Закон України «Про освіту» ст. 56 «То, к чему стремится высший человек


с. 1
Модель компетентного вчителя
«Педагогічні працівники зобов’язані … постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру…»

Закон України «Про освіту»

ст.56

«То, к чему стремится высший человек, находится в нём самом»Конфуций
«Учитель, будь сонцем, що випромінює людське тепло…»

Ш.Амонашвілісфера

компетентність

особистісні якості

професійна сфера

науково-методична підготовка

 1. Володіння основними закономірностями науки.

 2. Орієнтація у відборі змісту навчання на основі наукових факторів, понять, законів.

 3. Свідомий вибір і використання методів наукового пізнання.

 4. Володіння інформацією про сучасні досягнення науки і практики та їх використання.

 5. Розуміння цілей і задач навчання.

 6. Знання змісту освіти учнів з навчального предмету.

 7. Володіння методами, прийомами і формами організації навчання школярів з навчального предмета.

 8. Знання засобів навчання школярів і вміння їх оптимально використовувати.

 9. Орієнтація в інноваційному педагогічному просторі.

 10. Володіння методикою аналізу та прогнозу педагогічної діяльності.

психолого-педагогічна підготовка

 1. Орієнтація в психологічних (вікових та індивідуальних) особливостях школярів та діагностичних методах оцінювання різних аспектів психіки.

 2. Володіння прийомами педагогічної техніки.

 3. Розуміння цілей і завдань педагогічної взаємодії з учасниками навчально-виховного процесу.

 4. Створення сприятливого психологічного клімату, підтримання щирого спілкування, створення ситуацій успіху.

позитивна професійна мотивація

 1. Націленість на педагогічну діяльність та успішне її здійснення.

 2. Позитивне ставлення до педагогічної творчості, задоволеність педагогічною професією.

 3. Бажання реалізовувати свій творчий потенціал.

 4. Здатність зробити реальний внесок у розвиток суспільства.
педагогічна творчість

 1. Творче використання методичних розробок та загальних методичних ідей.

 2. Здійснення самоосвітньої пошукової діяльності.

 3. Здатність продукувати оригінальні ідеї.

 4. Наявність особистого творчого світогляду і створення умов для розвитку творчих здібностей учнів.

 5. Здатність здійснювати індивідуальний супровід обдарованих учнів.

загальнокультурна сфера

полікультурна компетентність

 1. Відповідальне ставлення до національної культури та культур інших народів.

 2. Розуміння сутності загальнолюдської та національної культури, їх взаємодії у культурно-цивілізаційному процесі.

 3. Визнання права інших культур на існування та розвиток, успішна взаємодія з ними.

естетико-духовна компетентність

 1. Професійна етика.

 2. Мовленнєва культура.

 3. Культура почуттів.

 4. Культура зовнішнього вигляду.

 5. Естетичні інтереси і потреби.

 6. Порядність.

соціальна сфера

комунікативна компетентність

 1. Здатність та готовність до спілкування.

 2. Вміння та навички, що пов’язані з публічними виступами, самопрезентацією, розв’язанням конфліктів, веденням переговорів, співпрацею.

 3. Володіння іноземними мовами.

правова компетентність

 1. Знання головних нормативно-правових актів, правових процедур.

 2. Слідування у повсякденній поведінці правовим процесам, дотримання обов’язків.

 3. Здатність до захисту і реалізації власних прав та прав, інтересів і потреб інших.

соціальна активність і соціальна мобільність

 1. Здатність відстоювати власну думку.

 2. Розуміння характеру соціальних процесів, соціальної взаємодії, соціальних змін.

 3. Прийняття високих соціальних цінностей та норм.

 4. Здатність до самовизначення.

 5. Здатність до вибору альтернатив, які пропонує сучасне життя.

сфера особистого життя

валеологічна компетентність

 1. Збереження і примноження фізичного, психічного та соціального здоров’я.

 2. Володіння індивідуально-особистісними технологіями життєтворчості.

 3. Вміння правильно поводитись у критичних життєвих ситуаціях, надавати допомогу собі та оточуючим.

 4. Екологічна культура.

самоосвіта і саморозвиток

 1. Готовність та здатність до самоосвіти впродовж життя.

 2. Уміння планувати свою діяльність, використовувати власні прийоми самоосвіти.

 3. Здатність до самоаналізу і самооцінки, готовність до проектування дії, пов’язаної з конструктивним вирішенням ситуацій.

 4. Розуміння свого призначення, ціннісні орієнтири.

 5. Орієнтація на досягнення соціально значущих результатів.

 6. Самоорганізованість.

емоційно-вольові якості

 1. Самокритичність.

 2. Цілеспрямованість.

 3. Вимогливість.

 4. Емоційна стійкість.

 5. Врівноваженість.

 6. Уміння прийняти точку зору інших.

 7. Особиста свобода.

 8. Справедливість.

 9. Чесність.

 10. Щирість.

 11. Доброта

 12. Відповідальність

 13. Безкорисливість.

 14. Почуття гумору.

 15. Дипломатичність.

 16. Доброзичливість.

 17. Гнучкість.

 18. Життєрадісність.

 19. Гуманізм.

 20. Наполегливість.

 21. Надійність.

 22. Чуйність.

 23. Працелюбність.

 24. Доброзичливість.

 25. Ініціативність.

 26. Рішучість.

 27. Терплячість.

 28. Тактовність.

 29. Демократичність.

 30. Особиста привабливість.

 31. Об’єктивність.

 32. Ентузіазм.

 33. Сила волі.

 34. Патріотизм.

 35. Поміркованість.


«Життя кожної людини це шлях до самої себе» Г.Гессе
«Оце і є бути щасливим – знайти самого себе» Г.Сковорода
«Кожен, хто іде в житті власним шляхом – герой. Кожен, хто … здійснює те, на що він здатний – герой» Г.Гссе
«Пусть совершенство будет бесконечным …» Т.Ламаш
с. 1

скачать файл

Смотрите также: