Відомо, що під час гри діти проявляють фантазію, спостережливість


с. 1 с. 2 с. 3

Відомо, що під час гри діти проявляють фантазію, спостережливість, винахідливість, навчаються швидко і логічно мислити. У груповій грі майже завжди є елемент змагання (хто швидше, правильніше відповість, хто більше знає), а значить присутні й сила волі, наполегливість, увага. У кожній парній грі є перш за все робоча ситуація і робота думки.

А.С. Макаренко

„Казка, гра, фантазія – життєдайне джерело дитячого мислення, благородних почуттів та прагнень”, - писав В. Сухомлинський. Активізація пізнавальної активності та розвиток інтелектуального мислення – це ті проблеми, які вирішуються в процесі ігромистецтва, колективної радісної дії вчителя і учнів, у стані емоційної піднесеності. Перевірка знань на уроці, яка відбувається у формі гри, не нав’язується дітям, не викликає у них неприємних відчуттів. Гра висуває до дитини моральні вимоги, виховує почуття справедливості, чесності, відповідальності перед командою, розвиває доброзичливе ставлення один до одного.

Ігри можна використовувати як на певних етапах уроку, так і на окремому занятті. Тривалість гри може біти різною – це залежить від мети, якої хоче досягнути вчитель цією грою.

Значення ігрової діяльності у контексті гармонійного розвитку особистості розглядалось у психолого-педагогічних дослідженнях К. Ушинського, Л. Виготського, А. Макаренка, Д. Узнадзе, С. Рубінштейна, О. Леонтьєва, В. Сухомлинського, Д. Ельконіна, С. Шмакова, Н. Анікеєвої та інших.

Літературні ігри – це особливий різновид педагогічних ігор, джерелом яких виступає навчальний матеріал із літератури (тексти художніх творів, теоретико-літературні поняття, відомості з біографії письменників і таке інше). Ігри з літератури спрямовані на виховання інтересу до предмета, формування навичок правильного, виразного читання і розуміння прочитаного, організацію самостійної роботи з додатковою літературою, розвиток творчих здібностей тощо.

Спроби науковців помістити навчальну ігрову діяльність у певну теоретичну схему носять частковий характер, достатньо правомірний стосовно вузьких тактичних цілей.

До прикладу, Ганна Токань класифікує методи інноваційного викладання української літератури, описує пошукові форми навчання, включаючи в них різноманітні ігрові підвиди: ділову та інноваційну ігри, розглядає навчальні завдання в такій пропорційності:


 • репродуктивні;

 • дослідницькі;

 • інформативні;

 • творчі. (Токмань).

Н.Волошина ділить літературні завдання для молодших підлітків на такі типи: • завдання на вибірковий переказ тексту;

 • завдання на добір фактів під певним кутом зору;

 • завдання на спостереження за словом-образом;

 • завдання на розвиток творчої уяви.

Три останніх категорії передбачають можливість ігрової інструментовки.

Власне ігровим видам присвячує статтю „Ігрові методи та їх дидактичне значення” Валентина Саюк. Ігрову діяльність школярів на уроках авторка поділяє на:


 • ігрові вправи, тобто кросворди, ребуси, вікторини;

 • ігрову дискусію; сюди належатимуть „мозкова атака”, „дискусія круглого столу”, „метаплан”;

 • ігрову ситуацію, на зразок проблемної ситуації, „інцидент” та ін.;

 • навчальну рольову (ділову) гру: ігрове проектування, інсценізація, театралізація.

Цікава класифікаційна трактовка інтелектуальної гри Ю. Ганічева.

Автор обирає для ігрових форм своєрідний класифікаційний фокус. Ігрову тканину автор ділить з погляду того, чи виробляє учасник гри певну діяльнісну стратегію, чи слідує готовому регламентованому алгоритму дій. У першому випадку задіяні навички програмування діяльності, у другому необхідні лише продуктивні знання. В цьому плані опозиція Ю.Ганічева: вікторини/стратегії співзвучна частково опозиції репродукція/творчість (яку буде описано нижче), оскільки категорія „вікторини” передбачає репродуктивне відтворення, а стратегії ґрунтуються на перетворювальній діяльності.

„Вікторина – форма інтелектуальної гри, де успіх досягається за рахунок найбільшої кількості правильних відповідей”(Ганічев).

„Стратегія – форма інтелектуальної гри, де успіх досягається за рахунок найбільш вірного планування учасниками своїх дій і вчинків” (Ганічев). Стратегії Ю. Ганічева є, фактично, моделюючими іграми, адже проектуючи стратегію власної діяльності, дитина створює певні моделі дійсності, які намагається реалізувати у грі.

Стратегічний блок ігор автор поділяє на дві антагонізуючі категорії: сценарну та імпровізаційну. „У сценарній рольовій стратегії імпровізація допускається тільки у строгій відповідності до розробки гри, там розписується практично весь хід справи, ставляться чисельні обмежувальні рамки. Імпровізаційна стратегія тільки окреслює загальні положення і дає первісний поштовх подіям” (Ганічев). Поділ за співвідношенням регламенту і імпровізації видається цілком правомірним, оскільки чіткіше визначає технологічні нюанси гри. Процентна частка імпровізації у грі тотожна процентній частці творчості, так як імпровізаційні ігри слід трактувати як вищий щабель творчих ігор.

Серед ділових ігор, найбільш поширених у професійному навчанні дорослих, методисти виділяють рольові, операціональні, управлінські, моделюючі, організаційні. Такий поділ потребує уточнення, оскільки кожен з вищезгаданих підвидів передбачає рольові установки і моделює діяльність. Термін „ділова гра” має вузьке семантичне забарвлення, відповідно, є дещо умовний. Гру доцільно трактувати як ділову у випадку, якщо моделюється певний технологічний процес, тобто відображається структура певної професії (урок - суд, театралізація). У такій грі повинні бути відображені з певною точністю професійні моменти. Семантично ширше поняття – моделююча гра, так як гра моделює не лише професійну, а й будь-яку іншу діяльність чи ситуацію. І оскільки в літературній грі моделювання виробничого процесу не є найголовнішою дидактичною задачею, засвоєння професійних навичок не ставиться за мету, а лише становить засіб інтенсифікації та гармонізації розвитку літературно-читацьких здібностей учня, то важливим у даному розумінні буде момент моделювання, імітації, в якій не ставиться вимога цілковитої тотожності реального об’єкта і моделі. Це й дає підстави називати літературно-творчі ігри з імітацією – моделюючими. Тобто, визначення „моделюючі”, „рольові” видається семантично ближчим тим ігровим формам, що екзистують при освоєнні художнього слова. Організаційними ж можна потрактувати всі види ігор, оскільки останні технологічного організовують, регламентують дидактичну діяльність, відповідно до ігрової ідеї.

Таблиця класифікації літературної гри:


http://ua.textreferat.com/images/referats/12243/image002.gif


До репродуктивних ігорналежать: • головоломки: ребуси, криптограми, кросворди, чайнворди, шаради;

 • настільні ігри: доміно, лото, ігри з кубиками і т.д.;

 • ігри-змагання – мозкова атака репродуктивного плану – в основному запозичені з телебачення: „Слабка ланка”, „1 мільйон”, „9 вал”, „Що? Де? Коли?”, вікторини.

До рольових можна віднести переважну більшість творчих ігор: • рольова дискусія,

 • ділова (моделююча) гра,

 • інсценізація,

 • психотехнічні вправляння .

До нерольових – ігри репродуктивного характеру – головоломки, лабіринти, доміно та творчі – усне малювання, асоціативні ігри на уяву, ігри для розвитку мисленнєвих процесів.


Рольові творчі ігри пов’язані з інтерактивними технологіями, найпоширенішим видом яких є ділова гра. Рольові дискусії, наукові конференції, блеф-клуби перенесені і на літературну площину. І оскільки в плані літературному такі види охоплюють ширше семантичне поле, називаємо їх моделюючими. Творче начало містять „психологічна корида”, „психологічні тестування” і т. д. Дотичними є „мозкова атака” (психологічна) та інші ігри Щербаня П. М., що слугують швидкою психологічною допомогою учням у сприйманні художніх образів.

Виділяють серед моделюючих ігор окремим підрозділом ситуаційні (ситуативні) ігри. Інші педагоги часто поміщають на одній паралелі з ігровими сферами аналіз конкретних ситуацій (АКС), помічаючи тут ігрові елементи – умовність ситуації та присутність рольового структурування.

Найдавніший і найбільш близький до мистецтва вид творчої рольової імітації становлять інсценізації, що сягають коренями у світ культових уявлень наших предків і в навчально-розвиваючому плані сягають свого апогею в сценічних імпровізаціях.

Не пов’язаний з поняттям імітації та усе ж не менш інтенсивний у плані інтелектуальної творчої активності вид ігрової діяльності становлять: • дослідницько-пошукові ігрові завдання;

 • ігри на розвиток уяви (асоціативні);

 • логічні ігри – ігри для формування логічних умовиводів.

Дидактичні ігри в навчально-виховному процесі значно підвищують ефективність навчання, розвивають увагу, кмітливість, спостережливість.

Ігри стимулюють інтерес до навчання, закріплюють засвоєне, є ефективною формою спілкування в учнівському колективі (групі) з елементами змагання. Гра допомагає зосереджуватися, думати самостійно, орієнтуватися в складних ситуаціях, розвиває фантазію. Ігри також полегшують подолання труднощів у навчанні, це стимул розумового розвитку учня.

Інтелектуальні ігри мають посилений пізнавальний мотив, вони дають можливість учням замислитися над недоліками у власних знаннях та спонукають шукати шляхи їх ліквідації.

У процесі інтелектуальної гри, що є розумовою працею, учневі потрібно максимально мобілізувати свої знання, уяву, життєвий досвід.

Гра допомагає розвивати допитливість, тренує пам'ять, увагу, вчить логічно мислити.

Незаперечним є виховний момент у процесі навчальної гри. Вона впливає на особистість школяра, сприяє інтелектуально-психологічному розвитку, виховує навички колективіста, розвиває організаторські здібності, виховує взаємоповагу, чесність порядність, ініціативу та самостійність.

Ще А.Макаренко писав: «Дитина має пристрасть до гри і необхідно її задовільнити. Необхідно їй дати не тільки час погратися, а й пройняти цією грою все її життя. Все її життя — це гра».

Навчальна гра виконує в органічній єдності освітню, виховну та розвивальну функції.

Важливо, що ігри дають можливість внести проблемність у пізнавальний процес, скоригувати пізнавальну діяльність, формують у школярів міцні, глибокі знання з елементами наукового світогляду.

Отже, гра є ефективною формою викладання зарубіжної літератури в школі, вона стимулює учнів до читання, змушує їх аналізувати прочитаний текст.

Динамічність подій і явищ у грі виключає нудьгу, забезпечує новизну, несподіваність ситуацій, рішень, дій, що позитивно впливає на емоції учасників гри. Емоційність стимулює пізнавальний інтерес школяра, змушує шукати пояснення невідомого, засвоювати нові знання.

Інтерактивне навчання сьогодні (його ігрові форми) — це навчання у спілкуванні, це форма організації навчання, коли кожен учень відчуває свою інтелектуальну спроможність, свою успішність, це спільна діяльність учителя та учня.

А.Дістервег писав: «Мистецтво навчання полягає не в умінні повідомляти, а в умінні збуджувати, розбурхувати, оживляти».В.Сухомлинський зазначав, що мислення починається зі здивування. Воно активізує пізнавальні можливості учнів, інтерес до твору, що вивчається. Використання ігрових елементів на уроці можна проводити на всіх його етапах.
Рівні літературного розвитку учнів у процесі навчально-ігрової діяльності, визначаю за такими критеріями:

 • розвиток інтересу до уроків зарубіжної літератури й читання загалом;

 • усвідомлення умовності художнього світу в літературному творі;

 • розвиненість психічних якостей, необхідних для повноцінного сприйняття художнього твору (уява, пам’ять, мислення);

 • розуміння змісту прочитаного твору, тісного взаємозв’язку його сюжетних та позасюжетних елементів;

 • з’ясування авторської позиції в літературному творі;

 • уміння давати власну оцінку прочитаному;

 • розвиток літературно-творчих здібностей;

 • прояв активності, ініціативи, сумлінності, відповідальності;

 • оволодіння навичками ігрової взаємодії (розуміння ігрового сюжету, прийняття умовної ситуації, усвідомлення мети гри, узгодженість дій, отримання задоволення від колективної творчості, схильність до імпровізації, артистичність);

 • сформованість умінь розв’язувати й створювати ігрові завдання.

На основі виділених критеріїв виявлено рівні літературного розвитку учнів у процесі навчально-ігрової діяльності: високий, достатній, середній та низький.

Високий рівень характеризується тим, що школярі цієї групи дали правильні повні відповіді, продемонстрували тривале, емоційне, свідоме запам’ятовування навчального матеріалу, глибоко зрозуміли зміст прочитаного, з’ясували авторську позицію та змогли точно передати психологічний стан персонажів твору й дати власну оцінку прочитаному. Учні цієї групи також виявили творчу активність, самостійність, оригінальність, стійкий пізнавальний інтерес у розв’язанні та створенні літературних ігор. Достатній рівень притаманний учням, що дали в цілому правильні, але неповні відповіді. Підлітки, що ввійшли в цю групу, добре володіють навчальним матеріалом, спираючись на текст художнього твору, дають власну оцінку прочитаному, володіють навичками ігрової взаємодії, уміють абстрагувати, порівнювати, узагальнювати, схильні до імпровізацій. Результати робіт учнів групи достатнього рівня свідчать про відповідальність і сумлінність їхніх власників. Знання цих учнів обмежуються навчальною програмою, а пізнавальний інтерес має ситуативний характер, тобто виявляється епізодично, в окремих видах навчально-ігрової діяльності. Для учнів з середнім рівнем характерні неповні й поверхові відповіді. Учні цієї групи в цілому здатні відтворити зміст виучуваного твору, але пропускають важливі епізоди, не звертають уваги на позасюжетні елементи, не в змозі зробити творчий переказ. У відповідях цих учнів часто відчутні асоціації з подіями й враженнями особистого порядку, які відбивають передусім власні емоції, аніж адекватне проникнення в художній образ твору. Підлітки із середнім рівнем літературного розвитку у процесі навчально-ігрової діяльності створюють власні літературні ігри тільки при наявності зразка та допомоги вчителя. Учні, що виявили низький рівень, не змогли впоратися з поставленими завданнями, фрагментарно відтворювали текст художнього твору, практично не усвідомлювали ігрового сюжету. У школярів цієї групи не розвинуті образне мислення та уява. Наявна істотна різниця між рівнями літературного розвитку в процесі навчально-ігрової діяльності учнів експериментальних і контрольних класів. Так, кількість школярів із високим і достатнім рівнями переважає в класах, де здійснювалася апробація запропонованої методичної системи (84% проти 59%), тоді, як кількість учнів, що склали групу із середнім і низьким рівнями літературного розвитку у процесі навчально-ігрової діяльності перевищує (41% і 16% відповідно).
1.Гра «Знайди зайве» в 5 класі:


 • Шарль Перро

 • Ганс Крістіан Андерсен

 • Олександр Пушкін

 • Тарас Шевченко
 • Осел

 • Півень

 • Кіт

 • Мишка
 • Шапка-невидимка

 • Чоботи-швидкоходи

 • Книжка-розкладка

 • Скатерка-самобранка
 • Русалка

 • Богатир

 • Водяник

 • Сірий вовк
 • Герда

 • Пасербиця

 • Розбійниця

 • Лапландка
 • Королева

 • Гном

 • Фея

 • Пан
Гра «Знайди зайве» в 6 класі: • Ярило

 • Геліос

 • Ра

 • Зевс
 • Крітський бик

 • Лернейська Гідра

 • Вогнедишний дракон

 • Керінейська лань
 • Зевс

 • Юпітер

 • Гера

 • Афродіта • Прометей

 • Епіметей

 • Уран

 • Посейдон2.Гра «Істинне чи хибне» у 6 класі: • Прометей був покараний Зевсом за те, що хотів добра людям і дав їм вогонь. («Так».)

 • Ікар був сином царя Пріама і вступив у двобій із Парісом. («Ні».)

 • Гера любила і опікувалась Гераклом. («Ні».)

 • Еврісфей був справжнім другом Геракла («Ні».)

 • Авгієві стайні Геракл вичистив за один день. («Так».)

 • Гефест став кульгати після батькової покари. («Так».)

Гра «Істинне чи хибне» у 7 класі за біографією Вальтера Скотта: • Вальтера Скотта в світовій літературі вважають засновником детективного жанру. («Ні».)

 • Народився у 1775 році. («Ні».)

 • Батьківщина письменника –Шотландія. («Так».)

 • З дитинства захоплювався історією та поезією. («Так».)

 • Перша публікація Скотта – збірка історичних повістей. («Ні».)

 • Вальтер Скотт зна свій родовід до сьомого покоління. («Так».)

 • Король Георг IV пропонував стати придворним поетом, але митець відмовився. («Так».)

 • Вальтер Скотт збудував власний родовий замок. («Так».)

 • Великі кошти тратив на старовинні музичні інструменти. («Ні».)

 • Перший історичний роман зявився у 1814 році. («Так».)

 • «Айвенго» -- найпопулярніший роман про історію Шотландії. («Ні».)

 • У 1831 році письменника не стало. («Так».)

3. Гра «Стрілки»:За міфами народів світу: Орфей Афродіта

Нарцис Персефона

Адоніс Гея

Аїд Еврідіка

Уран Ехо


За темою «Французька література»:

Оноре деБальзак «Пані Боварі»

Гюстав Флобер «Червоне і чорне»

Жорж Санд «Собор Паризької Богоматері»

Альфонс Доде «Жарміналь»

Мольєр «Батько Горіо»

Стендаль «Пригоди Тартарена із Тараскону»

Еміль Золя «Консуело»

Шарль Перро «Тартюф»

Віктор Гюго «Попелюшка»

4. Літературна гра "Про що промовляють дати?"
За творчістю Мігеля де Сервантеса За творчістю Ф. Рабле.


1. 29 вересня 1547 р. .

2. 1557 р.

3. 1568 р.

4. 1570 р.

5. 1575 р.

6. 1602 р.

7. 1605 р.

8. 1615 р.

9. 23 квітня 1616 р.


 1. 1494р.

 2. 1504р.

3. 1520 р.

4. 1527 р.

5. 1530 р.

6. 1532 р.

7. 1534 р.

8. 1537 р.

9. 1546 р.

10. 1552 р.

11. 1553 р.

12. 1554 р.
5. Гра-змагання «Хто більше знає творів автора?». Учитель викликає для участі у грі двох учнів, які по черзі називають твори і прізвище письменника (Данте, Сервантеса, Шекспіра чи ін).


6. «Лови помилку», або «Виправ помилку»:

 • СЕЗИВ, АВРОДІТА, ГИРКУЛЕС.

 • Р.Л.Стівенсон — відомий шведський письменник.

Р.Бернс — видатний німецький поет.

7. «Тести» для опитування у 8 класі за темою «Античність»:

1. Міфом називають: а). розповідь про діяння Ісуса Христа,

б). розповідь про те, чого ніколи не було в історичній дійсності,

в).повчальну історію з мораллю.
2. «Гомер» у перекладі : а). «син Зевса»,

б). «троянець»,

в). «сліпий»,

г). «співець».


3. Період Античності в історії: а). ХІІ ст.. до н.е.,

б). ХVІІІ ст.. до н.е.,

в). ХVІІІ ст.. до н.е. – V ст..
4. «Батьком» трагедії вважають : а). Езопа, б). Есхіла,

в). Евріпіда, г). Софокла.


5. Грецький верховний бог: а). Ра, б). Зевс, в). Брахма, г). Юпітер
6. Яких пригод Одіссей не зазнав?: а). спів сирен, б). немейський лев,

в). чарівниця Кірка, г). острів циклопів.
«Тести» для опитування у 10 класі за твором Бальзака «Гобсек»:
1. Визначте один із принципів Гобсека:

А). «краще не кохати, щоб тебе не зрадили»,

Б). крати невірних жінок,

В). «не допомагати людям, щоб не знати їхньої невдячності»,

Г). «самому вимагати, аніж дозволити, щоб вимагали з тебе».
2. Хто з героїв твору "Гобсек" промовляє довгі монологи? А). Гобсек, Б). Дервіль,

В). Фанні, Г). де Ресто.

3. Головна втіха Гобсека полягала у:

А). праці, Б). коханні, В). дружбі з Дервілем,

Г). мистецтві, Д). володінні світом.
4. Який девіз, викарбуваний на гербі, порушила Анастазі де Ресто?:

А).надійність, Б). багатство, В). доброту, Г). вічна любов.


5. У чому виявилась «доброта» Гобсека відносно Дервіля:

А). дав Дервілю безвідсоткову позику,

Б). позичив гроші під тринадцять відсотків,

В). подарував гроші на купівлю адвокатської контору.


6. Символом чого є коморка Гобсека?
А).душі героя, Б). скнари, В). безгосподарності,

Г). ощадливості, Д). бідності.


7. Про кого й1деться у фрагменті: « …Людина високопорядна, освічена, скромна. З вишуканими манерами…Віниздобув собі пошану в найаристократичніших домах Сен_Жерменського передмістя, але не скористався з цієї прихильності можновладців, як скористався б з неї чоловік шанолюбний…»:

А).Гобсека, Б). де Ресто, В). Дервіля, Г). де Трая.


8. Навіщо Гобсеку гроші?

А). щоб мати владу, Б). щоб добре жити, В). щоб мати дорогі речі,

Г). щоб мати дорогу коханку, Д). щоб відпочивати в задоволення.
9. Яке враження на Гобсека справила Анастазі де Ресто:

А). вселяла кохання, повернула давно забуті почуття,

Б). від неї віяло справжньою доброчесністю,

В). глибоке презирство,

Г). не справила ніякого враження.
10. Які риси характеру мав Гобсек? А).розум, гордість, Б). працьовитість,

В). філософський склад розуму, Г). скупість, Д). заздрість.


11. Улюблена розвага Гобсека: А).карати невірних жінок, Б). карати розпусних чоловіків,

В). зазирати в найпотаємніші куточки людського серця,

Г). споглядати перед собою жертву шантажу.

12. Кому Гобсек розповідав про себе? А).Фанні Мальво, Б). де Ресто,

В). Дервілю, Г). Горіцо, Д). де Траю.


8. «Літературна вікторина»За темою «Казки братів Грімм»:

  • Чим займалися брати Грімм?

  • Чому ці вчені-філологи вирішили збирати казки? — Хто їм розповідав казки?

  • Коли побачила світ перша збірка казок?Як вона називалася?Поясніть назву.

  • Скільки казок було записано братами-казкаря-ми?

  • Як читачі зустріли казки братів Грімм?

  • Які казки братів Грімм ви читали?


За темою «Життя і творчість Р. Кіплінга»:

  • Література, до якої належить творчість Кіплінга...

  • Видатний англійський письменник називав себе...

  • Країна, яка стала "джерелом натхнення "майбутнього письменника.

  • Збірка казок Кіплінга, яка виникла внаслідок подорожі до Південної Америки.

  • Найкращі та найвідоміші твори Кіплінга про Індію.

  • Кіплінг — перший з англійців став лауреатом... премії.


За творчістю Артура Конан-Дойла:


 1. 1. Поясніть поняття “детективна література”.

 2. У світовій літературі відомими авторами детективів є

 3. Засновником детективного жанру вважається письменник

 4. Головним героєм оповідань Конана – Дойла є ...

 5. Які оповідання про Шерлока Холмса ви запам’ятали?

 6. В чому полягав метод Шерлока Холмса і які його особливості?
 1. Великий сищик любив повторювати: “Я зароблю собі на хліб...” Чим?

 2. На якій вулиці жив наш герой? Як вона звучить в перекладі українською мовою?

 3. “Собака Баскервілів”. Ким виявився містер Степлтон ? Яку причину його вчинків вдалось розкрити Холмсу?

 4. “Спілка рудих”. У чому злочин “рудих”? Кого і для якої справи об’єднала спілка?

 5. “Пістрява стрічка”. Які саме деталі привели Холмса до думки, що злочинець лікар Ройлотт?

 6. Де саме знаходиться музей Шерлока Холмса?

9. «Літературний диктант»За романом Жуля Верна «Діти капітана Гранта»:
«Змістовий»

 1. Місто-порт, з якого почалась пошукова експедиція ________________

 2. Острів, на якому екіпаж знайшов Гаррі Гранта___________________

 3. Назва яхти Гаррі Гранта_______________________________________

 4. Автор слів: „Справжній чоловік повинен кувати свою долю власними руками” ______________________________________________________

 5. Наука, яку досконало вивчав Жак Паганель________________________

 6. Капітан яхти „Дункан”________________________________________

 7. Індіанець, який допомагав героям в Аргентині _____________________

 8. Дерево, яке врятувало героїв під час потопу________________________

 9. На острові Кенгуру у емігранта Падді О’Мура герої зусріли _________

 10. Власник яхти „Дункан”_________________________________________

 11. Знайти землі для вільних шотландських колоній – мета ___________

 12. Боцман Гаррі Гранта ___________________________________________

 13. Пам’ять, яку залишили маорі йці Паганелеві _____________________

 14. Айртона за його провини залишили на острові ____________________

 15. Учений – географ, секретар Паризького географічного товариства___

 16. Океан, у якому „Дункан” ризикував потрапити на мілину і розбитись об рифи_____________________________________________

 17. Стюарт яхти „Дункан” ________________________________________

 18. Мови, на яких просив допомоги в посланні Грант __________________

 19. Човен маорійців ______________________________________________

 20. Заборона на людей і речі у племенах ____________________________

«Географічний»

 1. Інша назва Анд ____________________________________________

 2. Птах, розмах крил якого досягає 2,5 м _________________________

 3. Материк, з якого почались пошуки капітана Гранта ___________

 4. Пампи – це _________________________________________________

 5. Аборигени Нової Зеландії____________________________________

 6. Аборигени Австралії з’їли мандрівника_______________________

 7. Дикий собака австралійських рівнин__________________________

 8. Ріка Ріо – Колорадо поповнює води за рахунок __________________

 9. Океани, в яких утворюються коралові рифи____________________

 10. Вогняна Земля належить до материка ______________________

 11. Цього виду тварин не знайдеш в Австралії ___________________

 12. Герої здійснили перехід Андами через перевал __________________

 13. Ці хижаки живуть в пампасах, полюють зграями і лише вночі__

 14. Земля гейзерів, вулканів, водоспадів ___________________________

 15. Протока, названа іменем першовідкривача ____________________

 16. Давня ріка марійців на островах Нової Зеландії _______________

 17. Гігантські дерева в Австралії, їм буває й по тисячу років________

 18. Вогнедишні вулкани Нової Зеландії _______________________


За творчістю Генріха Гейне:
1. Коли, де і в якій сім’ї народився Генріх Гейне?

2. Що ви знаєте про його навчання?

3. Назвіть і охарактеризуйте перші збірки його віршів.

4. Розкажіть про книгу “Подорожні замальовки”.

5. Яке відношення Гейне до Наполеона? У якій книзі воно відображене?

6. В яких зарубіжних країнах побував Гейне? У якій країні він прожив майже чверть століття, працював і помер?

7. Розкажіть про відношення Гейне до Англії. Назвіть твір, де воно відображене.

8. Охарактеризуйте “Книгу пісень”

9. В якому творі і як виразив Гейне своє відношення до Італії?

10. Що ви знаєте про вірш “1829 р.”?

11. Охарактеризуйте відношення Гейне до липневої революції 1830 року у Франції.

12. Назвіть книги Гейне про Францію, її народ і культуру.

13. Розкажіть про зміст книги “Вірші сучасності”.

14. Охарактеризуйте книгу “Німеччина (Зимова казка)”.

15. Назвіть політичні вірші Гейне.

16. Як оцінював Гейне свою роль в житті Німеччини?

17. З ким з письменників, художників, політичних діячів дружив Гейне, спілкувався і підтримував знайомство?

18. Доведіть, що Генріх Гейне – романтик.

10. «Асоціативні кущі», або «Гронування»:

7 клас «Билина»
народна пісня часів

Київської Русі

поєднання реального

і фантастичногомузичністьподвиги

БилинаПостійні епітети

еепітети
гіпербола

непереможний

богатир

8 клас «Античність»:


Любовдо людини

і фантастичного


Гомер

і фантастичногоміфологіяГероїчні битви

і фантастичногоАнтичністькрасаподорожі

еепітети
філософія

богатир


мистецтво

11 клас М.Булгаков «Майстер і Маргарита»
Єшуа Га-Ноцрі

Понтій ПілатІуда

Ісус Христосблагородність

корисливістьзло

доброзамкнутість

чуйністьнестерпне існування

радість життя

5 клас. Р.Кіплінг «Мауглі». Спробуйте зіставити героїв історії про Мауглі з рослинами. Запишіть асоціації в таблицю і вкажіть елементи схожості в довільній формі.Герой твору

З якою рослиною асоціюється?

Чому? Елементи схожості

 1. Вовк Акела

 2. Пантера Багіра

 3. Слон Хаті

 4. Тигр Шер-Хан11. «Впізнай героя» за вчинками (портретом, цитатою)

За трагедією В.Шекспіра «Ромео і Джульєтта»:

 1. Потайки закохалась, довірилась лише власному серцю, кохала до безтями, таємно одружилась, пішла на смерть ради коханого (Джульєтта)

 2. Поважав феодальні закони, мріяв про подружнє життя, став жертвою чужих почуттів, загинув молодим (Паріс)

 3. Жив за феодальними нормами традиціями, в душі не тримав зла на знайомих, виховав дітей доброчесними, найбільше бажав щастя дітям та втратив обох, пізно отямився від феодальної «облуди» (Капулетті)

 4. .Любив багатьох, закохався в одну, ради неї готовий на подвиги, запізно взнав правду, загинув юним (Ромео)

За казкою Р. Кіплінга «Мауглі»:

 1. 1.«Людське дитя не принесе нам ніякої біди.. я не вмію говорити красномовно, але кажу правду. Хай воно бігає в зграї і ввійде до неї разом з іншими. Я сам буду його навчати» (Акела)

 2. «Ніхто не наважувався ставати їй на дорозі, бо вона була хитра, як Табакі, смілива, як дикий буйвол, і нестримна, як поранений слон. Але голос у неї був солодший за дикий мед» (Багіра)

 3. 3. «Нелегко міняти шкіру» (Каа)

 4. 4. «Він тільки й знає, що нишпорить скрізь, робить різні капості, розносить плітки та їсть шмаття й обрізки шкури на смітниках поблизу сіл» (Табакі)

 5. «…сонливий бурий ведмідь, який навчив вовченят Закону Джунглів, мав право блукати скрізь…» (Балу)

 6. «… лежав на гарячому прискалку, вигріваючись на південному сонці та милуючись своєю чудовою новою шкірою, адже останні десять днів він провів на самоті, міняючи її, і тепер мав справді розкішний вигляд…» (Каа)

 7. «Для такої нікчемної особи, як я, всяка обгризена кістка – вже справжній бенкет» (Табакі)

 8. 8. «Вони весь час збираються обрати собі ватажка, виробити свої власні закони і звичаї, але ніколи цього не роблять, бо наступного дня усе забувають» (Мавпяче племя)

 9. «…вся чорна, як сажа, але з чудовими плямами на хутрі, які вилискували у світлі місяця, мов намальовані» (Багіра)

 10. «Жоден звір не може дістатися до них, але, з іншого боку, ніхто й не звертає на них увагу»..(Мавпи)

:

«Чий портрет?» за романом Ф.Достоєвського «Злочин і кара»

1. "Широкое, скуластое лицо его было довольно приятно, и цвет лица был свежий, не петербургский. Волосы его, очень еще густые, были совсем белокурые и чуть-чуть разве с проседью, а широкая, густая борода, спускавшаяся лопатой, была еще светлее головных волос. Глаза его были голубые и смотрели холодно, пристально и вдумчиво; губы алые".

2. "...Это была скромно и даже бедно одетая девушка, очень еще молоденькая, почти похожая на девочку, со скромною и приличною манерой, с ясным, но как будто несколько запуганным лицом. На ней было очень простенькое домашнее платьице, на голове старая, прежнего фасона шляпка..."

3. "...с прекрасными темными глазами, темно-рус, ростом выше среднего, тонок и строен... Был до того худо одет, что иной, даже привычный человек, посовестился бы днем выходить в таких лохмотьях на улицу".

4. "Это была крошечная сухая старушонка, лет шестидесяти, с вострыми и злыми глазками, с маленьким вострым носом и простоволосая. Белобрысые, мало поседевшие волосы ее были жирно смазаны маслом. На ее тонкой и длинной шее, похожей на куриную ногу, было наверчено какое-то фланелевое тряпье, а на плечах, несмотря на жару, болталась вся истрепанная и пожелтелая меховая кацавейка. Старушонка поминутно кашляла и кряхтела".

5. "Это был человек лет тридцати пяти, росту ниже среднего, полный и даже с брюшком, выбритый, без усов и

без бакенбард, с плотно выстриженными волосами на большой круглой голове, как-то особенно выпукло закругленной на затылке. Пухлое, круглое и немного курносое лицо его было цвета больного, темно-желтого, но довольно бодрое и даже насмешливое".

6. "...высокая, удивительно стройная, сильная, самоуверенная, что высказывалось во всяком жесте ее... Волосы у нее были темно-русые... глаза почти черные, сверкающие, гордые и в то же время иногда, минутами, необыкновенно добрые. Она была бледна, но не болезненно бледна; лицо ее сияло свежестью и здоровьем. Рот у нее был немного мал, нижняя же губка, свежая и алая, чуть-чуть выдавалась вперед..."

7. "Это был человек уже за пятьдесят, среднего роста и плотного сложения, с проседью и с большой лысиной, с отекшим от постоянного пьянства желтым, даже зеленоватым лицом и с припухшими веками, из-за которых сияли крошечные, как щелочки, но одушевленные красноватые глазки".

8. "... лицо ее все еще сохраняло в себе остатки прежней красоты, и к тому же она казалась гораздо моложе своих лет... Волосы ее уже начинали седеть и редеть, маленькие лучистые морщинки уже давно появились около глаз, щеки впали и высохли от заботы и горя, и все-таки это лицо было прекрасно".


Відповіді:

1. Аркадія Івановича Свидригайлова.

2. Соні Мармеладово

.

3. Родіона Раскольникова.4. Олени Іванівни, старої лихварки.

5. Пристава кримінальних справ Порфірія Петровича.

6. Дуні Раскольникової (Авдотьї Романівни).

7. Батька Соні Мармеладової.

8. Пульхерії Олександрівни Раскольникової.


 1. «Ланцюжок».

 • Складіть «ланцюжок» пригод Герди у пошуках Кая.

 • Впишіть у таблицю в достовірній послідовності випробування Робінзона Крузо на безлюдному острові.

 • Впорядкуйте розкидані розділи роману Віктора Гюго «Собор Паризької Богоматері».

 • Складіть у хронологічному порядку події життя і творчості Михайла Булгакова.

13.Ребуси, чайнворди, криптограми, кросворди

Ребус до Прологу казки О.Пушкіна «Руслан і Людмила»:c:\documents and settings\www\мои документы\мои рисунки\изображение\изображение.jpg

Відповіді: 1. Ватаг. 2. Руслан. 3. Чаклун. 4. Кощій.

5. Царівна. 6. Лісовик. 7. Богатир. 8. Королевич

Кросворд за твором Жуля Верна «П’ятнадцятирічний капітан»:

1Д

І

Н

Г

О

2П

І

Л

І

Г

Р

И

М

3Г

Е

Р

К

У

Л

Е

СА

Р

Р

І

СЖ

Е

К


Е

Г

О

Р

О


Е

Н

Е

Д

И

К

Тс. 1 с. 2 с. 3

скачать файл

Смотрите также: