргани студентського самоврядування у своїй діяльності керуються законодавством, рішеннями Міністерства освіти i науки та іншого органу управління, у підпорядкуванні якого перебуває навчальний заклад освіти, його Положенням та цим Положенням, не дублюють профспілкову організацію, вирішують питання в межах свoєї компетенції.

З.Органи студентського самоврядування відстоюють інтереси студенів коледжу незалежно від раси, політичних i релігійних переконань, статі, соціального походження.

4. 0ргани студентського самоврядування діють на основі принципів добровільності, демократичності, законності, гласності колегіальності.

5. Органи студентського самоврядування не залежать від політичних pyxiв, партій та релігійних об'єднань.

6. Адміністрація коледжу, служба гуртожитку, працівники всіх структурних підрозділів всебічно сприяють poбoтi органів студентського самоврядування.

7. Для забезпечення функціонування органів студентського самоврядування та проведения заходів, пов'язаних з їхньою діяльністю, адміністрація коледжу надає приміщення, забезпечує витратними матеріалами.
Структура i організація студентського самоврядування

1 Студентське самоврядування функціонує на piвнi: академічних груп, гуртожитку та коледжу в цілому.

2. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція), яка скликається не рідше одного разу в навчальний рік.

3. Конференція ухвалює Положення про студентське самоврядування, зміни та доповнення до нього.

4. Конференція визначає чергові завдання, стратегію i напрями дій студентського самоврядування

5. Конференція визначає його структуру, термін повноважень i заслуховує звіти.6. Конференція скликається з представників академічних груп. Виходячи з квоти 7 делегатів від однієї групи.

 1. Рада студентського самоврядування коледжу обирається конференцією і формується з представників рад профоргів, старост академічних груп та гуртожитку, в кількості 15…17 чоловік.

 2. З числа своїх членів вибраний орган студентського самоврядування обирає голову, його заступника i кординатора ради.

 3. Голова ради: - організовує роботу органів самоврядування, на запрошення педагопчної ради бере участь у її роботі, де обговорюються питання діяльності opraнів студентського самоврядування, проблемні питання студентського життя; - організовує контроль за виконанням обов'язків керівниками органів студентського самоврядування вcix рівнів;- представляє органи студентського самоврядування поза межами коледжу.

 4. Заступник голови організовує роботу ради у випадку відсутності голови.

 5. Кординатор студентської ради організовує контроль за виконанням рішень органів самоврядування, веде протоколи його засідань i виступає з повідомленнями про виконання рішень координує відносини ради з адміністрацією коледжа.

 1. Обов'язки студентської ради включають: заходи що до створення міцного життєдіяльного студентського колективу в коледжі розвитку його виховних функцій, активізації самоврядування; створення необхідних умов для повної самореалізації i всебічного розвитку особистості вдосконалення її творчих нахилів i здібностей; демократизацію відносин у колективі участь у вирішенні питань щодо подальшого поліпшення питань навчально-виховної роботи; зміцнення дисципліни у коледжі.

 2. При раді створюються комісії за напрямами роботи, які діють при радах старостату, профоргів і студради гуртожитку, а саме:

 • комісія з навчальної роботи спрямовує свою діяльність на поліпшення навчального процесу, співпрацює iз заступником директора з навчальної роботи та завідувачами відділеннь; має контролювати навчання i дисципліну студентів, вживати заходів щодо студентів, які незадовільно навчаються або порушують дисципліну; виступати ініціатором випуску інформаційних листів про стан ycпішності i дисципліни у групах, ставлення студентів до навчання; організовувати проведення науково-практичних студентських конференцій, читань;

 • комісія з виховної роботи: організовує виховну роботу серед студенів, співпрацює із заступником директора з виховної роботи; виступає ініціатором створення у коледжі культурних i мистецьких гуртків, студій; організовує для студентів мacсoвi заходи (свята, урочисті лінійки, вечори відпочинку, мистецькі конкурси, оглядові виставки); організовує різноманітні походи до культурних та мистецьких закладів;

 • комісія побутово-господарська вирішує питання, пов'язані з проживанням студентів у гуртожитку; організовує чергування груп у коледжі та визначає їх обов'язки; відповідає за чистоту i порядок у всіх приміщеннях коледжу; ініціює проведення санітарних оглядів аудиторій i кабінетів; вживає дієвих заходів щодо збереження матеріально- технічного обладнання , фондів бібліотеки, спортивних споруд; піклується про надання матеріальної допомоги студентам, які цього потребують; співпрацює iз заступником директора з виховної роботи, адміністративно-господарчою частиною, працівниками гуртожитку;

 • оздоровчо-спортивна комісія вирішує питания організації фізичної культури i спорту, пропаганди здорового способу життя; стає організатором масово-спортивних змагань, олімпіад, туристичних походів; бере участь в організації військових зборів студентів;

 • інформаційна комісія має стати ініціатором створення у коледжі стінної преси, формування редколегії, забезпечення її плідної роботи; добиватися постійного iнфopмyвaння студентів i викладачів про новини життя колективу;

 • комісія із захисту прав студента має дбати про створення належних умов для навчання та виховання студента; розв'язання конфліктних ситуацій між студентами та викладачами, батьками i викладачами, між самими студентами.

 1. Засідання Ради студентського самоврядування проводиться не менше одного разу на місяць i вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2\3 обраних до його складу членів.

 2. Кожне засідання виконавчого комітету фіксується протоколом.

 3. Рішення виконавчого органу i конференції є обов'язковими до виконання.


Мета і завдання органів студентського самоврядування

Студентське самоврядування у коледжі функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов'язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента. Формує в нього навички майбутнього організатора, керівника.

Діяльність органів студентського самоврядування направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованого на якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу.

Студентське самоврядування - це така діяльність, за допомогою якої максимально виявляються і реалізуються творчі здібності студентів, формуються моральні якості, підвищується ініціатива кожного за результатами своєї праці. У зв’язку з цим зростає роль студентських колективів із залученням молоді в процес управління справами навчального закладу.

Основні завдання студентського самоврядування:

- забезпечення і захист прав студентів;

- забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;


 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

 • сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;
  - створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;

- сприяння у працевлаштуванні випускників;

- залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час;

- контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на їх порушення;

- залучення студентів до художньої самодіяльності;

- проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВК, посвяти в студенти, випускних вечорів;

- участь у поселенні студентів у гуртожиток та виселенні їх;

- організація чергувань в гуртожитку та налагодженню пропускного режиму;

- пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень, вживання ними алкоголю, наркотиків, палінню.


Права і обов'язки органів студентського самоврядування

1. Члени організації мають права та обов'язки, якими наділені студенти вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації України згідно із законодавством та відповідно до Положення коледжу.

2. Крім викладеного, члени студентського самоврядування мають право:

- обирати і бути обраним до будь-якого органу студентського самоврядування;

- звертатися до будь-якого органу студентського самоврядування стосовно питань, що належать до компетенції цього органу та отримувати відповідь по суті питань;

- опротестовувати будь-які дії посадових, структурних підрозділів і органів студентського самоврядування, якщо вони обмежують його права чи принижують його гідність або ускладнюють досягнення цілей організації.

3. Обов'язки ради студентського самоврядування:

- чітко дотримуватися цього Положення;

- виконувати рішення і вимоги студентського самоврядування для досягнення мети і вирішення завдань організації.

Заключні положення

1.Дане Положення розроблене згідно наказу Міністерства освіти і науки України „Про .затвердження Положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах" від З квітня 2001р. За №166.

2.Дане Положення діє після прийняття його конференцією студентів та від дня його затвердження директором коледжу.

3. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться студентською радою, вступають в силу після прийняття черговою конференцією студентів.


Зміни та доповнення Положення розглянуто і схвалено студентською конференцією самоврядування коледжу 02.12.2009р.

Положення студентської ради гуртожитку Львівського автомобільно дорожнього коледжу.

Студентська Рада гуртожитку (далі - Рада) створюється для залучення широкого активу до участі у виховній , культурно - масовій , спортивно - масовій роботі і в поліпшенні - побутових умов студентів, що проживають в гуртожитку.

Рада - громадський орган самоврядування, що обирається відкритим голосуванням на ; загальних зборах мешканців гуртожитку терміном на один рік. Рада гуртожитку працює у взаємозв'язку із Радою студентського самоврядування технікуму в контакті з громадськими організаціями.

Основні форми роботи студради:

- організація контролю за поселенням студентів в гуртожиток;

- створення нормальних побутових умов;

- організація виконання мешканцями Правил внутрішнього розпорядку та контролю за ними;

- організація дозвілля студентів у гуртожитку;

- забезпечення умов для навчальних занять і відпочинку студентів у кімнатах для занять, світлицях ;

- організація спортивно - масової роботи ,туристичних походів, тощо;

- постійний контроль за збереженням майна гуртожитку;

- участь в ремонтних роботах приміщень, благоустрою і озеленення території

гуртожитку, створення спортивних майданчиківСтруктура студради гуртожитку

Студрада із свого складу обирає голову, заступника голови і розподіляє обов'язки між іншими членами Ради.

Студрада в своїй практичній діяльності керується Положенням про студентський гуртожиток, Правилами внутрішнього розпорядку в ньому і звітується про свою роботу на загальних зборах мешканців гуртожитку, на засіданнях профбюро профкому та студентської Ради гуртожитку.

Студрада працює за планом, який узгоджений з профкомом студентів технікуму та заступником директора технікуму з виховної роботи.Склад студради гуртожитку:

- голова студради;

- заступник голови студради;

- голова і члени організаційно -масової комісії;

- голова і члени культурно -масової комісії;

- голова і члени спортивно - масової комісії;

- голова і члени житлово – побутової комісії

Права студради гуртожитку

Студенти та члени студради, які проживають у гуртожитку і своїм прикладом і активністю сприяють поліпшенню виховної роботи, порядку в студентських гуртожитках, можуть заохочуватися студрадою:

- оголошенням подяки;

- нагородженням пам'ятними подарунками;

- поселенням в кращу кімнату на наступний навчальний рік.
Студрада має право виходити з проханнями перед адміністрацією про нагородження студентів.

На студентів які проживають в гуртожитку і порушують правила внутрішнього порядку, студрада може накладати такі стягнення:

- зауваження;

- догана;

- поселення в гуртожиток на наступний рік.

За систематичне або грубе порушення Правил внутрішнього розпорядку студрада має право:

- виходити з пропозиціями до адміністрації про накладання дисциплінарних стягнень по технікумі;

- порушувати перед директором питання про відрахування з технікуму.


Обов'язки і права членів студради гуртожитку

Члени студради

- в своїй роботі керуються рішеннями та інструкціями адміністрації технікуму; -виконують завдання, які поставлені перед комісією студради, в склад якої вони входять;

- беруть активну участь у всіх заходах ,що проводяться в гуртожитку;

- роблять зауваження всім порушникам Правил внутрішнього розпорядку;

- активно допомагають адміністрації гуртожитку в організації господарських робіт;

- контролюють пропускний режим в гуртожитку;

- перевіряють санітарний стан кімнат в гуртожитку;

- викликають на засідання студради порушників дисципліни.Голова студради гуртожитку

Голова студради гуртожитку факультету є заступником голови профбюро з житлово - побутової роботи.

Голова студради

- бере участь в складанні перспективного і семестрового плану роботи студради;

- контролює роботу комісій студради;

- безпосередньо бере участь в організації всіх заходів, що проводяться в гуртожитку

- слідкує за виконанням мешканцями Правил внутрішнього розпорядку в

гуртожитку;

- всі зауваження і побажання мешканців виносить на обговорення студради;

- постійно інформує профком навчального закладу та заступника директора з

виховної роботи про роботу студради та всі порушення правил проживання в

гуртожитку;

- регулярно відвідує засідання студентської Ради НЗ.

Заступник голови студради гуртожитку:

- бере участь у складанні перспективного і семестрового плану роботи студради;

- разом з головою студради організовує і планує роботу:

а) зустрічей з цікавими людьми;

б) круглого столу;

в) наочної агітації і стінної преси;

г) теле-радіо точок;

- контролює виконання планів роботи комісій студради.Комісія з організаційно-масової роботи гуртожитку:

- складає плани роботи студради і комісій;

- організовує роботу всіх комісій студради;

- веде протокол засідань студради;

- складає графік чергування членів студради;

- контролює виконання планів комісіями студради;

- за дорученням студради веде підготовку загальних зборів мешканців гуртожитку.

Комісія культурно - масової роботи гуртожитку:

- організовує лекції ,бесіди на різноманітні теми;

- проводить вечори відпочинку, тематичні вечори, музично-розважальні програми;

- поновлює, оформляє стенди наочної агітації, кімнати відпочинку в гуртожитку;

- організовує зустрічі з викладачами та адміністрацією НЗ.

Комісія житлово - побутової роботи гуртожитку:

- слідкує за забезпеченістю всім необхідним твердим і м'яким інвентарем мешканців гуртожитку, за їх своєчасним ремонтом;

- залучає студентів до поточного ремонту гуртожитку;

- слідкує за санітарним і естетичним оформленням кімнат і приміщень загального користування;

- організовує роботу кімнат побутового обслуговування;

- проводить наради із старостами поверхів і кімнат.Комісія спортивно-масової роботи гуртожитку:

- із кафедрою фізвиховання організовує спортивні змагання в гуртожитку;

- проводить спортивні змагання між гуртожитками;

- організовує туристичні поїздки та походи;

- оформляє спортивні стенди в гуртожитку;

- комплектує спортивні команди для участі в спартакіадах.

Студрада гуртожитку проводить свої засідання щомісяця. У тих випадках, коли цього вимагають обставини, члени студради збираються частіше.

Студрада гуртожитку складає два плани:

- план роботи студради (перспективний на рік і семестровий);

- план засідань студрад (на рік).Розглянуто і схвалено студентською радою гуртожитку 11.09.2006р.
с. 1

скачать файл

Смотрите также: