Зовнішнє незалежне оцінювання 2009. Тест із фізики 1


с. 1
Зовнішнє незалежне оцінювання 2009.

Тест із фізики

1. Рух тіла описано рівнянням х = 4 – 3t + 2t2, де всі величини виражено в одиницях SI, Визначте проекцію швидкості тіла на вісь ОХ через 2 секунди після початку руху.

A

Б

В

Г

-6 м/с

5 м/с

6 м/с

8 м/с

2. За поданим графіком залежності координати тіла від часу визначте можливий графік залежності проекції швидкості цього тіла від часу.3. Вантаж масою 5,19 кг підвішено до невагомих стержнів (див, рисунок.). З'єднання у точках А, В, С є шарнірними. Довжина стержня AВ становить 70 см, довжина стержня ВС - 35 см. Визначте силу, що стискає стержень АВ. Уважайте, що g= 10м/с2, = 1,73.

A

Б

В

Г

20 Н

30 Н

50 Н

60 Н

4. Брусок тягнуть угору похилою площиною. Рух бруска є рівномірним. Визначте ККД цієї похилої площини, якщо її довжина дорівнює 0,5 м, а висота - 0,2 м, Результати зважування бруска подано на фото, розміщеному праворуч. Уважайте, що g= 10 м/с2.

A

Б

В

Г

85%

80%

75%

50%
5. Пластилінова кулька вільно падає на підлогу без початкової швидкості. Укажіть графік, що відображає залежність потенціальної енергії цієї кульки від часу.
6. Повітряну кулю об'ємом 200 м3 наповнено теплим повітрям. Куля з підвішеним до неї вантажем плаває на невеликій висоті над землею, де густина зовнішнього повітря дорівнює 1,3 кг/м3. Загальна маса оболонки кулі та вантажу, що підвішений до кулі, становить 100 кг. Визначте густину повітря всередині кулі.

A

Б

В

Г

1,25 кг/м3

0,8 кг/м3

0,5 кг/м3

0,05 кг/м3


7. Визначте, під час якого із зазначених процесів з певною масою газу концентрація молекул газу не змінюється.

A

Б

В

Г

Ізохорний процес

Ізотермічний процес

Адіабатний процес

Ізобарний процес


8. Початковий об'єм газу становить 60 л. Визначте, яким стане об'єм цієї маси газу, якщо абсолютна температура підвищиться від 300 К до 450 К, а тиск зменшиться в 2 рази.

A

Б

В

Г

20 л

45 л

80 л

180 л


9. Температура нагрівника ідеальної теплової машини дорівнює 527 °С, а температура холодильника становить 7 °С, Визначте, яку кількість теплоти має передати нагрівник робочому тілу, щоб машина виконала корисну роботу, що дорівнює 5,2 кДж.

A

Б

В

Г

0,07 кДж

3,4 кДж

5,27 кДж

8 кДж


10. Відносна вологість повітря в закритому балоні дорівнювала 60% за температури 30 °С. Визначте відносну вологість повітря в балоні після охолодження повітря до 11 °С.

Температура, °С

Густина насиченої водяної пари, г/м3

11

30


10

30

A

Б

В

Г

20%

60%

66%

100%


11. Уважаючи електричне поле у проміжку між контактами батареї гальванічних елементів «Крона» однорідним, визначте модуль напруженості цього поля. ЕРС батареї дорівнює 9 В. Відстань між контактами становить 6 мм.

A

Б

В

Г

9 В/м

540 В/м

1,5 кВ/м

9 кВ/м

12. Два конденсатори ємністю 10 мкФ і 20 мкФ були з'єднані у батарею за схемою, зображеною на рисунку 1, Потім ці самі конденсатори з'єднали за схемою, зоб­раженою на рисунку 2, Визначте, як змінилася ємність батареї конденсаторів у результаті такої зміни їхнього з'єднання,


A

Б

В

Г

Збільшилася у 4,5 разів

Збільшилася

у 4 рази


Зменшилася

у 4 рази


Зменшилася

у 4,5 рази13. Два однакових конденсатори заряджені до напруги 200 В, Один із них розрядили за допомогою резистора, У результаті протікання розрядного струму резистор нагрівся на 5 °С, Інший конденсатор розряджають через два такі самі резистори, з'єднані паралельно. На скільки градусів нагріються резистори у другому випадку? Уважайте, що вся енергія електричного поля конденсатора перетворюється на внутрішню енергію резисторів.

A

Б

В

Г

25 0С

10 0С

5 0С

2,5 0С
14. Ділянка електричного кола складається з трьох однакових резисторів та вимикача (див. рисунок). Коли вимикач розімкнено, опір ділянки дорівнює 6 Ом, Визначте, яким буде опір ділянки електричного кола після замикання вимикача.

A

Б

В

Г

3 Ом

4,5 Ом

6 Ом

9 Ом
15. Досліджуючи вольт-амперну характеристику суцільного шматка матеріалу, отримали зображений на рисунку результат. Визначте, який це міг бути матеріал.

A

Б

В

Г

Алюміній

Залізо

Слюда

Кремній


16. Електрична лампа ліхтаря з вольфрамовою ниткою розжарення, що живиться від акумулятора напругою 12 В, має потужність 24 Вт. Обчисліть кількість електронів, які проходять через нитку розжарення лампи щосекунди. Елементарний електричний заряд дорівнює 1,6 • 10 -19Кл.

A

Б

В

Г

0,8 1019

1,25 1019

1,6 1019

3,2 1019


17. Мідний провідник, маса якого дорівнює 2 г, довжина - 10 см, уміщений

горизонтально в однорідне магнітне поле з індукцією 20 мТл. Вектор магнітної індукції горизонтальний і перпендикулярний до провідника. Визначте силу струму, яка повинна бути у провіднику, щоб він „завис” у магнітному полі. Уважайте, що g=10м/с2.A

Б

В

Г

0,1 А

10 А

20 А

10 000 А

18. У повітрі поширюється звукова хвиля з частотою 1,7 кГц. Визначте довжину хвилі, якщо швидкість звуку в повітрі дорівнює 340 м/с.

A

Б

В

Г

5 см

20 см

58 см

580 см


19. Посудина з водою, у дні якої є невеликий отвір, здійснює вертикальні коливання на пружині. Початковий період коливань дорівнює 4 с. Вода потроху витікає. Визна­чте, яким буде період коливань, коли маса посудини з водою зменшиться в 4 рази.

A

Б

В

Г

16 с

1 с

4 с

2 с


20. Частота вільних коливань у коливальному контурі з ідеальних конденсатора та котушки дорівнює 2 кГц. Ті самі конденсатор і котушку з'єднали послідовно та підключили до джерела змінного струму. Визначте, як змінюватиметься амплітудне значення сили струму Im в колі, якщо частоту змінного струму повільно збільшувати від 1 до 3 кГц. Амплітуда напруги є сталою.

А Iш весь час зростатиме

Б Im весь -час зменшуватиметься

В Im зростатиме, а потім зменшуватиметься

Г Im зменшуватиметься, а потім зростатиме
21. Індуктивність котушки коливального контура дорівнює 20 мГн. Визначте ємність конденсатора, якщо максимальна напруга на ньому становить 80 В, а максимальна сила струму в котушці дорівнює 2 А. Коливання в контурі вважайте незатухаючими.

A

Б

В

Г

2,5 мкФ

7,5 мкФ

12 мкФ

20 мкФ


22. Увечері від хлопчика, що знаходиться неподалік ліхтарного стовпа, на землі утворилася тінь. Якщо хлопчик відійде на 1 м від ліхтарного стовпа, тінь хлопчика стане довшою на 50 см. Визначте висоту ліхтаря над землею, якщо зріст хлопчика дорівнює 1,5 м. Ліхтар закріплено на верхівці стовпа.

A

Б

В

Г

3 м

3,5 м

4 м

4,5 м

23. Тіло отримало внаслідок теплопровідності кількість теплоти Q і внаслідок випромінювання втратило енергію . Визначте, як змінилася маса спокою тіла. Швидкість світла у вакуумі дорівнює с.

A

Б

В

Г

Зменшилася на

Зменшилася

наЗбільшилася

НаЗбільшилася

на
24. Речовину по черзі опромінюють пучками різних частинок, що мають невелику кіне­тичну енергію. Визначте, які з цих частинок можуть бути захоплені ядрами атомів.

A

Б

В

Г

-частинки

електрони

протони

нейтрони


25. Унаслідок ядерної реакції між ядрами Дейтерію і Молібдену утворилося ядро Технецію . Укажіть, яка ще частинка утворилася в результаті цієї реакції.

A

Б

В

Г


А

Б

В

Г

Д26. Установіть відповідність між процесами та формулами, що їх описують.

1 Розтягується гумова нитка.

2 Тіло падає на землю.

3 Черевик ковзає по підлозі,

4 М'яч плаває на поверхні озера.
27. На рисунку зображено графік залежності механічної напруги  в мідному дроті від відносного видовження дроту . Установіть відповідність між точками К, L, М, N на графіку і характером деформації дроту.


А Деформація непружна, спостерігається текучість.

Б Деформація пружна, закон Гука не виконується

В Деформація непружна, закон Гука виконується

Г Деформація пружна, закон Гука виконується.

Д Деформація непружна, відповідає границі міцності.


1 точка К

2 точка L

3 точка М

4 точка N

2
А Опір провідника не змінився.

Б Опір провідника збільшився в 4 рази.

В Опір провідника збільшився в 2 рази.

Г Опір провідника зменшився в 4 рази.

Д Опір провідника зменшився до нуля.

8.
Установіть відповідність між указаними діями і результатами (можливими змі­нами опору провідника).

1 Неізольований металевий дріт склали удвоє.

2 Неізольований металевий дріт протягли через волочильний вер­стат: довжина дроту збільшилася у 2 рази, а маса не змінилася,

3 На неізольованому металевому дроті нарізали різьбу, у резуль­таті цього площа його попере­чного перерізу зменшилася вдвічі по всій довжині,

4 Неізольований металевий дріт вкрили ізоляцією.
29. У мішку з піском масою 1 кг, що висить на легкому підвісі завдовжки 10 м, застряє куля масою 10 г, яка летіла горизонтально зі швидкістю 1010 м/с. Визначте кут, на який відхилиться підвіс від вертикалі. Уважайте, що g= 10 м/с3. Відповідь запишіть у градусах.
30. Визначте кількість теплоти, яку отримав ідеальний газ під час процесу, зображеного на графіку. Урахуйте, що внутрішня енергія ідеального газу залежить тільки від його температури. Відповідь запишіть у джоулях.
31. Електричне коло складається з гальванічного елемента (1) з внутрішнім опором 0,5 Ом, магазину резисторів (2), реостата (3) та амперметра (4), Проведено два досліди (див. фотографії). Визначте кількість теплоти, що виділялася за 1 хв у обмотці реостата під час досліду 1. Опір реостата в обох дослідах однаковий. Результат запишіть у джоулях,

Довідка: магазин резисторів являє собою чотири послідовно з'єднані дротяні спіралі, опори яких дорівнюють 1 Ом, 2 Ом, 2 Ох, 5 Ом. Кожна спіраль може вмикатися в електричне коло чи вимикатися з нього шляхом видалення чи встановлення спеціальної металевої перемички. Коли всі перемички вставлені, загальний опір магазину можна вважати рівним нулю, коли всі видалені — рівним 10 Ом.


32. Під час роботи електродвигуна постійного струму сила струму в обмотці його ротора дорівнює 1 А. Якщо зупинити обертання ротора, сила струму в його обмотці збільшиться до 10 А. Визначте частку електричної енергії, що витрачається на нагрівання обмотки ротора під час його обертання. Напругу в мережі, від якої живиться електродвигун, уважайте сталою.
33. У електричному колі, зображеному на рисунку, внутрішній опір джерела струму дорівнює 1 Ом, повний опір реостата дорівнює 6 Ом, активний опір котушки дорівнює 2 Ом, Спочатку ковзний контакт реостата знаходився в крайньому лівому положенні, а ключ — у положенні 1, Коли ключ перевели в положення 2, у конденсаторі та котушці виникли вільні електромагнітні коливання. Визначте, у скільки разів збільшиться початкова амплітуда коливань, якщо установити опір реостата рівним 3 Ом та повторити дослід.
34. На рисунку показано пучок монохроматичного світла, що проходить через дифракційну ґратку Д, яка має 1250 штрихів на один міліметр. Визначте довжину хвилі світла. Уважайте, що =1,41. Відповідь запишіть у нанометрах.
35. Монохроматичне світло падає на поверхні двох різних металів. Для першого з них робота виходу електронів дорівнює 1,1 еВ, а для другого вона дорівнює 2,9 еВ. Визначте максимальну швидкість фотоелектронів, що вилітають із другого металу, якщо для першого металу ця швидкість дорівнює 1000 км/с. Уважайте, що маса електрона дорівнює 910 -31 кг, 1 еВ = 1,6 10 -19 Дж. Відповідь запишіть у кілометрах за секунду.
с. 1

скачать файл

Смотрите также: