«Світова література у літературознавчому дискурсі ХХІ століття»


с. 1
ДОДАТОК 2
VІІІ Міжнародні Чичерінські читання

«Світова література у літературознавчому дискурсі ХХІ століття»,

17–19 жовтня 2013 року

Вимоги до оформлення статей:


  1. Згідно з Постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України» до друку приймаються лише наукові статті, де наявні такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання вказаної проблеми і на які спирається автор, відзначення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячено подану статтю; формулювання цілей статті (постановка завдань); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Стаття повинна відповідати тематиці конференції та сучасному стану науки.

  2. Статтю подають українською мовою, обсягом до 12 сторінок. Тексти статей набирають у текстовому редакторі Microsoft Word 97-2003. Електронні версії рукописів статей подають у редколегію Вісника в електронній формі (на дискетах 3,5 дюйма, лазерних дисках або Flash-носіях) разом із роздруком на стандартному папері формату А4, шрифт – Times New Roman, розмір – 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5.

  3. У лівому верхньому кутку першої сторінки статті розміщують визначений код Універсальної Десяткової Класифікації (УДК). Посередині вказують назву статті, ім’я та прізвище автора, повну назву установи, де працює автор (трьома мовами – українською, російською та англійською, зразок поданий наприкінці вимог).

  4. На початку статті подають короткий виклад її змісту (анотацію) та ключові слова відповідно до тематики трьома мовами – українською, російською та англійською (обсяг – до 300 слів). Після списку використаних джерел мають бути подані анотації іншими мовами (наприклад, для статті українською мовою – російською та англійською).

  5. Якщо у тексті наявні рисунки, вони повинні мати підписи, відповідно кожна таблиця – заголовок.

  6. Поля сторінок рукопису – 20 мм.

  7. Текст статті має бути вичитаний, надрукований чітким контрастним шрифтом та підписаний автором. Рукописи мають бути відрецензовані.

  8. У тексті статті мають бути посилання на використані джерела, які необхідно подавати в алфавітному порядку із зазначенням у квадратних дужках порядкового номера і сторінки цитованого джерела (наприклад [3, с. 15]). Недопустимі посилання на неопубліковані та незавершені роботи. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, несуть автори публікацій.

  9. Бібліографічний список оформляють відповідно до вимог, визначених Постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 р.

  10. Транслітерація імен та прізвищ  іноземними мовами повинна відповідати вимогам Постанови Кабінету Міністрів України № 55 від 27 січня 2010 р.

До розгляду приймаються лише ті авторські оригінали, що виконані за вказаними вимогами, оплачені, з електронною версією та подані під час секційних засідань конференції.
с. 1

скачать файл

Смотрите также: