Програма факультативу із зарубіжної літератури «героїчнийепо с народівсвіту»


с. 1
АВТОРСЬКА

ПРОГРАМА ФАКУЛЬТАТИВУ

ІЗ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


«Г Е Р О Ї Ч Н И Й Е П О С

Н А Р О Д І В С В І Т У »

Укладач: Світлана Цибульська, вчитель вищої кваліфікаційної категорії зарубіжної літератури, «старший вчитель» Теребовлянської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №3

2008


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

В системі освіти актуальною є проблема формування розвитку особистості, здатної засвоїти коди кількох культур, готової до самовизначення, самоосвіти на основі співробітництва і діалога різних культур, що засновані на культурному досягненні, національних традиціях, морально-ціннісних поглядах різних народів, розумінні і повазі духовного спадку інших народів.

Мета інтегрованого курсу «Героїчний епос народів світу», який є передпрофільним для учнів 7 класу загальноосвітніх шкіл, -- дати глибокі знання з середньовічної літератури, зокрема героїчного епосу, на широкому культурно-історичному тлі видатних пам’яток світового письменства; розвивати духовно-моральну культуру, естетичні смаки учнів засобами різножанрової народної поетики Середньовіччя і творами світового мистецтва; виробляти в учнів потребу пошуку і опрацювання інформації, що може бути використана при розв’язуванні поставлених перед ними дослідницьких завдань.

Героїчний епос та твори світового мистецтв подаються з урахуванням новітніх досліджень в історико-філологічній науці, здійснених за останні десятиріччя вітчизняними і зарубіжними авторами і з урахування вікових особливостей учнів.

Викладання матеріалу поєднується з науковими поясненнями, коментарями, спеціально розробленими запитаннями і завданнями дослідницького характеру, використанням інформації Інтернету.

Завдання курсу

Методичні:


 • навчити учнів розуміти, аналізувати та використовувати історико-теоретичні методи дослідження героїчного епосу часів розвинутого феодалізму, творів народної поетики різних культур;

 • навчати учнів розуміти і характеризувати твори різних видів світового мистецтва;

 • виробляти навички зіставлення і порівняння художнього тексту з творами мистецтва;

 • виробляти навички дослідницької діяльності з використанням комп’ютерних технологій.

Пізнавальні:

 • формувати в учнів уявлення про художню літературу як мистецтво слова, важливу складову системи мистецтв і духовної культури окремих народів світу, людства в цілому;

 • давати учням оптимальний обсяг літературознавчих понять і термінів, необхідних для повноцінного аналізу художніх творів та їх інтерпретацій у мистецтві;

 • навчати навикам визначення національної своєрідності і загальнолюдської значущості творів світової літератури і мистецтва

 • розвивати усне і писемне мовлення, мислення учнів;

 • дати уявлення про особливості розвитку народної поетики різних народів часів розвинутого феодалізму, навчати розумінню творів народного епосу, в яких відображені моральні цінності людства, начати учнів бачити літературу як частину єдиного світу, в якому живе людина, познайомити з шедеврами світового мистецтва.

Практичні:

 • навчити основам аналізу епічного твору, творам різних видів мистецтва;

 • формувати потребу в читанні літературних творів, в дослідницькій діяльності, здатність насолоджуватися творами мистецтва, реалізувати духовний потенціалу власному житті;

 • прививати цікавість до літератури і мистецтва вітчизняних авторів, розвивати навички естетичного аналізу твору, виховувати естетичні смаки, бажання і вміння створювати власні інтерпретації.

Важливим критерієм відбору творів є їх відповідність віковим інтересам учнів і доступність за проблематикою.

Даний курс розрахований на 35 годин для 8-9 класів профільного навчання, але може застосовуватися у 8-11 класах універсального профілю. У 7 класі програму можна використовувати в умовах передпрофільної підготовки. В такому випадку мета курсу – створення орієнтаційної та мотиваційної основи для осмисленого вибору гуманітарного профілю навчання. Досягнути цього пропонується шляхом знайомства семикласників з літературою зрілого Середньовіччя на матеріалі достатньо простих і захоплюючих занять міжпредметного змісту.

Систематизуючими принципами програми є історизм та опора на використання комп’ютерних технологій і на різні жанри мистецтва.

Принцип історизму допомагає учням крізь призму історії зрозуміти динаміку сьогоднішнього життя, знайти власне призначення. Різні жанри мистецтва розглядаються в програмі, як система образів і уявлень, в котрих специфічно втілена свідомість людей давніх цивілізацій, їх відношення до оточуючого світу, осмислення історичного розвитку, поняття патріотизму. В програмі на матеріалі героїчного епосу простежується, як і чому змінюється інтерпретація сюжетів та образів з рухом історії людства.

Діяльність учителя на факультативних заняттях повинна будуватися на основі принципа творчої співпраці з учнями. Вчитель-філолог має чудово володіти навичками праці з комп’ютерними технологіями, мати власні доробки: проекти, публікації, презентації, наукові дослідження.

Відобразити набуті знання і навики учні зможуть у творчих доробках у різних напрямках у формі виставок, фестивалів, конкурсних робіт, навчально-дослідницької конференції.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

7-11 класи

35 годин
К – сть

годин

Тема і зміст занять

Вимоги до учнів

1.

2.

3.


4.

5.6.
7.

8.

9.


10.

11.


12.

13.


14.

15.


16.

17.


18.

19.


20.

21.


22.
23.
24.

25.


26.

27.
28.

29.
30.

31.


32.

33.

34.

35.


1

1

1


1

11
1

1

1


1

1

1


1

11

1

11

1

1


1

1


1
1

1

11
1

1
1


1

1

1


1


1

Вступ.

Загальна характеристика доби Середньовіччя: раннє Середньовіччя та зріле Середньовіччя. Історичні умови формування і розвитку героїчного епосу.

Урізноманітнення літератури за змістом і жанрами. Розквіт народної поезії.

Творці і виконавці народної поезії: дружинні співці, мандрівні актори, співці-потішники. Жанри героїчного епосу: пісні та епопеї. Предмет героїчного епосу – історія народу, боротьба за племінну і народну єдність. Умови створення народної поетики: племінні міжусобиці, формування державності та боротьба з чужоземними набігами. Центральні персонажі та їх характер. Своєрідність епосу: історична основа; поетична пере осмисленість. Питання авторства.


Кельтський епос

Кельтський епос. Історичні передумови створення. Саги (скели): основа розповіді, прозова форма з віршованими вставками, система персонажів. Уладський цикл саг.


Саги про Кухуліна. Поєднання у творах родового побуту і фантастично складної життєвої долі сина бога світла Кухуліна. «Сватання Емер», «Хвороба Кухуліна», «Смерть Кухуліна». Образ богатиря Кухуліна.


Героїзація та ідеалізація образу Кухуліна. Кельтський епос у світовому мистецтві. Дослідницька робота учнів з використанням комп’ютерних технологій.

Захист дослідницьких робіт (рефератів, малюнків, публікацій, презентацій тощо) за сагами про Кухуліна.


Д а в н ь о г е р м а н с ь к и й та англосаксонський епос.

Давньогерманський та англосаксонський епос. Історичні передумови створення. «Пісня про Хільдебранда» -- єдиний зразок героїчної пісні континентальних германців. Основа уривку. Конфлікт між обов’язком воїна і батьківським почуттям. Широка популярність твору, інтерпретація сюжету в творах мистецтва.


«Поема про Беовульфа». Основа сюжету – історичне минуле германських племен. Фольклорно-казкові і міфологічні образи епосу. Образ хороброго витязя Беовульфа.
Давньоскандинавський епос .

Давньоскандинавський епос .

«Старша Едда». Історичні передумови створення. Найстаріша з пісень епосу «Слово про Вйолунда». Сюжет твору. Волелюбний пафос пісні.
Поєднання міфологічного і героїчного в епосі «Слово про Вйолунда». Дослідницька робота учнів з використанням комп’ютерних технологій.
Французький героїчний епос.

Французький героїчний епос. Історичні передумови епосу. Поеми «шансон де жест» («пісні про діяння») . Три цикли пісень: Королівський (головний герой Карл Великий), Гарена де Монглана (головний герой – ідеальний васал), Доона де Майанса – феодальний цикл.

Французький героїчний епос у творах світового мистецтва.

«Пісня про Роланда».Історична основа твору. Зображення боротьби французів з арабськими завойовниками. Християнський світ в поемі. Головні персонажі пісні. Образ Роланда. Інтерпретація образу Роланда у різних жанрах мистецтва.


Тема кохання і відданості в епосі. Жіночі образи: Альда (наречена Роланда) та Брамімонда (дружина Марсилія).

Наукові дослідження про історію створення епосу. «Пісня про Роланда» у творах світового мистецтва. Дослідницька робота учнів з використанням комп’ютерних технологій.


Захист дослідницьких робіт (рефератів, малюнків, публікацій, презентацій тощо) за французьким епосом.
Іспанський героїчний епос.

Іспанський героїчний епос. Історичні передумови створення епосу. Вплив античності, християнства та арабської культури. Сід – центральна постать епосу. Поема «Родріго». Особливості іспанського епосу: різноманітний життєвий фон і оптимістичне світосприйняття. Іспанський героїчний епос у творах світового мистецтва.

«Пісня про мого Сіда» -- перлина іспанської літератури. Сюжет і композиція твору. Дійові особи: король Альфонс, інфант де Карріон.

Образ Сіда, його історичний прототип. Образ Сіда в різних жанрах світового мистецтва.

«Пісня про мого Сіда» в творах світового мистецтва. Дослідницька робота учнів з використанням комп’ютерних технологій.

Захист дослідницьких робіт (рефератів, малюнків, публікацій, презентацій тощо) за іспанським епосом.


Німецький героїчний епос. Німецький героїчний епос. Історичні передумови створення. Вплив рицарської поезії, роману і лірики вагантів на епос. Поема «Гудруна», цикл поем про Дитріха Бернського.

«Пісня про Нібелунгів». Історія та географія створення. Сюжет і композиція пісень-авантюр. Казкові елементи пісні.

Образ Зігфрида. Головні персонажі «Пісні про Нібелунгів»: Гунтер, Крімхільда, Етцель. Долі нероїв.

Дослідницька робота учнів з використанням комп’ютерних технологій: походження «Пісні про Нібелунгів», спільність зі старовинними піснями скандинавів, світ міфів та казок у творі.


Захист дослідницьких робіт (рефератів, малюнків, публікацій, презентацій тощо) за німецьким епосом.
Східнослов’янський епос. Східнослов’янський епос.

Історичні передумови створення. Билини. Основа епосу – історія Київської Русі. Провідні цикли епосу та їх герої: богатирі, полениці, міфічні істоти. Міфічні та казкові елементи билин. Билини Київського циклу.


Билини Київського циклу. «Ілля Муромець та Ідолище в Києві». Герої циклу Ілля Муромець, Добриня Микитич і Олексій Попович.

Дослідницька робота учнів з використанням комп’ютерних технологій: загадковий образ богатиря Іллі Муромця.

Захист дослідницьких робіт (рефератів, малюнків, публікацій, презентацій тощо) за східнослов’янським епосом.


Південнослов’янський героїчний епос.

Південнослов’янський героїчний епос. Історичні передумови створення. Епосу сербів, хорватів, болгар. Юнацькі пісні південних слов’ян і билини східних слов’ян. Головні герої епосу Мамчил і Марко Королевич. Відтворення південнослов’янського епосу в творах Й.Гете, В.Скотта, братів Грімм, О.Пушкіна, П.Меріме, М.Старицького, І.Франка.


Косовські пісні. Історична основа твору – Косівська битва (1389) між сербами і турками. Герої циклу: князь Лазар, брати Юговичі, Марко Королевич. Скорбота і народне горе у піснях. Українські перекладачі пісень – М.Старицький, М.Рильський, Л.Первомайський.
Дослідницька робота учнів з використанням комп’ютерних технологій: походження та історичний зміст південнослов’янського епосу епосу .

Захист дослідницьких робіт (рефератів, малюнків, публікацій, презентацій тощо) за східнослов’янським епосом.


Віртуальна подорож у світ героїчного епосу (з використанням дослідницьких робіт учнів).
Підсумкове заняття.

Учень:

 • характеризує літературу Середньовіччя;

 • тлумачить поняття «героїчний епос»;

 • знаходить інформацію в Інтернеті про Середні віки;

 • розрізняє жанри мистецтва Середньовіччя.


Учень:

 • розрізняє жанри героїчного епосу, ознаки народного епосу;

 • визначає тематику творів героїчного епосу;

 • знаходить інформацію в Інтернеті за темою.

Учень:

 • розрізняє жанри героїчного епосу, ознаки саги;

 • знаходить інформацію в Інтернеті про кельтський епос, користується послугами віртуальних довідок, бібліотек.Учень:

 • характеризує саги за змістом;

 • аналізує вчинки героя;

 • характеризує образ богатиря Кухуліна.Учень:

 • досліджує образ героя саги з використанням комп’ютерних технологій;

 • зіставляє образ Кухуліна в творах мистецтва.


Учень:

 • захищає роботу дослідницького характеру.


Учень:

 • розповідає про створення давньогерманського епосу:

 • характеризує уривок «Пісні про Хільдебранда»;

 • зіставляє образи Хільдебранда та його сина Хадубранда;

 • знаходить спільне і відмінне у «Пісні» та її інтерпретаціях.


Учень:

 • розповідає про створення «Поеми про Беовульфа»;

 • характеризує сюжет епосу;

 • характеризує головного героя.Учень:

 • розповідає про створення «Старшої Едди»;

 • характеризує сюжет епосу;

 • визначає мотиви твору.


Учень:

 • досліджує зміст епосу в уривках з використанням комп’ютерних технологій;

 • зіставляє сюжет твору в різних видах мистецтва.


Учень:

 • розповідає про створення французького епосу;

 • дає загальну характеристику основним циклам епосу;

 • знаходить інформацію в Інтернеті про французький епос, користується послугами віртуальних довідок , бібліотек;

 • висловлює власні судження про відображення французького

 • епосу у різних видах мистецтва


Учень:

 • розповідає про створення пісні;

 • переказує зміст епосу;

 • зіставляє образ Роланда у різних творах мистецтва.


Учень:

 • характеризує жіночі образи;

 • висловлює міркування про вчинки героїв.


Учень:

 • досліджує історію створення епосу з використанням комп’ютерних технологій;

 • зіставляє інтерпретації епосу в різних видах мистецтва.Учень:

 • захищає роботу дослідницького характеру.


Учень:

 • розповідає про створення іспанського епосу;

 • дає загальну характеристику творам епосу;

 • знаходить інформацію в Інтернеті про іспанський епос, користується послугами віртуальних довідок , бібліотек;

 • висловлює власні судження про відображення іспанського епосу у різних видах мистецтва.Учень:

 • розповідає про створення пісні;

 • переказує зміст епосу;

 • характеризує події та образи епосу.Учень:

 • характеризує образ Сіда;

 • зіставляє образ Сіда у різних творах мистецтва.


Учень:

 • досліджує епос з використанням комп’ютерних технологій;

 • зіставляє інтерпретації епосу в різних видах мистецтва.


Учень:

 • захищає роботу дослідницького характеру.


Учень:

 • розповідає про створення німецького героїчного епосу;

 • дає загальну характеристику творам;

 • знаходить інформацію в Інтернеті про іспанський епос, користується послугами віртуальних довідок , бібліотек.Учень:

 • розповідає про створення пісні;

 • переказує зміст епосу;

 • коментує події твору.Учень:

 • характеризує головні персонажі епосу;

 • зіставляє образ Зігфріда у різних творах мистецтва.


Учень:

 • досліджує епос з використанням комп’ютерних технологій;

 • зіставляє інтерпретації епосу в різних видах мистецтва.Учень:

 • захищає роботу дослідницького характеру.Учень:

 • розповідає про створення билин;

 • дає загальну характеристику творам та героям ;

 • знаходить інформацію в Інтернеті про билини, користується послугами віртуальних довідок , бібліотек.Учень:

 • характеризує билини Київського циклу і його героїв;

 • коментує текст билини.Учень:

 • досліджує образ богатиря з використанням комп’ютерних технологій;

 • зіставляє образ Іллі в різних видах мистецтва.


Учень:

 • захищає роботу дослідницького характеру.


Учень:

 • розповідає про створення юнацьких пісень;

 • дає загальну характеристику героям епосу ;

 • знаходить інформацію в Інтернеті про сербський епос, користується послугами віртуальних довідок , бібліотек.


Учень:

 • характеризує пісні в уривках;

 • коментує текст пісень;

 • зіставляє уривки у різних перекладах.

Учень:

 • досліджує тексти епосу з використанням комп’ютерних технологій;

 • зіставляє події і образи в різних видах мистецтва.


Учень:

 • захищає роботу дослідницького характеру.Учень:

 • коментує зібрані матеріали;

 • узагальнює і підсумовує вивчене.
ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЗАНЯТЬ КУРСУ

Зміст програмового матеріалу


Кільк.

годин


Дата

1-2

3-5

6

7-8


9-10


11-14

15

16-19


20


21-24

25


26-28

29

30-32


33


34

35


Вступ (2 год)

Загальна характеристика доби Середньовіччя: раннє Середньовіччя та зріле Середньовіччя. Історичні умови формування і розвитку героїчного епосу.

Урізноманітнення літератури за змістом і жанрами. Розквіт народної поезії.

Творці і виконавці народної поезії: дружинні співці, мандрівні актори, співці-потішники. Жанри героїчного епосу: пісні та епопеї. Предмет героїчного епосу – історія народу, боротьба за племінну і народну єдність. Умови створення народної поетики: племінні міжусобиці, формування державності та боротьба з чужоземними набігами. Центральні персонажі та їх характер. Своєрідність епосу: історична основа; поетична пере осмисленість. Питання авторства.


Кельтський епос (3 год)

Кельтський епос. Історичні передумови створення. Саги (скели): основа розповіді, прозова форма з віршованими вставками, система персонажів. Уладський цикл саг.Саги про Кухуліна. Поєднання у творах родового побуту і фантастично складної життєвої долі сина бога світла Кухуліна. «Сватання Емер», «Хвороба Кухуліна», «Смерть Кухуліна». Образ богатиря Кухуліна. Героїзація та ідеалізація образу Кухуліна. Кельтський епос у світовому мистецтві. Дослідницька робота учнів з використанням комп’ютерних технологій.


Захист дослідницьких робіт (рефератів, малюнків, публікацій, презентацій тощо) за сагами про Кухуліна.
Давньогерманський та англосаксонський епос (2 год)

Давньогерманський та англосаксонський епос. Історичні передумови створення. «Пісня про Хільдебранда» -- єдиний зразок героїчної пісні континентальних германців. Основа уривку. Конфлікт між обов’язком воїна і батьківським почуттям. Широка популярність твору, інтерпретація сюжету в творах мистецтва. «Поема про Беовульфа». Основа сюжету – історичне минуле германських племен. Фольклорно-казкові і міфологічні образи епосу. Образ хороброго витязя Беовульфа.


Давньоскандинавський епос (2 год)

Давньоскандинавський епос .

«Старша Едда». Історичні передумови створення. Найстаріша з пісень епосу «Слово про Вйолунда». Сюжет твору. Волелюбний пафос пісні. Поєднання міфологічного і героїчного в епосі «Слово про Вйолунда». Дослідницька робота учнів з використанням комп’ютерних технологій.
Французький героїчний епос (4год)

Французький героїчний епос. Історичні передумови епосу. Поеми «шансон де жест» («пісні про діяння») . Три цикли пісень: Королівський (головний герой Карл Великий), Гарена де Монглана (головний герой – ідеальний васал), Доона де Майанса – феодальний цикл. Французький героїчний епос у творах світового мистецтва.

«Пісня про Роланда».Історична основа твору. Зображення боротьби французів з арабськими завойовниками. Християнський світ в поемі. Головні персонажі пісні. Образ Роланда. Інтерпретація образу Роланда у різних жанрах мистецтва. Тема кохання і відданості в епосі. Жіночі образи: Альда (наречена Роланда) та Брамімонда (дружина Марсилія).

Наукові дослідження про історію створення епосу. «Пісня про Роланда» у творах світового мистецтва. Дослідницька робота учнів з використанням комп’ютерних технологій.


Захист дослідницьких робіт (рефератів, малюнків, публікацій, презентацій тощо) за французьким епосом.
Іспанський героїчний епос (4 год)

Іспанський героїчний епос. Історичні передумови створення епосу. Вплив античності, християнства та арабської культури. Сід – центральна постать епосу. Поема «Родріго». Особливості іспанського епосу: різноманітний життєвий фон і оптимістичне світосприйняття. Іспанський героїчний епос у творах світового мистецтва.

«Пісня про мого Сіда» -- перлина іспанської літератури. Сюжет і композиція твору. Дійові особи: король Альфонс, інфант де Карріон.

Образ Сіда, його історичний прототип. Образ Сіда в різних жанрах світового мистецтва.

«Пісня про мого Сіда» в творах світового мистецтва. Дослідницька робота учнів з використанням комп’ютерних технологій.
Захист дослідницьких робіт (рефератів, малюнків, публікацій, презентацій тощо) за іспанським епосом.
Німецький героїчний епос (4 год)

Німецький героїчний епос. Історичні передумови створення. Вплив рицарської поезії, роману і лірики вагантів на епос. Поема «Гудруна», цикл поем про Дитріха Бернського.

«Пісня про Нібелунгів». Історія та географія створення. Сюжет і композиція пісень-авантюр. Казкові елементи пісні.

Образ Зігфрида. Головні персонажі «Пісні про Нібелунгів»: Гунтер, Крімхільда, Етцель. Долі нероїв.

Дослідницька робота учнів з використанням комп’ютерних технологій: походження «Пісні про Нібелунгів», спільність зі старовинними піснями скандинавів, світ міфів та казок у творі.
Захист дослідницьких робіт (рефератів, малюнків, публікацій, презентацій тощо) за німецьким епосом.
Східнослов’янський епос (3 год)

Східнослов’янський епос.Історичні передумови створення. Билини. Основа епосу – історія Київської Русі. Провідні цикли епосу та їх герої: богатирі, полениці, міфічні істоти. Міфічні та казкові елементи билин. Билини Київського циклу. Билини Київського циклу. «Ілля Муромець та Ідолище в Києві». Герої циклу Ілля Муромець, Добриня Микитич і Олексій Попович. Дослідницька робота учнів з використанням комп’ютерних технологій: загадковий образ богатиря Іллі Муромця.


Захист дослідницьких робіт (рефератів, малюнків, публікацій, презентацій тощо) за східнослов’янським епосом.
Південнослов’янський героїчний епос (3 год)

Південнослов’янський героїчний епос. Історичні передумови створення. Епосу сербів, хорватів, болгар. Юнацькі пісні південних слов’ян і билини східних слов’ян. Головні герої епосу Мамчил і Марко Королевич. Відтворення південнослов’янського епосу в творах Й.Гете, В.Скотта, братів Грімм, О.Пушкіна, П.Меріме, М.Старицького, І.Франка. Косовські пісні. Історична основа твору – Косівська битва (1389) між сербами і турками. Герої циклу: князь Лазар, брати Юговичі, Марко Королевич. Скорбота і народне горе у піснях. Українські перекладачі пісень – М.Старицький, М.Рильський, Л.Первомайський. Дослідницька робота учнів з використанням комп’ютерних технологій: походження та історичний зміст південнослов’янського епосу епосу .


Захист дослідницьких робіт (рефератів, малюнків, публікацій, презентацій тощо) за східнослов’янським епосом.
Віртуальна подорож у світ героїчного епосу (з використанням дослідницьких робіт учнів).
Підсумкове заняття.2

31

2

2


4


1

4

14

1


3

1

3


1

1


1


ДОДАТКИ
Приклади використання героїчного епосу у творах мистецтва
Сюжети і мотиви

Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво

Інші види

1.

2.


3.

4.


5.

6.
7.

8.

9.


Середньовічна література. Формування героїчного епосу.

Кельтський епос.


Давньогерманський та англосаксонський епос.

Давньоскандинавський епос.

Французький епос.


Іспанський епос.


Німецький епос

Східнослов’янський епос.


Південнослов’янський епос.

Irish Ёрш - Ирландские песни о главном. «Четыре черепа для Кухулина»


О.Мерме опера «Роланд вРонсевальській ущелині», 1864

Музика І.Албеніса і М.Фальї

(ХХст.)

Р.Вагнер, цикл опер «Перстень Нібелунгів»

«Улица Радио»
Легенды и Мифы. Эпос
, 2002
Л.Піпков, опера «Момчіл», 1948

Мініатюра Середньовічний письменник за роботою, 15 ст.;

Брудерлам Мельхіор «Зустріч Марії з Єлизаветою» (14 ст.)


Дж.Лейєндеккер, «Кухулін в бою», 1922; Кухулін
Гіацинто Гаудензі;

Кухулин”.О. Фанталов.Гордєєв Денис, ілюстрації; «Грендель», «Битва с драконом»
Крис Дин
Франсуа Беранже;


ілюстрації О.Фанталова.

Ілюстрації на сайті

http://www.asatru.ru/index1.htm


І.Архипов, ілюстрації;

Д.Бісті, ілюстрації;

Доре, ілюстрації

Д.Бісті, ілюстрації
А.Рекем (Англія), ілюстрації; В.Носков, ілюстрації; «Карлик Альбрихи рейнские девы»
К. Васильев


Зображення богатирів у жанрі палехи; «Богатирі», 1898, «Богатирський галоп», 1914 «Богатир»,1870 А.Васнєцов, «Богатир» Врубель
Урош Преді, «Дівчина Косовка»;

Образ св. великомученика Лазаря, царя Сербії; давні фрески з зображенням Лазаря

Собор Нотр-Дам в Парижі; Собор Святого Марка в Венеції; Антеламі Бенедетто рельєф

«Зняття з хреста» (13 ст.)

Екранізація епосу:

« Беовульф 2(фильм, 1999)

«Тринадцатый воин « (1999)

« Беовульф и Грендель» (фильм) (2005)

«Беовульф» (фильм, 2007)

Камяні рельєфи з зображенням міфів.
Кафедральний собор в Ахені;

Пам’ятники Роланду в Європі; фрески з зображен-ням Карла Великого.
http://www.russianplanet.ru/filolog/epos/cid/gallery.htm галерея

Храм св. Софії в Києві; пам’ятники богатирям в Росії та україні; мультипліка-

ційнійні фільми.
Монастир в Раваніце; збірка «Болгарські казки про Марка Королевича».


Інтернет-адреси літературних текстів, довідок


 1. http://uk.wikipedia. org/wiki/ -- Доба Середньовіччя.

 2. http://rome.classics.lsa.umich.edu/ -- Бібліотека текстів.

 3. http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ -- бібліотека середньовіччя і класицизму.

 4. http://www.ucc.ie/celt/publishd.html — Ірландський Корпус Електронних Текстів "C.E.L.T." (англ.).

 5. http://www.hti.umich.edu/c/cme/index.html — корпус середньовічної англійської прози та поезії (англ.).

 6. http://www.ae-lib.narod.ru/_lit_medieval.htm — українські переклади і оригінали середньовічної літератури.

 7. http://www.ae-lib.narod.ru/_lithistory.htm#mid — матеріали з історії середньовічної літератури.

 8. http://norse.ulver.com — сайт "Norrœn Dyrð", що містить об'ємну збірку скандинавських саг, поезії та критичної літератури про них (рос.).

 9. http://godsbay.ru/celts/cuchulainn.html -- Кельтська міфологія. Кухулін.

 10. http://www.fbit.ru/free/myth/texty/sedda/home.htm -- тексти «Старшої Едди».

 11. http://www.russianplanet.ru/filolog/epos/roland/index.htm коментар до «Пісні про Роланда».

 12. http://www.russianplanet.ru/filolog/epos/cid/index.htm -- коментарій до епосу «Пісня про мого Сіда».

 13. http://www.russianplanet.ru/filolog/epos/nibelungenlied/index.htm -- коментарій до «Пісні про Нібелунгів».

 14. http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/druzhina.htm#hrabor – билинний епос.Література для вчителя


  1. Алексеев М. П., Жирмунский В. М., Мокульський С. С., Смирнов А. А. История западноевропейской литературы. Средние века и Возрождение. – М.: Высшая школа, 2000.

  2. Алексеев М. П. Средневековая литература Англии и Шотландии. – М., 1984.

  3. Грановский Т. Н. Лекции по истории средневековья. – М.,1987.

  4. Давиденко Г.Й. «Історія західноєвропейської літератури раннього і зрілого Середньовіччя». – Суми: „Університетська книга” – 2006.

  5. История зарубежной литературы: Раннее Средневековье и Возрождение / Под редакцией В.М. Жирмундского. — М., 1987.

  6. Література західноєвропейського середньовіччя / За редакцією Н.О. Висоцької. — Вінниця: Нова книга, 2003. — 464 с. — С.: 6-20.

  7. Мелетинский Е. М. «Эдда» и ранние формы эпоса. – М., 1968.

  8. Менендес Пидаль Р. Испанская литература средних веков и эпохи Возрождения // Избр произв. – М., 1961.

  9. Мифология древнего мира, -М.:Белфакс, 2002

  10. Мифы, легенды и предания кельтов, -М.: Центрполиграф, 2004

  11. Тяжелов В.И. Искусство средних веков в Западной и Центральной Европе. М., 1981.

  12. Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література від античності до початку XIX століття. — К.: Академія, 2004. — 360с. — С.: 120-149.

  13. Шаповалова М.С., Рубанова Г.Л., Моторний В.А. Історія зарубіжної літератури: Середні віки та Відродження. — Л., 1982.

с. 1

скачать файл

Смотрите также: