Земля рухається навколо Сонця по орбіті, яку можна вважати колом


с. 1
Зовнішнє незалежне оцінювання 2011

Пробне тестування з фізики

1. Земля рухається навколо Сонця по орбіті, яку можна вважати колом. Радіус орбіти дорівнює 1 а.о. (а,о. - астрономічна одиниця). Визначте модуль пере­міщення Землі за півроку.


А

Б

В

Г

1 а.о.

2 а.о.

 а.о.

2 а.о.

2. На рисунку зображено графік залежності проекції швидкості руху тіла від часу. Визначте шлях, який пройшло тіло про­тягом третьої секунди руху.


А

Б

В

Г

10 м

20 м

30 м

40 м

3. За фотографією секундоміра визначте ціну поділки його шкали. Шкала розрахована на 60 с.
А

Б

В

Г

0,1 с на поділку

0,2 с на поділку

0,5 с на поділку

1 с на поділку

4. Порожній вагон іграшкової залізничної дороги, рухаючись по горизонтальній колії, стикається з нерухомим навантаже­ним вагоном і зчіплюється з ним. За гра­фіком залежності імпульсу порожнього вагона від часу визначте масу вантажу в другому вагоні. Маса кожного порож­нього вагона дорівнює 1 кг.

А

Б

В

Г

300 г

400 г

500 г

600 г

5. Тіло зважили спочатку в олії, а потім у воді, повністю занурюючи його в рідини. Під час зважування у воді динамометр показав на 0,4 Н менше, ніж в олії. Визначте об'єм тіла. Густина олії дорівнює 0,9  103 кг/м3, густина води стано­вить 103 кг/м3; g = 10 м/с2.

6. Дві труби, що мають радіуси поперечного перерізу відповідно 4 і 6 см, з'єдну­ються в трубу, радіус поперечного перерізу якої дорівнює 10 см. У першій трубі (радіус перерізу 4 см) вода подається зі швидкістю 10 см/с, у другій (радіус перерізу 6 см) - зі швидкістю 15 см/с. Визначте швидкість води в трубі, радіус перерізу якої дорівнює 10 см.

А

Б

В

Г

3 см/с

7 см/с

13 см/с

25 см/с


7. Визначте масу 100 моль води. Молярна маса води дорівнює 18 г/моль.

А

Б

В

Г

0,18 кг

1,8 кг

18 кг

180 кг


8. Згідно з показами манометра тиск гелію в герметично закритому тепло-ізольованому балоні збільшився в 4 рази. Як змінилася швидкість руху атомів Гелію?

А

Б

В

Г

Зменшилася у 4 рази

Зменшилася у 2 рази

Збільшилася у 2 рази

Збільшилася у 4 рази

9. Щоб отримати воду при температурі 40 0С, змішують воду масою т1 при темпе­ратурі 80 0С і воду масою т2 при температурі 20 °С. Визначте відношення мас.

А

Б

В

Г

0,5

1

2

4

10. Ha скільки зменшиться висота стовпчика води в капілярній трубці діамет­ром 1 мм, якщо температуру води збільшити з 20 °С до 80 °С? Відомо, що поверхневий натяг води при температурі 20 °С дорівнює 73 мН/м, а при температурі 80°С - 63 мН/м. Густина води дорівнює 1000 кг/м3, g = 10 м/с2. Тепловим розширенням тіл під час нагрівання знехтуйте.

А

Б

В

Г

1 мм

2 мм

3 мм

4 мм


11. Дві однакові металеві кульки, що мають заряди (- q) і (+ 3q), доторкнули

одна до одної. Які заряди матимуть кульки після роз'єднання?А

Б

В

Г

+q і +q

+2q і +2q

+q і 3q

+3q і q


12. Який вигляд має графік залежності заряду конденсатора від напруги, прикладеної до пластин конденсатора?13. Амперметр розрахований на 5 А і має внутрішній опір 0,03 Ом. Визначте опір шунта, який дозволить виміряти за допомогою цього амперметра струм силою до 20 А. Шунт вмикається паралельно до амперметра.

А

Б

В

Г

0,01 Ом

0,06 Ом

0,12 Ом

0,15 Ом

14. Які з частинок є основними носіями заряду, що забезпечують струм у напів­провідниках n-тилу?

А

Б

В

Г

електрони

протони

нейтрони

«дірки»

15. Під час термоелектронної емісії електрони набувають кінетичної енергії за рахунок

А опромінювання світлом. Б дії електричного поля.

В бомбардування частинками. Г нагрівання тіла.
16. Електронний пучок утворює світлу пляму в центрі екрана осцилографа. Над центром екрана розмістили полосовий магніт, південним полюсом донизу. Визначте, у який бік відхилиться пляма на екрані.

А

Б

В

Г

ліворуч

праворуч

угору

униз


17. Скільки коливань здійснює маятник за 10 с, якщо частота коливань 2 Гц?

А

Б

В

Г

2

5

10

20


18. По поверхні озера зі швидкістю 1 м/с поширюється хвиля, профіль якої має вигляд синусоїди, зображеної на рисунку. Визначте період вертикальних коли­вань поплавка на поверхні озера.
А

Б

В

Г

0,1 с

0,4 с

0,8 с

1.2 с

19. Електромагнітна хвиля поширюється у вакуумі. Укажіть співвідношення, якими напрям вектора швидкості пов'язаний із напрямами векторів напру­женості електричного поля і магнітної індукції .

А

Б

В

Г


20. Провідна рамка рівномірно обертається в однорідному магнітному полі. Графік залежності електрорушійної сили (ЕРС) індукції від часу t зображено на рисунку. Визначте ЕРС індукції в момент часу , де Т - період коливань.

А

Б

В

Г

0,1 мВ

0,15 мВ

0,2 мВ

0,25 мВ

21. Промінь ліхтаря, що падає на гладеньку поверхню озера, утворює з нею кут 300. Визначте кут відбивання променя.А

Б

В

Г

300

600

1200

1500

22. 3агальна потужність випромінювання Сонця дорівнює 4  1026 Вт. На скіль­ки мегатонн за кожні 3 хвилини зменшується маса Сонця внаслідок випро­мінювання? Швидкість світла дорівнює 3  108 м/с.

А

Б

В

Г

360 Мт

600 Мт

800 Мт

3600 Мт

23. Промінь світла, поширюючись у повітрі, падає на плоску поверхню прозорої пластинки і заломлюється. На рисунку зображено хід променя на фоні аркуша зошита у клітинку, паралельного до площини поширення променя. Визначте показник заломлення матеріалу пластинки.

А

Б

В

Г

1,5

1,6

1,7

1,8

24. Скільки нуклонів міститься в ядрі атома Урану ?

А

Б

В

Г

92

143

235

327

25. Період піврозпаду радію становить 1600 років. Через скільки років відбудеться розпад 75% початкової кількості радіоактивних ядер радію?


А

Б

В

Г

400 років

1200 років

2400 років

3200 років

2
А

Б

В

Г

Д
6.
Установіть відповідність між назвами сил та їхнім аналітичним записом (формулою).


1 сила тертя ковзання

2 сила Ампера

3 сила поверхневого натягу

4 сила Архімеда
27. До тіла масою т прикладено силу F, як зображено на рисунках. Установіть відповідність між рисунком і виразом для модуля сили реакції опори. Вважайте, що в усіх випадках для модулів сил виконується співвідношен­ня


А Б В Г Д

28. Установіть відповідність між процесами та формулами, що їх описують.
А

Б

В

Г

Д
1 Взаємодіють Земля і Місяць.

2 Гайку закручують гайковим ключем.

3 Тіло коливається на пружині.

4 Дві кульки пружно зіткнулися.


29. Установіть відповідність між назвою одиниці фізичної величини та її виразом в основних одиницях SI.


1 тесла2 генрі

3 вебер


4 джоуль

А Б В

Г Д30. На нитці довжиною 50 см висить кулька. Яку мінімальну швидкість слід надати кульці в горизонтальному напрямку, щоб вона зробила повний оберт у вертикальній площині? Вважайте, що g = 10 м/с2. Опором повітря і розміром кульки знехтуйте. Відповідь запишіть у метрах за секунду.
31. Ідеальна теплова машина має як нагрівник резервуар з водою, що кипить (373 К), а холодильником - ємність з льодом, що тане (273 К). Яка маса цього льоду розтане у результаті виконання машиною корисної роботи 110 кДж, якщо питома теплота плавлення льоду дорівнює 330 кДж/кг? Відповідь запишіть у грамах.
32. У першій закритій кімнаті об'ємом 20 м3 відносна вологість повітря стано­вила 60% , а в другій закритій кімнаті об'ємом 30 м3 - 80% . Визначте відносну вологість повітря, яка встановиться в приміщеннях після того, як відкриють двері між кімнатами. Температура повітря в кімнатах була однаковою і не змінилася. Відповідь запишіть у відсотках.
33. Через ділянку кола (див. рисунок) проходить постійний струм І= 4 А. Визначте значення сили струму, що показує амперметр. Опором амперметра знехтуйте. Відповідь запишіть у амперах.
34. Тягарець, підвішений до гумової стрічки, здійснює вертикальні коливання. На рисунку поруч з лінійкою зображено гумову стрічку без тягарця і крайні відхилення тягарця від положення рівноваги в процесі коливань. Визначте максимальну швидкість тягарця під час таких коливань. Вважайте, що для гумової стрічки виконується закон Гука; g = 9,8 м/с2. Ціна поділки лінійки становить 0,5 см. Відповідь запишіть у см/с.
35. Перпендикулярно до дифракційної ґратки, яка має 1000 штрихів на 1 мм, падає фіолетовий промінь з довжиною хвилі 0,4 мкм. Визначте максимальний порядок інтерференційної смуги (порядок спектра).
36. Визначте, до якого потенціалу може зарядитися ізольована кулька з літію внаслідок опромінювання світлом із довжиною хвилі 450 нм. Стала Планка дорівнює 4,14 • 10-15 еВ  с, швидкість світла становить 3  108 м/с, робота виходу електронів з літію дорівнює 2,4 еВ. Відповідь запишіть у вольтах.
с. 1

скачать файл

Смотрите также: