Про внесення змін до Регламенту Львівської обласної ради V демократичного


с. 1


ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ХVІ сесія V демократичного скликанняРІШЕННЯ № 375

від 31 жовтня 2007 рокуПро внесення змін до Регламенту Львівської обласної ради
V демократичного скликання

Відповідно до п.5 ч.1 ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України від 12 січня 2007 року № 602-V "Про внесення змін до законів України щодо статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад", Закону України від 22 березня 2007 року № 812-V "Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та враховуючи висновки постійної комісії з питань депутатської діяльності, етики та регламенту, Львівська обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до Регламенту Львівської обласної ради V демокра­тичного скликання такі зміни:

1.1. Частину першу статті 1 викласти в такій редакції:

"1. Львівська обласна рада (далі - рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст у межах повноважень, визначених Конституцією України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами, а також повноважень, переданих їй сільськими, селищними, міськими радами. Обласна рада є юридичною особою, має гербову печатку, рахунки в банківських установах."

1.2. Статтю 4 виключити.

1.3. Статтю 10 викласти в такій редакції:

"Діяльність обласної ради, її органів здійснюється згідно з перспективним планом та планом роботи на рік, які розробляються з урахуванням пропозицій голови обласної ради, президії ради, постійних комісій, депутатів та голови обласної державної адміністрації."

1.4. Статтю 15 викласти в такій редакції:

"1. Перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться реєстрація депутатів особисто на підставі пред’явлення посвідчення депутата Львівської обласної ради та підтвердження своєї присутності власноручним підписом у відповідному реєстрі. Форма реєстру затверджується розпорядженням голови обласної ради.

2. Реєстрація депутатів розпочинається за 30 хвилин до початку пленарного засідання у будинку сесійної зали Львівської обласної ради за адресою: вул. Винниченка, 16 (у холі першого поверху).

3. Дані письмової реєстрації є підставою для офіційного визнання присутності депутата на пленарному засіданні.

4. Для забезпечення голосування за допомогою програмно-технічного комплексу електронної системи голосування (далі – електронна система) депутатам під розписку видається персональна картка депутата.

5. Дані письмової реєстрації є підставою для ухвалення рішення про відкриття пленарного засідання ради. Після початку засідання ради головуючий проводить реєстрацію депутатів із використанням електронної системи.

6. За потреби може проводитися перереєстрація депутатів під час пленарного засідання ради."

1.5. Статтю 16 викласти в такій редакції:

"Першу сесію новообраної ради скликає обласна територіальна виборча комісія не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості не менш як двох третин депутатів від загального складу ради."

1.6. Статтю 17 викласти в такій редакції:

" 1. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова обласної територіальної виборчої комісії (ОТВК), який інформує раду про підсумки виборів депутатів.

2. Якщо на сесії зареєструвалася більшість від загального складу ради, головуючий оголошує сесію повноважною та відкриває пленарне засідання.

3. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п'яти осіб - представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах.

4. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. Після обрання голови ради пленарні засідання веде голова обласної ради."

1.7. Статтю 18 викласти в такій редакції:

"1. Для підготовки проведення І сесії новообраної ради та подання пропозицій з питань, які передбачається винести на її розгляд, новообрані депутати - представники політичних партій, які ввійшли до складу нової ради, за участю голови обласної територіальної виборчої комісії та керуючого справами обласної ради формують підготовчу групу.

2. Підготовча група формується пропорційно до отриманих політичною партією (блоком) депутатських місць у новообраній раді. Пропозиції кандидатур до складу підготовчої групи подаються за рішенням загальних зборів новообраних депутатів від політичної партії чи блоку, які ввійшли до складу нової ради. Група обирає голову та секретаря, засідання групи протоколюються, рішення приймаються більшістю від складу групи.

3. За 10 днів до початку І сесії підготовча група подає голові ТВК проект порядку денного, обов'язковими питаннями якого повинні бути: обрання голови Львівської обласної ради, заступників голови, утворення постійних комісій ради та обрання їх голів. Повноваження підготовчої групи закінчуються після завершення роботи І сесії ради."

1.8. Статтю 22 викласти в такій редакції:

"Лічильна комісія обирається для організації голосувань ради і визначення їх результатів. Лічильна комісія підраховує голоси під час голосування, а також розглядає звернення депутатів, пов’язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні, здійснює контроль за використанням електронної системи підрахунку голосів картками."

1.9. Статтю 23 викласти в такій редакції:

"Лічильна комісія обирається радою з числа депутатів шляхом відкритого голосування. До складу лічильної комісії на весь період повноважень ради обирається по одному представнику від кожної депутатської фракції, офіційно зареєстрованої на момент обрання лічильної комісії."

1.20. Статтю 24 викласти в такій редакції:

"Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови та секретаря. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких внесено для голосування.

За підсумками засідання лічильної комісії складається протокол, який підписують усі члени комісії. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів її членів. Засідання лічильної комісії повноважне за умови присутності більше половини її членів від загального складу комісії.

Під час голосування без застосування ПТК підрахунок голосів на сесії за її рішенням доручається лічильній комісії."

1.21. Частину четверту статті 27 викласти в такій редакції:

" 4. Проект рішення повинен мати погоджувальні підписи (візи):

- автора (ініціатора) проекту; радника-редактора; голови відповідної галузевої постійної комісії (або голів кількох комісій, якщо питання стосується компетенції кількох постійних комісій); начальника юридичного відділу; керуючого справами обласної ради. Якщо автором проекту є депутатська фракція чи група, то обов’язково потрібна віза її керівника."

1.22. Частину першу статті 28 викласти в такій редакції:

"1. Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, визначення остаточного його варіанта покладається на ініціаторів проекту та виконавчий апарат ради."

1.23. Статтю 52 викласти в такій редакції:

"Тексти виступів депутатів, які записалися на виступ, але не мали змоги проголосити їх у зв’язку з припиненням дебатів, на прохання депутатів можуть бути додані до протоколу засідання, якщо вони подаються до виконавчого апарату ради відразу ж після закінчення засідання."

1.24. Статтю 54 викласти в такій редакції:

"1. Процедурними є питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні ради. Вони не вимагають обговорення в постійних комісіях. Якщо виникає сумнів у тому, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, то, після скороченого обговорення, рішення про це ухвалюється однією третиною голосів депутатів від загального складу ради.

2. Рішення з процедурних питань ухвалюються однією третиною голосів депутатів від загального складу ради.

Процедурне рішення приймається відкритим голосуванням і заноситься до протоколу пленарного засідання."

1.25. Частину другу статті 61 викласти в такій редакції:

"2. Записи на виступ проводяться за допомогою електронної системи голосування або в разі виходу її з ладу – через подання головуючому на сесії відповідного письмового прохання. Головуючий надає слово згідно зі списком."

1.26. Назву глави 2.10. "Ухвалення рішень" змінити на назву "Рішення ради".

1.27. Частину четверту статті 63 викласти в такій редакції:

"4. Зауваження, поправки, доповнення до проекту рішення подаються письмово головуючому, у тому числі і під час обговорення. Подані поправки і доповнення до проекту рішення ставляться на голосування."

1.28. Статтю 67 викласти в такій редакції:

"1. Рада ухвалює рішення відкритим (поіменним) або таємним голосуванням.

2. Відкрите (поіменне) голосування проводиться зі всіх питань, які виносяться на голосування, окрім випадків, передбачених частиною 5 цієї статті.

3. Відкрите (поіменне) голосування здійснюється за допомогою ПТК електронної системи голосування, а в разі його несправності - шляхом підняття депутатами рук і підрахунку голосів лічильною комісією. Результати голосування оприлюднюються у сесійній залі за допомогою ПТК електронної системи голосування у вигляді загальної кількості голосів, поданих "за", "проти" і "утрималися" (у разі несправності ПТК електронної системи голосування - шляхом оголошення результатів головою лічильної комісії).

4. За пропозицією депутатів, підтриманою не менше як однією третиною голосів від загального складу ради, може бути оприлюднений результат голосування кожного із депутатів, який взяв у ньому участь, а також результати голосування кожної з депутатських фракцій (груп).

5. Таємне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою не менш як однією третиною голосів від загального складу ради.

Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках:

- обрання голови ради, заступників голови ради, звільнення їх з посади;

- ухвалення рішення про недовіру голові Львівської обласної державної адміністрації;

- подання до Кабінету Міністрів України та Президента України пропозицій щодо голови Львівської обласної державної адміністрації;

- інших питань.

Таємне голосування проводиться бюлетенями для таємного голосування."

1.29. Статтю 71 викласти в такій редакції:

"1. Тексти прийнятих радою рішень оформляються виконавчим апаратом ради та їх авторами.

Оригінал рішення повинен мати погоджувальні підписи (візи):

- автора (ініціатора) проекту; радника з питань роботи з постійними комісіями (який оформляв даний проект рішення); радника-редактора; голови відповідної галузевої постійної комісії (або голів кількох комісій, якщо питання стосується компетенції кількох постійних комісій); завідувача сектору протокольної роботи; начальника відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення; начальника юридичного відділу обласної ради; керуючого справами обласної ради. Якщо автором проекту є депутатська фракція чи група, то обов’язково потрібна віза її керівника.

2. Текст рішення, прийнятий радою, візується на звороті першого аркуша рішення. Якщо текст рішення завізований із зауваженнями, їх подають на підпис разом із текстом рішення.

3. Віза включає в себе назву посади візувача та розшифровку підпису. Візи розміщуються так: зліва - назва посади, справа - підпис і розшифровка підпису.

4. Тексти прийнятих рішень оформляються в 5-денний термін та подаються керуючим справами обласної ради на підпис головуючому на пленарному засіданні.

5. Кожному рішенню Львівської обласної ради сектор протокольної роботи присвоює порядковий номер із зазначенням дати його прийняття. Нумерація рішень починається з початком кожного скликання Львівської обласної ради.

6. Головуючий на засіданні повинен підписати ухвалені радою і належно оформлені рішення впродовж 10-ти днів від дня їх прийняття."

1.30. Частину першу статті 81 викласти в такій редакції:

"1. Заява про надання слова на пленарному засіданні подається письмово на ім’я головуючого на засіданні після затвердження порядку розгляду питань на пленарних засіданнях. У заяві вказуються такі дані: від якої депутатської фракції, групи або постійної комісії уповноважений виступити депутат, чи він виступає особисто."

1.31. Частину першу статті 95 викласти в такій редакції:

"1. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного і того ж питання, виключають одна одну, рада спочатку проводить голосування щодо пропозиції, внесеної депутатами від опозиції, а далі - щодо інших пропозицій у порядку їх внесення, і при цьому обирає з них ту, яка є прийнятною для подальшого розгляду за її суттю. Результатом вибору однієї з таких пропозицій є відхилення інших, і решта на голосування не ставиться. Вибір визначеної для подальшого розгляду пропозиції здійснюється більшістю голосів депутатів від загального складу ради."

1.32. Статтю 105 викласти в такій редакції:

" До протоколу засідання ради додаються:

- реєстр письмової реєстрації депутатів;

- інформація про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів;

- інформація про реєстрацію запрошених;

- результати відкритого (поіменного) та таємного голосування;

- результати голосування з процедурних питань;

- тексти невиголошених виступів депутатів;

- окремі думки депутатів щодо ухвалених радою рішень."

1.33. Статтю 111 викласти в такій редакції:

" 1. Повноваження депутата обласної ради припиняються достроково:

- у разі втрати депутатом громадянства України;

- у зв'язку з обранням або призначенням депутата на посаду, яка за законом не сумісна з виконанням депутатських повноважень;

- у зв'язку з обранням його депутатом іншої ради;

- у разі визнання судом депутата недієздатним або безвісно відсутнім;

- у зв'язку з набранням чинності обвинувальним вироком суду про позбавлення волі особи, яка є депутатом.

- відкликання його політичною партією (виборчим блоком політичних партій), за виборчим списком якої його було обрано депутатом ради, у разі невходження депутата, обраного за виборчим списком відповідної місцевої організації політичної партії (виборчих блоків політичних партій) до складу депутатської фракції відповідної місцевої організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій), або його виходу зі складу такої депутатської фракції внаслідок подання депутатом особистої заяви про вихід з депутатської фракції, або переходу депутата в іншу депутатську фракцію, або з інших підстав, встановлених вищим керівним органом політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим списком відповідної місцевої організації якої він був обраний депутатом обласної ради.

Повноваження депутата обласної ради можуть припинятися достроково також за рішенням ради:

- у зв'язку з набранням чинності обвинувальним вироком суду, за яким депутата засуджено до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі;

- у зв'язку з особистою заявою депутата про складення ним депутатських повноважень.

2. У разі дострокового припинення повноважень чи смерті депутата Львівська обласна територіальна виборча комісія визнає депутатом замість вибулого депутата іншого кандидата в депутати ради відповідно до вимог чинного законодавства України про вибори депутатів місцевих рад.

3. Депутат, який бажає достроково скласти депутатські повноваження, звертається особисто до ради із заявою, у котрій викладає мотиви прийнятого ним рішення. Заява депутата про складення ним повноважень не може бути відкликана."

1.34. Статтю 112 викласти в такій редакції:

"1. Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами, обраними за виборчим списком відповідної місцевої організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій).

2. Порядок вступу до депутатської фракції або виходу з неї визначається рішенням вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим списком відповідної місцевої організації якої він був обраний депутатом.

3. Депутат може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні ради інформує депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.

4. Невходження депутата, обраного за виборчим списком відповідної місцевої організації політичної партії (виборчих блоків політичних партій) до складу депутатської фракції відповідної місцевої організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій), або його виходу зі складу такої депутатської фракції внаслідок подання депутатом особистої заяви про вихід з депутатської фракції, або переходу депутата в іншу депутатську фракцію є підставою для дострокового припинення повноважень депутата."

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, етики та регламенту (Т.Колтик).

Голова обласної ради М.Сеник
с. 1

скачать файл

Смотрите также: