Про учнiвське самоврядування


с. 1
ПОЛОЖЕННЯ

про учнiвське самоврядування

Державного навчального закладу «Вище професійне училище №7» м.Миколаїв
На даному етапi розвитку суспільства училище,Учнівська рада училища покликанi забезпечувати мiцний зв’язок вивчення основ наук, формувати в учнiв свiтогляд, мораль, готувати їх до працi, свiдомого вибору професiї, розвивати громадську активнiсть, органiзаторськi здiбностi i творчу самодiяльнiсть учнів. Одним iз важливих засобiв i методiв розв’язання цих завдань є учнiвське самоврядування, яке забезпечує участь всiх учнів в управлiннi справами колективу своєї групи й училища. З цiєю метою на основi цього Положення створюються i дiє Рада училища.
1. Загальнi положення

1. Учнiвська Рада училища є виконавчим органом учнiвського самоврядування в училищі, який покликаний активно сприяти створенню згуртованого колективу як дiйового засобу морального виховання особистостi, формуванню в учнiв свiдомого й вiдповiдального ставлення до своїх прав i обов’язкiв.

2. Учнiвська Рада обирається на початку навчального року строком на один рiк вiдкритим голосуванням на загальних учнiвських зборах учнiв 1 - 2 курсів або на учнiвськiй конференцiї.

3. Загальнi учнiвськi збори (учнiвська конференцiя) проводиться не рiдше як 1 раз протягом навчального року.

4. До Учнівської Ради училища обираються найактивнiшi, встигаючi, дисциплiнованi учнi 1 - 2 курсів, якi користуються серед своїх товаришiв авторитетом i довiр’ям.
2. Завдання i змiст роботи Учнівської Ради училища

1. Основне завдання Ради училища всебiчно сприяти адміністрації навчального закладу, педагогiчному колективу у вирішенні навчально-виховних завдань. Учнiвська Рада бере активну участь в органiзацiї трудового виховання й профорiєнтацiї, позаурочної виховної роботи, розвитку самообслуговування та виробленнi в учнiв бережливого ставлення до училищної власностi, у вихованні свiдомої дисциплiни i культури поведінки учнів.

2. Рада училища органiзовує облiк вiдвiдування навчальних занять, допомагає вчителям в обладнанні навчальних кабiнетiв, лабораторій, майстерень в органiзацiї взаємодопомоги в навчаннi, пiдготовцi та проведеннi олiмпiад, спортивних змагань, конкурсiв, вечорiв приймає участь в роботі штабу профілактики тощо.

3. Рада училища органiзовує самообслуговування: прибирання класiв, кабiнетiв та iнших примiщень, впорядкування училищної території, забезпечує участь учнів у ремонтi меблiв, обладнання, пiдручникiв та iнших посiбникiв, а в канiкулярний час допомагає робити косметичний ремонт навчальних кабінетах.

4. Рада сприяє вихованню свiдомої дисциплiни i культури поведiнки учнiв у училищі i поза ним, виконання всiма учнями Правил внутрiшнього розпорядку, контролює зовнiшнiй вигляд учнiв, органiзовує вiдпочинок учнів пiд час перерв, бере участь в обговореннi поведiнки учнiв.
3. Органiзація роботи Учнівської ради училища

1. З числа своїх членiв на загальноучилищних зборах учнівський колектив обирає :

Голову учнівського самоврядування, заступника голови, голів комісій секретаря, казначея.

2. Голова Ради органiзовує роботу голів комісій.

3. Секретар органiзовує контроль за виконанням рiшень Ради училища, веде протоколи його засiдань i виступає з повiдомленнями про виконання рiшень.

4. Казначей співпрацює зі старостами груп стосовно збору коштів для потреб учнівського самоврядування,проведення вечорів відпочинку, спортивних змагань, обласних конкурсів-оглядів, відкритих заходів тощо.

5. Вiдповiдно до основного змiсту роботи Рада училища створює ланки комісій: навчання та освіти, дисципліни та порядку, культури і спорту, праці,інформації.

6. Засiдання Учнівської Ради училища проводиться 1 раз на місяць. У мiру потреби на засiдання Ради запрошуються,старости груп та найактивніші учні училища.

7.За активом Ради училища закріплюються координатори з числа педагогічних працівників ,які допомагають організовувати і контролювати роботу.

4. Учнiвська Рада училища i навчальні групи

1. Зв’язок Ради училища з навчальними групами здiйснюється через старост груп, якi обираються на класних учнівських зборах.

2. Класнi збори — колективний орган учнiвського самоврядування в групі,засідання проводяться 2 рази на семестр; рада групи 1 раз на мiсяць; ланки — 1 раз на тиждень.

3. Класнi збори приймають рiшення з питань колективу групи, заслуховують iнформацiю про рiшення Учнiвської Ради училища, напрацьовують конкретнi заходи щодо виконання рiшень, беруть участь в обговореннi поведiнки учнів групи.

4. Рада групи органiзовує роботу учнiв для виконання рiшень Ради училища i класних зборiв, роботу чергових у групі.
5. Педагогiчний колектив i Учнiвська Рада училища

1. Педагогiчний колектив спрямовує роботу Учнівської Ради училища на згуртування училищного колективу i колективів навчальних груп, розвиток громадської активностi та iнiцiативи учнiв.2. Класний керівник та майстер виробничого навчання разом з радою групи, забезпечує роботу учнівського осередку.
с. 1

скачать файл

Смотрите также: